Grad Krapina objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH poziv na nadmetanje za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, u cilju sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od dvije godine. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2015. do 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda.