Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Krapine, koju prema odredbama važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu plaćaju plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:
 
1. stambenog prostora
2. stana u stambenoj zgradi
3. obiteljske kuće ili stana u obiteljskoj kući
4. kuće za odmor
5. poslovnog prostora
6. garažnog prostora
7. građevnog zemljišta koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
8. neizgrađenog građevnog zemljišta.
 
            Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta.
            Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i o vrsti nekretnine, a obračunava se po m² površine, i to za stambeni , poslovni i garažni prostor po jedinici površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
             Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:  Vrijednosti obračunske jedinice boda (B), određenim u kunama po m² x Koeficijenta zone (Kz) x Koeficijenta namjene (kn).
             Obveznici plaćanja komunalne naknade (pravne i fizičke osobe) dužne su u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika prijaviti nadležnom upravnom odjelu i dostaviti podatke o korištenju određene nekretnine, kao i potrebne dokumente navedene u obrascu (ugovor o najmu, ugovor o zakupu) koji su potrebni radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade.
Isto se odnosi kako na dosadašnje obveznike kod kojih je nastala promjena tako i na nove obveznike kod kojih su ispunjeni zakonom propisani uvjeti obveze.
 
Odluka o komunalnoj naknadi (Sl. glasnik KZŽ 14/01, Sl. glasnik GK 09/06, 05/10 i 02/11)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Sl. glasnik KZŽ 14/01)
Obrazac za prijavu komunalne naknade