Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Prostorni planovi

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 22.7.2019.)

 


2. Prostorni planovi u izradi - trenutno nema prostornih planova u izradi

2.1. Izrada UPU turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice - plan usvojen 09.07.2019., stupio na snagu 18.07.2019.

2.1.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 

1.Odluka

2. Zahtjev

3. KZŽ - Mišljenje o postupku ocjene

4. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice (informacija za javnost)

2.1.2. Odluka o izradi UPU-a

2.1.3.  Obavijest o izradi UPU-a Šemničke toplice

2.1.4. Objava javne rasprave na prijedlog UPU-a Šemničke toplice

2.1.5. Prijedlog UPU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice (javna rasprava)

1. Korištenje i namjena površina UPU Šemničke toplice

2. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža

2A. Promet

2B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

2C. Vodnogospodarski sustav

3A. Oblici korištenja

3B. Način gradnje

Sažetak za javnost

Urbanistički plan uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

2.1.6.  Prostorno programska studija razvoja Šemničkih toplica - izvod (Izrađivač: Grgurević&partneri d.o.o. Zagreb 11/2018)

Pogled sa juga  Pogled sa sjevera  Pogled sa zapada  Pogled sa zapada (aquapark)

2.1.7. Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

 2.1.8. Odluka o donošenju UPU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice

2.2. Izrada VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine - plan usvojen 09.07.2019., stupio na snagu 18.07.2019.

2.2.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

1. Odluka

2. Zahtjev

3. KZŽ - Mišljenje o postupku ocjene

4. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine (informacija za javnost)

2.2.2. Odluka o izradi VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

2.2.3. Obavijest o izradi VI. izmjene i dopune GUP-a

2.2.4.Objava javne rasprave na prijedlog VI: Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine

2.2.5. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna GUP-a

 2.2.6. Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna GUP-a

2.2.7. Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada KrapinePU-a turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Sl. gl. GK 09/17. od 29.11.2017.)

 0. Oznake izmjena i dopuna_PPUG KR_V ID

1.1. Prostori za razvoj i uredenje_PPUG KR_V ID

2.1. Promet_PPUG KR_V ID

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije_PPUG KR_V ID

2.3. Energetski sustav_PPUG KR_V ID

2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada_PPUG KR_V ID

3.1. Uvjeti koristenja_PPUG KR_V ID

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_PPUG KR_V ID

3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite_PPUG KR_V ID

4.1. GP List Rogatec 50_PPUG KR_V ID

4.2. GP List Ivanec 41_PPUG KR_V ID

4.3. GP List Klanjec 10_PPUG KR_V ID

4.4. GP List Zlatar 1_PPUG KR_V ID

4.5. GP List Klanjec 19_PPUG KR_V ID

4.6. GP List Klanjec 20_PPUG KR_V ID

4.7. GP List Zlatar 11_PPUG KR_V ID

4.8. GP List Klanjec 30_PPUG KR_V ID

4.9. GP List Zlatar 21_PPUG KR_V ID

4.10. GP List Zlatar 12_PPUG KR_V ID

4.11. GP List Zlatar 13_PPUG KR_V ID

4.12. GP List Zlatar 22_PPUG KR_V ID

4.13. GP List Zlatar 23_PPUG KR_V ID

Tekstualni dio Plana_PPUG KR_V ID

Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Krapine - pročišćeni tekst 

 


  Generalni urbanistički plan Grada Krapine 

 _Tekstualni dio _ GUP KR_VI ID

0_Oznaka izmjena i dopuna_GUP KR_VI ID

1_1_ Korištenje i namjena površina_1000_GUP KR_VI ID

1_2_ Korištenje i namjena površina_500_GUP KR_VI ID

2_1_ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti GUP_KR VI ID

3_1_ Promet_ GUP KR_VI ID

3_2_ Pošta i elektroničke komunikacije_GUP KR_VI ID

3_3_ Energetski sustav_GUP KR_VI ID

3_4_A Vodnogospodarski sustav_korištenje voda_GUP KR_VI ID

3_4_B Vodnogospodarski sustav_odvodnja_GUP KR_VI ID

4_1_ Uvijeti korištenja_GUP KR_VI ID

4_2_ Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_VI ID

4_3_ Područja primjene planskih mjera zaštite_GUP KR_VI ID

Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine 5/19)

Odredbe za provedbu GUP-a - pročišćeni tekst (Sl. glasnik 03/17 i Sl. glasnik 05/19) - radna verzija


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad"

Plan namjene
Odredbe za provođenje


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje Urbanistički plan uređenja turističko rekreacijskog predjela Šemničke Toplice

Tekst_UPU Šemničke toplice

1_ Korištenje i namjena površina_UPU Šemničke toplice

2 A_Promet_UPU Šemničke toplice

2 B_Ek i energetski sustav_UPU Šemničke toplice

2 C_Vodnogospodarski sustav_UPU Šemničke toplice

3_Uvijeti korištenja i zaštite površina_UPU Šemničke toplice

4_Oblici korištenja i način gradnje_UPU Šemničke toplice

UPU TRC Šemničke toplice - Odluka o donošenju


4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2014.-2017. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

 5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki Krapina 2019. podržali su:

KrapinaTKK