Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo prioritet je svakog grada ili općine, a koji rezultira stvaranjem novih radnih mjesta odnosno smanjenjem nezaposlenosti na njihovom području, unapređenjem vještina radne snage te gospodarskim rastom.

Vrlo važan prometni položaj Grada Krapine koji se smatra glavnim sjeverozapadnim ulazom u Hrvatsku, vrlo dobra prometna povezanost sa okolnim gradovima i općinama, a posebno s Gradom Zagrebom te vrlo dobre veze sa Republikom Slovenijom i Austrijom. Isto tako, Carinski ured Krapina doprinosi zadovoljavanju potreba gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju samo su neke od prednosti vezane za smještaj poduzeća u poduzetničku zonu u Krapini.

Grad Krapina već niz godina ulaže znatna sredstva iz svog proračuna za razvoj poduzetničkih zona u cilju jačanja sposobnosti za privlačenje investicija.

ZONA MALOG GOSPODARSTVA

Zona malog gospodarstva je poduzetnička zona u Krapini koja trenutno ima šest aktivnih poduzetnika korisnika. Zona se proteže do Poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad na površini od 5,1 ha od čega je 3,6 ha raspoložive površine.

Nakon formiranja „Zone malog gospodarstva“ Grad Krapina je krenuo u osnivanje nove Poduzetničke zone Krapina Nova. Temeljni cilj navedenog poduzetničkog pothvata sastojao se u otkupu i infrastrukturnom uređenju građevinskih parcela namijenjenih za izgradnju proizvodnih hala i poslovnih prostora te poduzimanju marketinških akcija u cilju privlačenja investicija poduzetnika iz zemlje i inozemstva, a posebno onih koji su spremni ulagati u nove tehnologije i projekte.

U skladu s Prostornim planom uređenja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/02, 16/04 i 5/07, 1/11, 5/15 i 9/17), Urbanističkim planom uređenja Krapina Nova-Zapad (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/05) te Urbanističkim planom uređenja Krapina Nova-Jug (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/09) utvrđene su zone obuhvata poduzetničkih zona u jugozapadnom dijelu Krapine; od pogona bivše "Keramike" na sjeveru do naselja Velika Ves prema jugu te zapadno od trase Autoceste Zagreb-Macelj. Nadvožnjak autoceste dijeli zonu na dva dijela; Krapina Nova-Zapad i Krapina Nova-Jug.

PODUZETNIČKA ZONA KRAPINA NOVA - ZAPAD

Zona je osnovana 2002. godine pod nazivom „Krapina Nova“, a izradom Urbanističkog plana uređenja, preimenovana je u zonu Krapina Nova – Zapad. Poduzetnička zona Krapina Nova - Zapad prostire sa na 475.613 m2 (47,5613 ha) površine, a nalazi se u jugozapadnom dijelu grada, na području naselja Bobovje i Pristava Krapinska, zapadno od željezničke pruge do Autoceste Zagreb – Macelj.

Grad Krapina je u 1. fazi izgradnje Poduzetničke zone Krapina Nova-Zapad otkupio zemljište u sjevernom dijelu zone gdje je formirano trinaest građevinskih parcela od kojih je 12 prodano poduzetnicima, a jedna je darovana Krapinsko-zagorskoj županiji u svrhu realizacije projekta „Poduzetnički inkubator“ Krapinsko-zagorske županije te trenutno Grad Krapina ne raspolaže sa slobodnim zemljištem za prodaju. Preostalo zemljište u zoni u privatnom je vlasništvu. U prostoru poduzetničke zone Krapina Nova - Zapad djeluje devet gospodarskih subjekta.

Dio zone u sjevernom dijelu je priveden namjeni, izgrađena je glavna cesta u dužini cca 650 m i sporedne ceste u dužini 280 m te nadvožnjak do spoja na D-1, a 13 parcela je uređeno te su izgrađeni objekti ili su u fazi izgradnje i ishođenja dozvola. Pristup zoni moguć je preko priključka na državnu cestu D-1 (od graničnog prijelaza Macelj preko Krapine, Zagreba, Karlovca, Gračaca, Knina, Sinja do Splita) „Zagorska magistrala“, koja je nadvožnjakom povezana s Ulicom Frana Galovića i cestom kroz naselje Bobovje.

U razdoblju do izgradnje spojne ceste Zabok – Krapina (faza III), Zoni je moguće pristupiti i novouređenom cestom koja prolazi paralelno uz željezničku prugu (duljine 200 m, širine 4 m), a pogodna je i za promet teretnih vozila.

Područje Poduzetničke zone Krapina Nova – Zapad manjim je dijelom izgrađeno na prostoru u katastarskoj općini Krapina – grad na čijem je prostoru izvršena nova katastarska izmjera i formirana nova katastarska općina Krapina Jug. Tijekom te izmjere riješeni su imovinsko-pravni odnosi na tom području te su vlasnici koji su upisani u zemljišne knjige ujedno i stvarni vlasnici u naravi.

Grad Krapina spreman je prilagoditi se potrebama investitora jer ima u svom djelokrugu ustrojen Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo koji samostalno i vrlo ažurno izdaje upravne akte poput građevinskih dozvola i sl.

Dobra prometna povezanost cestovnim prometom putem Autoceste Zagreb-Macelj (A2), državne ceste D1 „Zagorska magistrala“ i željezničkim prometom (Krapina – Zabok – Zagreb, Krapina – Zabok – Oroslavje – Stubica) predstavlja prednost lokacije Zone. U Zoni se nalazi i željezničko stajalište Pristava Krapinska.

U tijeku je izrada I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ‘’Krapina Nova – Zapad’’

Obzirom da je UPU donesen 2005. godine, pokrenut je postupak izrade izmjene i dopune iz sljedećih razloga:

  • preispitivanje planiranih koridora interne prometne infrastrukture i planirane javne zelene površine u obuhvatu UPU-a Krapina Nova–Zapad, a sve kao težnja da se navedenim izmjenama privuku novi ulagači i investitori u cilju širenja zone
  • preispitivanje planiranih zona gospodarske i poslovne zone u obuhvatu UPU-a Krapina Nova - Zapad, prema novom prometnom rješenju i zahtjevima javnopravnih tijela i korisnika prostora
  • redefiniranje odredbi za provedbu kako bi se lokacijski uvjeti prilagodili potrebama budućih korisnika zone

 

PODUZETNIČKA ZONA KRAPINA NOVA - JUG

Poduzetnička zona Krapina Nova-Jug prostire se na oko 43,39 ha površine, od čega je 4,87 ha raspoložive površine. Proteže se od nadvožnjaka autoceste na sjeveru do ceste Lepajci-Krapinske Toplice na jugu te od autoceste na istoku do vodotoka Krapinica na zapadu. Prometno je povezana na autocestu u čvor Krapina na udaljenosti oko 2 km i čvor Sveti Križ Začretje na udaljenosti oko 10 km na jug, dok će planiranom izgradnjom spojne ceste Zabok-Krapina, koja prolazi kroz zonu, biti vezana direktno na autocestu. U prostoru je izgrađeno 6 poslovnih građevina u kojima se obavlja djelatnost. Zemljište u zoni Jug u privatnom je vlasništvu, a a namjena zemljišta predviđena je za proizvodno – uslužne djelatnosti.

U zoni Jug je izvedena komunalna infrastruktura u južnom dijelu gdje djeluju postojeći poslovni subjekti – dionice ceste, te priključci na vodu, plin, NN mrežu i DTK. Izvedeni su spojevi glavnog vodoopskrbnog sustava cijevi i plinovoda iz zone Zapad za mogućnost priključenja na taj dio zone. Kroz zonu je također izvedena nova elektroenergetska mreža.

Na području Poduzetničke zone Krapina Nova-Jug postoje zemljišta u vlasništvu privatnih osoba koja bi se mogla okrupniti te na takav način formirati potrebna površina. Grad Krapina je u mogućnosti posredovati sa vlasnicima parcela u poduzetničkim zonama na području Grada Krapine u smislu dobivanja povratnih informacija vezano uz kupoprodaju i raspoloživost parcela, a prema interesu potencijalnih investitora za konkretnim parcelama.

Grad Krapina novim poduzetnicima u poduzetničkoj zoni Krapina Nova nudi slijedeće pogodnosti:

1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

 - u prve dvije godine poslovanja u 100%-tnom iznosu prema zahtjevu za sve nove građevine

2. Obročno plaćanje komunalnog doprinosa       

3. Dodatni popust od 30% na utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za jednokratno plaćanje cjelokupnog iznosa

Detaljni podaci o infrastrukturnoj opremljenosti poduzetničke zone te uvjetima gradnje i obvezama investitora za građenje pogledajte na sljedećem linku GOSPODARSTVO-Poduzetnička zona Krapina Nova.