Gradsko vijeće Grada Krapine objavljuje Javni poziv za predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Krapine koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Krapine Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Krapine u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva.
Prijedlog se podnosi na propisanim obrascima koje se mogu podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine ili ovdje:
 
SM-1 prijedlog liste kandidata za članove Savjeta mladih Grada Krapine
SM-2 izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine