Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      Temeljem Ugovora SGA/ILAS AF-C1.1/NCB/19/28 o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Krapina za katastarsku općinu Gornja Pačetina započinje se postupak predočavanja elaborata katastarske izmjere. Pozivaju se nositelji prava na predočavanje prikupljenih podataka o katastarskim česticama sadržanih u popisu katastarskih čestica, popisu zgrada i drugih građevina te na katastarskom planu.

     Uvid u elaborat katastarske izmjere mogu ostvariti stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici koji će dobiti poziv putem pošte ili dostavljača. Stranke trebaju ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu i dokument koji sadrži OIB. Umjesto stranke na predočavanje može pristupiti opunomoćenik. Postupak predočavanja bit će u periodu od 19.03.2020. do 26.03.2020. Mjesto održavanja: Lepajci 4b, Lepajci (DVD Lepajci). Napomena: Mole se svi nositelji prava koji imaju zgrade na čestici da dostave dokumentaciju (u kopiji) s kojom mogu dokazati osnovanost evidentiranja zgrada.