Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pozivaju se korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva s područja Grada Krapine koji žele ostvariti pravo na dodjelu kompostera bez naknade da kompostere mogu preuzeti na lokaciji: RECIKLAŽNO DVORIŠTE DRUŠTVA KRAKOM d.o.o., na adresi BOBOVJE 52F, KRAPINA u radno vrijeme Reciklažnog dvorišta.


Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 i 1000 litara za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20. Svaki korisnik javne usluge za obiteljske stambene zgrade (do najviše 3 stana) može dobiti bez naknade najviše dva (2) spremnika ukoliko zadovoljava uvjete (ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20 te ima površinu u okviru okućnice na adresi stanovanja za smještaj kompostera.


Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 1000 litara za kućno kompostiranje za višestambene zgrade (zgrade sa 4 i više stanova) imaju upravitelji zgrada, odn. predstavnici stanara višestambene zgrade ako višestambena zgrada ima adresu na području Grada Krapine i stanari višestambene zgrade korisnici su javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20, ako imaju površinu na čestici oko zgrade za postavu kompostera i dokaz da su upravitelji, odn. predstavnici stanara. Višestambene zgrade do 10 stanova imaju pravo na dodjelu 1 kompostera veličine 1000 litara bez naknade te za svakih daljnjih 10 stanova na dodatni komposter.

Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 litara za kućno kompostiranje ima i fizička osoba, vlasnik stana u višestambenoj zgradi s područja Grada Krapine koja ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva „Krakom“ d.o.o. Krapina, Gajeva 20 te ima u vlasništvu zelenu površinu na kojoj može osigurati smještaj kompostera. Svaki korisnik javne usluge iz višestambene zgrade može dobiti bez naknade najviše jedan (1) spremnik ukoliko zadovoljava uvjete.


Korisnici koji preuzimanju komposter dužni su prilikom preuzimanja istog ispuniti i potpisati Zapisnik/Izjavu o preuzimanju, uz predočenje dokaza da su korisnici javne usluge (identifikacijska isprava ili račun za javnu uslugu).


Podjela kompostera vrši se do podjele svih raspoloživih kompostera.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29