Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA 2015. GODINU"

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2015. godinu  gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2015. godini.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno „Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2015. godinu"
Rok dostave zahtjeva je 23. prosinac 2015. do 12:00 sati.

Dodijeljene potpore u poljoprivredi možete pogledati ovdje.

 


 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO "PROGRAMU POTICANJA ULAGANJA U POVEĆANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE U 2015. GODINI"
Gradonačelnik Grada Krapine objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2015. godini". Rok za podnošenje zahtjeva je 23. prosinca 2015. do 12:00 sati. Obrazac Zahtjeva s pripadajućim prilozima možete preuzeti u prostorijama Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina ili ovdje.
Obrazac Zahtjeva
Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac proračuna projekta
Prilog br. 2. Zahtjeva - Obrazac Izjave o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne tri fiskalne godine
Pravilnik o načinu bodovanja projekata možete preuzeti ovdje.

Dodjeljenu potporu za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine možete pogledati ovdje.

 


 

 JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA - IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE KRAPINICE KOD LIDL -A

Grad Krapina, 49000 Krapina, Magistraska 30 HR-10430

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- Izgradnju mosta preko rijeke Krapinice kod LIDL-a,
na katastarskim česticama k.č.br. 5106/12 i 5106/13 k.o. Krapina-grad.                           

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2015. ( ponedjeljak) u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, soba 14, Magistratska 30, Krapina.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.                                                              IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da

ima svojstvo stranke.


 

 

 NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KRAPINE

 

Na temelju članka 11. stavka 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/11 i 4/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine, KLASA:604-01/15-01/0001, URBROJ:2140/01-05-0502-15-54 od 4.11.2015. objavljuje se Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Krapine.
Grad Krapina u akademskoj/školskoj godini 2015./16. dodjeljuje 10 studentskih stipendija.
Mjesečni iznos studentske stipendije iznosi 700.00 kn
Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 01.09. tekuće do 30.06. naredne godine.
Prijave na natječaj podnose se zaključno do 20. 11. 2015. godine.
Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.
Prijamni obrazac možete preuzeti ovdje.

Rang listu možete preuzeti ovdje.

 


 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 86/08. i 61/11.), a vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/suradnice za prostorno uređenje, gradnju i komunalno gospodarstvo u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.  Upute kandidatima pogledajte ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ovdje.

 

 


 

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

 

CROGIPS d.o.o. za trgovinu i usluge HR-10430 Samobor, Samoborskih bratovština 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine gospodarskih namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - 

proizvodnja gipskartonskih ploča - I faza, na katastarsim česticama k. č. br. 6929/3, 7024 i 7100/1 k.o. Krapina (Pristava Krapinska).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2015. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, soba 14, Magistratska 30, Krapina.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranka u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijele za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Detalje možete pogledatiovdje

 

 


 

 

OBAVIJEST VEZANA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Povjerenstvo za provođenje natječaja Grada Krapine provest će javno otvaranje ponuda sukladno objavljenom natječaju u "Narodnim novinama" br. 111/15. dana 3.11.2015. g. u 15,00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, a vezano za Natječaj - Prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kat.čest.br. 4790/2 oranica Vajzerovo Bobovje, ukupne površine 455 m, upisana u z. k. ul. 2162 k. o. Krapina - grad, na lokaciji u gospodarskoj zoni Krapina Nova zapad.

 

 


 

 

NATJEČAJ – PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Grad Krapina raspisuje natječaj - Prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kat.čest.br. 4790/2 oranica Vajzerovo Bobovje, ukupne površine 455 m2 upisana u z.k.ul. 2162 k.o. Krapina – grad, na lokaciji u gospodarskoj zoni Krapina Nova zapad. Parcela služi za pristup na prometnu površinu i formiranje parcele za poslovnu namjenu. Više...


 

 

OBAVIJEST VEZANA ZA NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

Povjerenstvo za provođenje natječaja Grada Krapine provest će javno otvaranje ponuda sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Krapine od 28.09.2015. godine i objavljenom natječaju u „Narodnim novinama" br. 105/15. od 02.10.2015.g., dana 20.10.2015. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30 /natječaj za osnivanje prava služnosti, na ½ dijela zemljišta (dvorište) oznake kčbr. 2650 k.o. Krapina-grad u vlasništvu Grada Krapine u svrhu postave prateće opreme i montažnih objekata za smještaj distribucijskog čvora svjetlovodne distribucijske mreže za područje Grada Krapine u skladu sa važećim propisima prostornog uređenja i gradnje te propisima iz oblasti elektroničkih komunikacija i pravilnika o svjetlovodnim mrežama za potrebe montaže elektroničke komunikacijske infrastrukture.

NATJEČAJ ZA DAVANJE GRADSKIH STANOVA U NAJAM


Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15) Grad Krapina raspisao je Natječaj za davanje gradskih stanova u najam radi utvrđivanja liste prvenstva za stanove kojima raspolaže Grad Krapina. Zahtjevi se mogu predati u pisarnici Grada Krapine (Magistratska 30), svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati ili putem pošte preporučeno. 

Natječaj za davanje gradskih stanova u najam 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam - izvod 

Zahtjev za davanje stana u najam na temelju raspisanog natječaja 

Izjava podnositelja zahtjeva sa obitelji da ne postoje zapreke za davanje stanova u najam 

 

 

JAVNI  POZIV - OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE


Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarske čestice broj: 1386/13, 1406/6, 1406/3, 1517, 1519/5 i 1520/2 sve k.o. Krapina-grad, o započinjanju postupka evidentiranja ceste Ulica P. Zrinskog i K. Frankopana u Krapini. Više...

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KORIŠTENJE NADSTREŠNICA AUTOBUSNIH STAJALIŠTA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE ZA POSTAVU REKLAMNIH PANOA


     

Grad Krapina poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe za podnošenje pisanih ponuda za korištenje nadstrešnica autobusnih stajališta na području Grada Krapine za postavu reklamnih panoa, a u svrhu obavljanja djelatnosti reklamnog oglašavanja na sljedećim lokacijama: Ulica hrvatskih branitelja (Hušnjakovo – istočno), Ulica hrvatskih branitelja (Hušnjakovo – zapadno), Ulica Frana Galovića – parkiralište FINA. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina s naznakom „Ne otvaraj- Javni poziv za podnošenje ponuda za postavu reklamnih panoa". Više...  Obrazac ponude

 

NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

     Grad Krapina raspisuje natječaj za osnivanje prava služnosti na ½ dijela zemljišta (dvorište) oznake kčbr. 2650 k.o. Krapina-grad u vlasništvu Grada Krapine, na 20 godina, u svrhu postave prateće opreme i montažnih objekata za smještaj distribucijskog čvora svjetlovodne distribucijske mreže za područje Grada Krapine u skladu sa važećim propisima prostornog uređenja i gradnje te propisima iz oblasti elektroničkih komunikacija i pravilnika o svjetlovodnim mrežama za potrebe montaže elektroničke komunikacijske infrastrukture. Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom „ne otvaraj-natječaj za osnivanje prava služnosti" i moraju prispjeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu GRAD KRAPINA, KRAPINA, MAGISTRATSKA 30, poštom ili na urudžbeni zapisnik. Više...

 

J A V N I P O Z I V - OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Grad Krapina obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa
slijedećim nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zlataru, Stalnoj službi u Krapini: katastarske čestice broj: 5127/1, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097/4, 1097/3, 1097/2, 1097/1, 1096, 1095, 5107, 913, 914, 915, 916, 918, 919/3, 919/2, 919/1, 510, 537 i 569 sve k.o. Krapina-grad, o započinjanju postupka evidentiranja slijedeće ceste: Cesta: Od nerazvrstane ceste u naselju Strahinje Krapinsko (prilaz za ŠRC Podgora), pokraj ŠRC Podgora sa istočne i zapadne strane do OŠ August Cesarec Krapina, Područne škole Podgora Naziv katastarske općine: Krapina-gradOpis dionice: Prometnica započinje od raskrižja sa nerazvrstanom cestom u naselju Strahinje Krapinsko – skretanje za ŠRC Podgora (od kat.čest.br. 5127/1 k.o. Krapina-grad), prolazi pokraj ŠRC Podgora sa istočne i zapadne strane, a završava spojem na kat.čest.br. 620 k.o. Krapina-grad kod OŠ August Cesarec, Područne škole Podgora (početak ceste kat.čest.br. 1103 k.o. Krapina-grad, završetak ceste kat.čest.br. 569 k.o. Krapina-grad). Geodetsko snimanje izvedenog stanja predmetne dionice predviđeno je za 24.08.2015. godine (ponedjeljak) u 7.30 sati. Dana 28.09.2015. i 29.09.2015. godine u terminu od 9.00 sati do 12.00 sati u prostorijama Grada Krapine na adresi Magistratska 30, Krapina, nositelji stvarnih prava na zemljištima koja graniče neposredno uz zemljišta na kojem je izvedena gore navedena nerazvrstana cesta, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od ovlaštenog inženjera geodezije ili predstavnika Grada Krapine.

 

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRAPINE ZA 2016. GODINU

Krapinski sportski savez kao zajednica svih sportskih udruga na području Grada Krapine objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu za 2016. godinu svim udruženim klubovima u savezu u svrhu izrade Programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2016. godinu. Savez svojim programom rada, financijskim planom i kriterijima za rangiranje sportskih udruga članica ima zadaću promicanja sporta na području Grada Krapine te posebno isticati i poticati sudjelovanje djece i mladeži u sportskim aktivnostima.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu Ureda Krapinskog sportskog saveza: Trg Ljudevita Gaja 12, 49 000 Krapina, zaključno s 30. rujnom 2015. godine.

Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu za 2016. godinu

Obrazac za prijavu projekta

Obrazac za participaciju kluba

Obrazac proračuna projekta

Izjava o prihvaćanju uvjeta

 Poništava se poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Krapine za 2016. godinu

 POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU GRADA KRAPINE ZA 2016. GODINU

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju članka 32.Zakona o udrugama ( NN 74/14 ), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 152/14), te Pravilnika o financiranju javnih potreba grada Krapine( Službeni glasnik br. 4/14 ), objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2016. godinu.
Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krapine jesu djelatnosti, programi, te poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Krapinu.
Prijedlozi programa dostavljaju se obavezno i elektroničkim putem, te u papirnatom obliku po jedan primjerak na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, 49 000 Krapina. Rok za podnošenje prijedloga programa je 30. rujan 2015. godine.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2016. godinu.

Obrazac prijave za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2016. godinu

 Poništava se poziv za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Krapine za 2016. godinu

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA KRAPINE ZA 2016. GODINU

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti na temelju članka 1 i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( NN 47/90, 27/93, 38/09 ) i čl.20 Zakona o tehničkoj kulturi( 76/93, 11/99,38/09), te Pravilnika o financiranju javnih potreba grada Krapine (Službeni glasnik br. 4/14), objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2016.godinu.
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Krapine jesu kulturne djelatnosti, programi, te poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Krapinu.
Prijedlozi programa dostavljaju se obavezno i elektroničkim putem, te u papirnatom obliku po jedan primjerak na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, 49 000 Krapina. Rok za podnošenje prijedloga programa je 30. rujan 2015. godine.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2016.godinu

Obrazac prijavnice za program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2016. godinu

 Poništava se poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Krapine za 2016. godinu

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim i pravnim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Javni poziv objavljuje se temeljem Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 27. ožujka 2014. godine te izmjena Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 27. ožujka 2015.

Detalje Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

 

POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA TVRTKE CROGIPS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - proizvodnja gipskartonskih ploča tvrtke CROGIPS d.o.o. za trgovinu i usluge.


Više možete vidjeti ovdje

 

 

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 33/14), Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Županije (15.5.2015). Kandidature za člana dostavljaju se u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije (Magistratska 1, Krapina – prizemlje) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Magistratska 1, Krapina, s naznakom «Prijedlog kandidata za člana Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije».

Detalje Javnog poziva možete vidjeti ovdje.

 

KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE

Temeljem Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 143/12) Grad Krapina je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krapine, dimnjačarskom području ZONA I i dimnjačarskom području ZONA II. Koncesija se daje za svako dimnjačarsko područje zasebno. Rok za dostavu ponuda za koncesiju za dimnjačarsko područje ZONA I je 07. travnja 2015. u 9:00 sati, a za koncesiju za dimnjačarsko područje ZONA II 07. travnja 2015. u 10:00., kada će se održati i javno otvaranje ponuda. Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Elektronički oglasnik javne nabave - Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA I

Elektronički oglasnik javne nabave - Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području ZONA II

 

 LOKACIJSKA DOZVOLA ZA ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA SUSTAVA ODVODNJE KRAPINA - PODRUČJE NASELJA GRADA KRAPINE - SEKUNDARNA KANALIZACIJA

Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-49000 Krapina, Gajeva 20, OIB 18850488440 zastupan po HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 33, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) izdaje Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru: Izgradnja građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja Sustava odvodnje Krapina - područje naselja Grada Krapine - sekundarna kanalizacija. 

Više o lokacijskoj dozvoli možete vidjeti ovdje.

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Odlukom o priznanjima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj13/98 i 2/15) Županijska skupština utvrdila je slijedeća priznanja Krapinsko-zagorske županije:

a) Plaketu Krapinsko-zagorske županije
b) Povelju Krapinsko-zagorske županije

Plaketa Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se za životno djelo, doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije i za iznimno postignuće u protekloj godini.

Povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju.

Povjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 1. ožujka 2015. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.

Detalje poziva možete vidjeti ovdje.

 

INFORMACIJA O ODLUCI DA SE STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ U POSTUPKU PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA: BRZA CESTA VARAŽDIN - IVANEC - KRAPINA UPUĆUJE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA JAVNU RASPRAVU

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 161. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13 i 153/13), te odredbe članka 7. stavka 1. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08I, daje INFORMACIJU o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: Brza cesta Varaždin - Ivanec - Krapina upućuje na području Krapinsko-zagorske županije na javnu raspravu. 

Javno izlaganje u povodu predmetne Studije održati će se u srijedu 18. veljače 2015. godine s početkom u 14:00 sati u prostoriji za sastanke Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1.

U javnom izlaganju nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

O ishodu postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš odnosno možebitno drugog akta na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

Detalje možete pogledati ovdje. 

 

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA IZGRADNJA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA SUSTAVA ODVODNJE KRAPINA SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, u predmetu za izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu investitora „KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA" d.o.o. Krapina, Ul. Ljudevita Gaja 20, putem po opunomoćenika HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb, Draškovićeva 33, temeljem odredbi članka 142.st. 1. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine" broj 153/13), objavljuje Javni poziva na uvid u spis predmeta  IZGRADNJA GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA S PODRUČJA SUSTAVA ODVODNJE KRAPINA SEKUNDARNA KANALIZACIJSKA MREŽA. 

Uvid u spis predmeta se može se izvršiti u prostorijama Grada Krapine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30, soba 14 (II kat), dana 06.veljače 2015. god. ( petak) od 10,00-13,00 sati.

Detalje javnog poziva možete pogledati ovdje.

 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU CILJANE IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KRAPINE

Temeljem članka 188. st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" br. 153/13), a u svezi članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine" br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11, 50/12 i 55/12), te Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine, od 22.01.2015. godine, objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Ciljane IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine. 

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 09.veljače do 19.veljače 2015. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a, bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,30 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 12.veljače (četvrtak) u 13,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Magistratska 30 .

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Ciljane IV. Izmjene i dopune PPUG-a mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 19.veljače 2015. godine.

Više detalja o Javnoj raspravi možete vidjetiovdje.

 

OBAVIJEST O IZDANOJ LOKACIJSKOJ DOZVOLI

Na temelju članka 147. st.3. Zakona o prostronom uređenju (NN 153/13) objavljuje se Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru : Izgradnja građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina glavni kolektor 2.1.

Više o lokacijskoj dozvoli možete vidjeti ovdje

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ

Na temelju članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš („Narodne novine" broj 64/08) i članka 12. stavka 3., članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12 i 80/13) i članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) u postupku u postupku Strateške studije utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije na okoliš i Prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.

Javna rasprava trajat će 30 dana i to od 9. siječnja do 9. veljače 2015. godine. Više detalja možete vidjeti ovdje

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1