OVAJ PROJEKT BITI ĆE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 hr100 Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste  eu100
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
uDIO u SUFINANCIRANOM DJELU: 85% eu, 15% rh
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV PROJEKTA

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste

KORISNIK PROJEKTA

Grad Krapina

Magistratska 30

49000 Krapina

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima;

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

UGOVOR

Ugovor o financiranju Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ ; Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“; Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta broj 776043/2018

OPIS PROJEKTA

Projektom Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića izgradit će se 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je osigurati kvalitetniju prometnu povezanost poslovnih i javnih objekata u centru Grada, preko planirane Servisne ceste i izmještene državne ceste D206, s poduzetničkom zonom ''Krapina Nova''. Zadaća ceste je preuzimanje cjelokupnog opterećenja Servisne ceste. Uz izgradnju produžetka Ulice i kvalitetniju prometnu povezanost, cilj projekta je i riješiti odvodnju oborinskih voda, izgraditi cestovnu rasvjetu, zaštiti srednjenaponske kabele 20 kV te osigurati stabilnost pokosa korita potoka Krapinice. Obzirom da DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) poduzetničke zone nema fizičkog spoja s DTK Grada Krapine, cilj je povezivanje DTK poduzetničke zone s novim segmentom DTK uz dograđenu Ulicu te rekonstrukcija i supstitucija zračne TK linije HŽ-a.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektom će se izgraditi 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''. Očekivano prometno opterećenje ceste je 2.012 vozila dnevno. Izgradnja rasvjete, prometne signalizacije, opreme, pješačke staze te rampi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurat će prometnu i pješačku sigurnost. Izgradnja odvodnje oborinskih voda povećat će trajnost kolnika. Zahvat duljine 35 m osigurat će stabilnost ceste i pokosa korita potoka Krapinice, a radovi na srednjenaponskim kabelima zaštitit će postojeće vodove. Svrha supstitucije postojeće TK linije podzemnim kablom i bušenja ispod željezničke pruge je povezati postojeće i buduće segmente DTK u kontinuiranu cjelinu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupan iznos projekta: 4.531.320,00 kn

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 3.083.362,25 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.083.362,25 kn

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

Projekt će biti sufinanciran u 100%-tnom iznosu od čega 85% sredstvima Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske.