U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Električna energija za razdoblje od dvije godine.
     Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Električnom oglasniku javne nabave RH.
      Rok za dostavu ponuda je 02. srpnja 2021. do 09:00:00 kada će se održati javno otvaranje ponuda.