Na temelju Programa razvoja poljoprivrede na području Grada Krapine za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/11) Grad Krapina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini za pripremne radove za podizanje nasada vinograda, kupnju loznih cijepova, kapitalna ulaganja i sufinanciranje izrade poslovnih planova za prijavu projekata na natječaje za EU fondove.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2011. godini
 
     Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

     Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2011. g.