Obavještavaju se građani da  zbog tehničkih poteškoća ovaj mjesec kasni dostava obračuna potrošenog plina za mjesec ožujak. Obzirom da je dospijeće računa 15. travnja ovim putem se obavještavaju svi potrošači da datum dospijeća računa zanemare, a zakonske zatezne kamate obračunavat će se od 20. travnja 2018. u slučaju zakašnjelog plaćanja.
Prilog računu je informativnog karaktera, povijesna potrošnja te naputak o sigurnosti korištenja plina. Napominje se da po dobivenom dopisu potrošači nemaju nikakve novonastale obveze prema GPK d.o.o., te da će se mjesečno očitanje potrošnje plina vršiti kao i do sada.