Grad Krapina je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Rekonstrukcija mosta kod zgrade Kotke. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 15.12.2016. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.