Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine provest će javno otvaranje ponuda sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Krapine od 8.12.2014. godine i objavljenom natječaju u „Narodnim novinama" br. 147/14. od 12.12.2014.g., dana 02.01.2015. godine u 17.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30 /za dio kat.čest.br. 1655 kućni put, ukupne površine 159 m2 k.o. Velika Ves (pod novom oznakom dio k.č.br. 521/12 k.o. Velika Ves) na lokaciji u Lepajcima/.

 

NATJEČAJ O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("N.N" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12.), čl. 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N." br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine" broj: 4/09., 3/13.), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine ("Službeni glasnik" KZŽ br. 2/98.,"Službeni glasnik Grada Krapine" br. 5/10.), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom dio kat.čest.br. 1655 kućni put, ukupne površine 159 m2 k.o. Velika Ves (pod novom oznakom dio k.č.br. 521/12 k.o. Velika Ves) na lokaciji u Lepajcima. Početni iznos kupoprodajne cijene je 30,15 kn/m2.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.

RANG LISTA STUDENTSKIH STIPENDIJA

Na temelju članka 13.st.2.Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima i studentima(„Službeni glasnik Grada Krapine" 3/11. i 4/11.) a prema provedenom natječaju Klasa:604-01/14-01/0001,Urbroj: 2140/01-05-0502-14-2 od 17.11.2014.god.za stipendije studentima, Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je rang listu. 

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje.

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH

Zbog nedovoljnog broja pravovaljanih prijava Krapinsko – zagorska županija ponovno objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove / članice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike.

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine", broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije", broj 15/14.), Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije ponovno objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Županije. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Krapinsko – zagorske županije (Magistratska 1, Krapina,prizemlje zgrade) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja, Krapina, Magistratska 1, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih".

Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Županijskog savjeta mladih možete ovdje.

 

 

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KRAPINE

Na temelju članka 9. st. 2 i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 21 Statuta ("Službeni glasnik"Grada Krapine 4/09 i 3/13) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni glasnik"Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 10. sjednici održanoj 27.11. 2014. godine, objavilo je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature
svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata "dostavljaju se na adresu: Grad Krapina,
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 13.12.2014.
godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.

Detalje javnog poziva možete pogledati ovdje.

 

JAVNI POZIV - IZGRADNJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA SUSTAVA ODVODNJE KRAPINA- GLAVNI KOLEKTOR 2.1.

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora „KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA" d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem po opunomoćenika „INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD" d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, temeljem odredbi članka 142.st. 1. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine" broj 153/13), objavio je Javni poziv na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru IZGRADNJA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA SUSTAVA ODVODNJE KRAPINA GLAVNI KOLEKTOR 2.1.

Uvid u spis predmeta se može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 14 (II kat), dana 08. prosinca 2014. god. ( ponedjeljak) od 13,00 -15,00 sati.

Detalje javnog poziva možete pogledati ovdje.

 

KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI - DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE

Temeljem Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12) Grad Krapina je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine, dimnjačarskom području ZONA I i dimnjačarskom području ZONA II. Koncesija se daje za svako dimnjačarsko područje zasebno. Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2014. u 9:00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

EOJN - koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA I

EOJN - koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA II

  

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KRAPINE

Na temelju članka 11. stavak 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br.3/11 i 4/11.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:604-01/14-01/0001, URBROJ:2140/01-05-0502-14-2 od 17.11.2014. objavljuje se Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Krapine.

Grad Krapina u akademskoj/ školskoj godini 2014./15. dodjeljuje 10 studentskih stipendija.

Mjesečni iznos studentske stipendije iznosi 700.00 kn

Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 01.09. tekuće do 30.06. naredne godine.

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 02.12. 2014. godine.

Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.

Prijamni obrazac možete preuzeti ovdje.

 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA „GRADSKA PLINARA" D.O.O. KRAPINA

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, temeljem odredbi članka 30. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), a u svezi članka 154 Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine" broj 153/13) , u predmetu izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu dijela postojeće građevine koji se vodi po zahtjevu investitora „GRADSKA PLINARA " d.o.o. Krapina, Ul. Frana Galovića 7b/II objavljuje JAVNI P O Z I V strankama u postupku - podnositelj zahtjeva, vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama na k.č.br. 3365 k.o. Krapina-grad, u Krapini, Ulica Frana Galovića 7B/II, na uvid u spis predmeta: „GRADSKA PLINARA " d.o.o. Krapina., 21. studenog 2014. god. od 09,00-12,00 sati, u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30.

 Poziv možete vidjeti ovdje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08. i 61/11.), a vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/suradnice za prostorno uređenje, gradnju i komunalno gospodarstvo u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje
Obavijesti i upute kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme možete pogledati ovdje
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme možete vidjeti ovdje

 JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“ UČENICIMA/CAMA TIJEKOM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.


Zaklada „Hrvatska za djecu raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015. 

Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 700,00 kuna.
Prijave na javni natječaj podnose se do zaključno 14. studenoga 2014. godine.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.
Prijamni obrazac možete preuzeti ovdje.

 JAVNI POZIV NA RADIONICU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA KRAPINE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

Grad Krapina poziva zainteresirane stanovnike, djelatnike obrazovnih i kulturnih ustanova, članove udruga, poljoprivrednike, obrtnike, poduzetnike i sve ostale koji svojim mišljenjima i prijedlozima mogu pridonijeti razvoju Grada Krapine na radionicu o izradi Strategije razvoja Grada Krapine za razdoblje 2015.-2020.

Radionica će se održati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina u petak 7. studenog 2014. godine s početkom u 17,00 sati.

Strategijom razvoja utvrditi će se vizija i ciljevi Grada Krapine.

Strategija razvoja predstavljati će temeljni dokument za prijavu projekata Grada Krapine na sve fondove Europske unije.

Na radionici će biti prezentirana analiza stanja za izradu Strategije razvoja, biti će iznesene općenite informacije o mogućnostima financiranja iz Europskih fondova te će također biti predstavljen anketni upitnik za građane.

Za potrebe izrade Strategije razvoja Grada Krapine predviđa se održavanje šest radionica.

Cilj je ovih radionica uključivanje svih zainteresiranih stanovnika u utvrđivanje željenog smjera razvoja Grada Krapine tj. utvrđivanje vizije Grada Krapine.

 

OBAVIJEST DA SE STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE  ZA ODLAGALIŠTE OTPADA GORJAK, OPĆINA JESENJE UPUĆUJE NA JAVNU RASPRAVU

 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. stavka 1., članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I-351-03/14-02/43, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-7 od 17. rujna 2014. godine dao je Obavijest da se Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Gorjak, Općina Jesenje upućuje na javnu raspravu.


Javna rasprava i javni uvid u Stručnu podlogu održat će se u periodu od 6. listopada do 5. studenog 2014. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103. Na javnom uvidu u Jesenju javnosti će uz Stručnu podlogu i tri Sažetka iste biti osigurana i knjiga primjedbi za upisivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga. Sažetak Stručne podloge bit će dostupan javnosti i na službenim internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Obavijest možete pogledati ovdje.

 

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KRAPINE ZA 2014. GODINU 

Temeljem članka 12. Odluke o priznanjima Grada Krapine (Službeni glasnik KZŽ br. 5/99. i Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/02 godine.), Odbor za priznanja Grada Krapine, objavio je Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2014. godinu.

Prijedloge dostaviti na adresu: GRAD KRAPINA, ODBOR ZA PRIZNANJA, MAGISTRATSKA 30, KRAPINA.

Rok za predlaganje kandidata za javno priznanje je 31. listopada 2014. godine.

Poziv možete pogledati ovdje.

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA KRAPINE ZA 2015. GODINU

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju članka 23. Zakona o udrugama ( NN 88/01 i 11/02 ), Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), te Pravilnika o financiranju javnih potreba grada Krapine( Službeni glasnik br. 4/14 ), objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2015. godinu. 

Poziv možete vidjeti ovdje.

Prijavnicu za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA KRAPINE ZA 2015. GODINU

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju članka 1 i 10a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93), te Pravilnika o financiranju javnih potreba grada Krapine (Službeni glasnik br. 4/14), objavio je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijave je 20. rujan 2014. godine do 14,00 sati. 

Poziv možete vidjetiovdje.

Prijavnicu za Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

 

POZIV NA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine", broj 69/12, 44/13, 91/13) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu. Rok za podnošenje prijava jest od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine.

Poziv možete vidjeti ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA MLADE NEZAPOSLENE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA 

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za mlade nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama. Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2014. godine. Poziv za mlade nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama možete preuzeti ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTICANJA ULAGANJA U POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE U 2014. GODINI"

Gradonačelnik Grada Krapine objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2014. godini". Rok za podnošenje zahtjeva je 20. kolovoza 2014. do 12:00 sati. Obrazac Zahtjeva s pripadajućim prilozima možete preuzeti u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina ili ovdje.

Obrazac Zahtjeva

Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac proračuna projekta

Prilog br. 2. Zahtjeva - Obrazac Izjave o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne tri fiskalne godine 

Pravilnik o načinu bodovanja projekata možete preuzeti ovdje.

Dodijeljene potpore za ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine možete pogledati ovdje.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Poziv možete pogledati ovdje.

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

Obavijesti i upute kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme možete pogledati ovdje.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

U Narodnim novinama br. 71, u srijedu 11. lipnja 2014. godine, objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine. Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA PRIPREMU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA

 Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata u svrhu primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u 2014. godini. Rok za podnošenje prijava je 18. srpnja 2014. godine. Poziv za pripremu projektne dokumentacije kao i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U KRAPINI 

Grad Krapina je objavio u „Narodnim novinama" br 68/14. od 04.0 6.2014. skraćeni tekst oglasa Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u Krapini.

Cjeloviti tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

 

 OBAVIJEST

 Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina će dana 8.05.2014. godine u 15.00 sati u Krapini, Magistratska 30, II kat, javno otvariti ponude po natječaju objavljenom u "N.N." br. 48/14 za prodaju k.č.br. 4977/1 k.o. Krapina-grad. Javnom otvaranju mogu prisustvovati zainteresirani ponuditelji.

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U GOSPODARSKOJ ZONI KRAPINA NOVA - ZAPAD

Natječaj za prodaju nekretnine možete vidjeti ovdje.

 

NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI - Poziv za dostavu ponuda za preventivnu deratizaciju

Grad Krapina objavljuje poziv gospodarskim subjektima za dostavu ponuda za obavljanje usluge preventivne deratizacije na području Grada Krapine u 2014. godini. Poziv za dostavu ponude kao i pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti ovdje. Rok za dostavu ponuda je istekao dana 03.04.2014. u 15:00 sati.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Poziv možete pogledati ovdje.

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Obavijesti i upute kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1