Temeljem članka 34.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/2. i 19/13.) i članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br.5/09. i 3/13.)  predsjednik Gradskog vijeća saziva 27.sjednicu Gradskog vijeća Grada Krapine na dan

16.OŽUJKA 2017.GOD. (ČETVRTAK ) U 19,00 SATI

Sjednica će se održati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I  R E D

1. Pitanja i prijedlozi
2. Usvajanje Zapisnika sa 26.sjednice Gradskog vijeća Grada Krapine
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krapine za 2016. godinu
4. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Krapine
5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2017. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Krapine
7. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja po projektu „Opskrba vodom naselja Zagora-Gorjak-Jesenje“