Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i građevinu poljoprivredne namjene, na katastarskim česticama k.6.br. 318312,306111,306112 i 3061/3 k.o. Krapina (Krapina, Straža Krapinska 6) može se izvršiti dana 14.09.2020 u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14 (1. kat). Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona zaključno do 14. 09. 2020.

     Poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1