Grad Krapina je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Grada Krapine u 2017. godini. Cjelokupna dokumentacija o nabavi objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 02.03.2017. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.