Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Prostorni planovi

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 31.12.2018.)

 


2. Prostorni planovi u izradi 

2.1. Izrada UPU turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

2.1.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

1.Odluka

2. Zahtjev

3. KZŽ - Mišljenje o postupku ocjene

4. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice (informacija za javnost)

2.1.2. Odluka o izradi UPU-a

2.1.3.  Obavijest o izradi UPU-a Šemničke toplice

2.1.4. Objava javne rasprave na prijedlog UPU-a Šemničke toplice

2.1.5. Prijedlog UPU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice (javna rasprava)

1. Korištenje i namjena površina UPU Šemničke toplice

2. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža

2A. Promet

2B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

2C. Vodnogospodarski sustav

3A. Oblici korištenja

3B. Način gradnje

Sažetak za javnost

Urbanistički plan uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

2.1.6.  Prostorno programska studija razvoja Šemničkih toplica - izvod (Izrađivač: Grgurević&partneri d.o.o. Zagreb 11/2018)

Pogled sa juga  Pogled sa sjevera  Pogled sa zapada  Pogled sa zapada (aquapark)

2.1.7. Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

 

2.2. Izrada VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

2.2.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Odluka

2. Zahtjev

3. KZŽ - Mišljenje o postupku ocjene

4. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine (informacija za javnost)

2.2.2. Odluka o izradi VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

2.2.3. Obavijest o izradi VI. izmjene i dopune GUP-a

2.2.4.Objava javne rasprave na prijedlog VI: Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine

2.2.5. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna GUP-a

 2.2.6. Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna GUP-a3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Sl. gl. GK 09/17. od 29.11.2017.)

 0. Oznake izmjena i dopuna_PPUG KR_V ID

1.1. Prostori za razvoj i uredenje_PPUG KR_V ID

2.1. Promet_PPUG KR_V ID

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije_PPUG KR_V ID

2.3. Energetski sustav_PPUG KR_V ID

2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada_PPUG KR_V ID

3.1. Uvjeti koristenja_PPUG KR_V ID

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_PPUG KR_V ID

3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite_PPUG KR_V ID

4.1. GP List Rogatec 50_PPUG KR_V ID

4.2. GP List Ivanec 41_PPUG KR_V ID

4.3. GP List Klanjec 10_PPUG KR_V ID

4.4. GP List Zlatar 1_PPUG KR_V ID

4.5. GP List Klanjec 19_PPUG KR_V ID

4.6. GP List Klanjec 20_PPUG KR_V ID

4.7. GP List Zlatar 11_PPUG KR_V ID

4.8. GP List Klanjec 30_PPUG KR_V ID

4.9. GP List Zlatar 21_PPUG KR_V ID

4.10. GP List Zlatar 12_PPUG KR_V ID

4.11. GP List Zlatar 13_PPUG KR_V ID

4.12. GP List Zlatar 22_PPUG KR_V ID

4.13. GP List Zlatar 23_PPUG KR_V ID

Tekstualni dio Plana_PPUG KR_V ID

Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Krapine - pročišćeni tekst 

 

 


  Generalni urbanistički plan Grada Krapine

0_Oznaka izmjena grafičkog dijela plana_GUP KR_V izmjene

1.1._Korištenje i namjena prostora_GUP KR_V izmjene

1.2._ Korištenje i namjena prostora 5000_GUP KR_V izmjena

2.1._ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti_GUP KR_V izmjene

3.1._Promet GUP KR_V izmjene

3.2._Pošta i telekomunikacije_GUP KR_V izmjene

3.3._Energetski sustav_GUP KR_V izmjene

3.4. A_Vodoopskrba_GUP KR_V izmjene

3.4. B_Odvodnja_GUP KR_V izmjene

4.1._Uvjeti korištenja_GUP KR_V izmjene

4.2._Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_V izmjene

4.3._Planske mjere zaštite_ GUP KR_V izmjene

Tekstualni dio Plana_GUP KR_V izmjene

 


Odluka o donošenju V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje GUP-a Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/17)


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad"

Plan namjene
Odredbe za provođenje


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje 

4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2014.-2017. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

 5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5