Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Krapine, koju prema odredbama važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu plaćaju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
 
1. stambenog prostora
2. stana u stambenoj zgradi
3. obiteljske kuće ili stana u obiteljskoj kući
4. kuće za odmor
5. poslovnog prostora
6. garažnog prostora
7. građevnog zemljišta koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
8. neizgrađenog građevnog zemljišta.
 
            Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta.
            Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine, a obračunava se po m² površine, i to za stambeni , poslovni i garažni prostor po jedinici površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
             Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:  Vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određenim u kunama po m² x Koeficijenta zone (Kz) x Koeficijenta namjene (kn).
             Obveznici plaćanja komunalne naknade (pravne i fizičke osobe) dužne su u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika prijaviti nadležnom upravnom odjelu i dostaviti podatke o korištenju određene nekretnine, kao i potrebne dokumente navedene u obrascu (ugovor o najmu, ugovor o zakupu) koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade.
Isto se odnosi kako na dosadašnje obveznike kod kojih je nastala promjena tako i na nove obveznike kod kojih su ispunjeni zakonom propisani uvjeti obveze.
 
Odluka o komunalnoj naknadi (Sl. glasnik KZŽ 14/01, Sl. glasnik GK 09/06, 05/10 i 02/11)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Sl. glasnik KZŽ 14/01)
Obrazac za prijavu komunalne naknade