Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI 2016.

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. godinu gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2016. godini.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30 ili ovdje:

Javni poziv za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. godinu"

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Krapine za 2016. godinu

Obrazac P-1

Obrazac P-2

Obrazac P-3

Prilog br. 1 Zahtjeva- Obrazac proračuna

Prilog br. 2 Zahtjeva- Obrazac Izjave o dodjeli potpora

Rok dostave zahtjeva je 28. studeni 2016. g.

 

Dodijeljene potpore u poljoprivredi za 2016. godinu možete vidjeti ovdje. 

 

 OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), a vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/suradnice za prostorno uređenje, gradnju i komunalno gospodarstvo u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje. Upute kandidatima pogledajte ovdje.

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Krapine - Rang lista 

 

Na temelju članka 13. st. 2. Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima i studentima s područja Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine" 3/11. i 4/11.), a prema provedenom natječaju za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Krapine u šk. god. 2016./2017. Komisija za dodjelu stipendija utvrđuje slijedeću Rang listu.

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području poljoprivrede i lovstva Grada Krapine za 2016. godinu

 

Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava ponovno poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, uzgoj konja u svrhu konjičkog i zdravstvenog turizma), promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje .

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta (prijavnica)

Obrazac izjave o nekažnjavanju

 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

 

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KRAPINE 

Grad Krapina u akademskoj/školskoj godini 2016./17. dodjeljuje 10 studentskih stipendija.
Mjesečni iznos studentske stipendije iznosi 700.00 kn
Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 01.09. tekuće do 30.06. naredne godine.
Prijave na natječaj podnose se zaključno do 31. 10. 2016. godine.
Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenjeprijava i to objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

Detalje natječaja možete pogledati ovdje.
Prijamni obrazac možete preuzetI u privitku na dnu članka.

 

JAVNI POZIV 

 

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - rekonstrukcija NN mreže i obračunskih mjernih mjesta u Krapini. Javni poziv možete preuzeti ovdje

 

 

JAVNI POZIV

Odbor za priznanja Grada Krapine objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2016. godinu. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Prijedlozi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina. Rok za dostavu prijedloga je 15. listopad 2016. godine.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti u privitku na dnu članka.

 

 

JAVNI POZIVI

 

Obavijesti o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta:

Javni poziv – Lazi
Javni poziv – Dolac
Javni poziv – Strahinje

 

 

JAVNI POZIV

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda: izgradnja građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina - sekundarna kanalizacijska mreža.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

 

 

JAVNI POZIV

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta:

Ulica dr. Dragutina Gorjanovića Krambergera

Bobovje - Pristava

Od nerazvrstane ceste u naselju Trški Vrh

 

 

OBAVIJEST

Temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa od 15. listopada 2015. godine, KLASA: 932-01/14-01/1593, URBROJ: 514-04-03-02-15-02, u Općinskom sudu u Zlataru, Stalna služba u Krapini, pokrenut je postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Krapina pod novim nazivom Krapina jug.

Dana 12. rujna 2016. započet će postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom te obnova dijela zemljišne knjige za k.o. Krapina.

Detalji se mogu vidjeti ovdje

U Krapini, 08.06.2016.

 

_________________________________________________________________________________________

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta - Grad Krapina - Pješački most (Ulica D. G. Krambergera)

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - pješački most, na katastarskim česticama k.č.br. 5106/3 i 5106/11 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ul. dr. D.G.Krambergera - Šetalište I. Vrencea).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2016 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 


 

 OBAVIJEST

Povjerenstvo za davanje u zakop i prodaju poslovnog prostora obaviještava da će se javno otvaranje ponuda, koje su dostavljene u natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora u Krapini, Šetalište Vilibalda Sluge 1 (lokacija Hušnjakovo), održati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, dana 03.05.2016. godine, pred Povjerenstvom za davanje u zakup i prodaju poslovnog prostora.

Povjerenstvo za davanje u zakup
i prodaju poslovnog prostora

U Krapini, 02.05.2016.

 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KULTURU

 

Temeljem članka 29.st.2 Pravilnika o kriterijima,mjerilima i postupcima o financiranju programa,projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine 10/15) i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području grada Krapine za 2016 godinu
Klasa:612-01/16-01-004 Urbroj 2140/01-05-0503-16-3 od 5.2.2016. Gradonačelnik Grada Krapine na prijedlog Povjerenstva za kulturu donosi slijedeću odluku.

 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA SOCIJALU I ZDRAVSTVO
Temeljem članka 29.st.2 Pravilnika o kriterijima,mjerilima i postupcima o financiranju programa,projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine 10/15) i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području grada Krapine za 2016 godinu
Klasa:612-01/16-01-004 Urbroj 2140/01-05-0503-16-3 od 5.2.2016. Gradonačelnik Grada Krapine na prijedlog Povjerenstva za socijalu donosi slijedeću
odluku.

 
 
OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU V. IZMJENA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA KRAPINE

 

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" br. 153/13 te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa:350-01/15-01/0005, Urbroj:2140/01-04-0401-16-45 od 01.04. 2016. godine, objavljuje se PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine.
Ponovna javna rasprava će se održati u razdoblju od 09. svibnja 2016. godine do 16. svibnja 2016. godine.
Za vrijeme trajanja Ponovne javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,30 sati.

 

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a u vrijeme trajanja ponovnog javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Grada Krapine www.krapina.hr.

 

Ponovno javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 11. svibnja 2016. godine (srijeda) u 13,00 stai u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratske 30.

 

Očitvanje, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a mogu se davati samo u svezi s dijelovima prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjenji i to cijelo vrijeme tijekom ponovne javne rasprave, zaključno do 16. svibnja 2016. godine.

Detalje možete vidjeti ovdje

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br.125/11., 64/15.), čl. 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Krapine" br. 3/13., 7/15.) i zaključka gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 372-01/15-01/0008 Urbroj: 2140/01-02-0201-16-17 od 07.04.2016. godine, objavljuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine, na adresi: Šetalište Vilibalda Sluge 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1495/3 kuća i dvorište površine 1408 m2 k.o. Krapina-grad, koji se nalazi u prizemlju zgrade, ukupne površine 350,55 m2, a sastoji se od ulaza i sanitarija, prostora caffe bara, restorana, hala, kuhinje, skladišta, terase ispred zgrade gdje se treba omogućiti prolaz korisnicima starog muzeja na prvom katu te se koristi prilazni put sa istočne strane (lokacija Hušnjakovo). Sve detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

 

 
 NATJEČAJ ZA POLJOPRIVREDU I LOVSTVO

Na temelju čl. 32. Zakona o udrugama (NN 74/14), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine o raspisivanju Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini za 2016. godinu (Klasa 400-01/16-01/0003 , Urbroj:2140/01-05-0502-16-1 od 02.02.2016. godine), Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području poljoprivrede i lovstva Grada Krapine za 2016. godinu.
Natječaj je otvoren od 04.04.2016.godine do 05.05.2016.godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području poljoprivrede i lovstva na području Grada Krapine za 2016. godinu

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekata

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

Upute za prijavitelje

 

 

 

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Na temelju članka 28. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 6/15.), članka 36. Statuta Grada Krapine ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 4/09., 3/13.) Gradonačelnik Grada Krapine dana 21.03.2016. godine, donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam i utvrđuje se konačna Lista rada prvenstva za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Krapine koju možete preuzeti ovdje.

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br.125/11., 64/15.), čl. 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Krapine" br. 3/13., 7/15.) i zaključka gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 372-01/15-01/0008 Urbroj: 2140/01-02-0201-16-10 od 24.02.2016. godine, objavljuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Krapini, na adresi: Šetalište Vilibalda Sluge 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1495/3 kuća i dvorište površine 1408 m2 k.o. Krapina-grad, koji se nalazi u prizemlju zgrade, ukupne površine 350,55 m2, a sastoji se od ulaza i sanitarija, prostora caffe bara, restorana, hala, kuhinje, skladišta, terase ispred zgrade gdje se treba omogućiti prolaz korisnicima starog muzeja na prvom katu te se koristi prilazni put sa istočne strane (lokacija Hušnjakovo). Sve detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

 


 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine Klasa:350-01/15-01/0005, Urbroj:2140/01-04-0401-16-28 od 09.02. 2016. godine o utvrđivanju prijedloga V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 10. ožujka 2016. do 18. ožujka 2016. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00-14,30 sati.

Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Grada Krapine

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se   14. ožujka 2016. (ponedjeljak) u 16,00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 18. ožujka 2016.   godine

Detalje možete vidjeti ovdje

Prijedlog V izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine


 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), a vezano za članak 29. stavak 3. istog Zakona, Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje. Upute kandidatima pogledajte ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ovdje

 


 

 

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini u 2016. godini.

Detalje možete vidjeti ovdje.

 

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine za 2016. godinu

 

Na temelju čl. 32. Zakona o udrugama (NN 74/14), čl. 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Krapine o raspisivanju Godišnjeg plana raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Krapini za 2016. godinu (Klasa 400-01/16-01/0003 , Urbroj:2140/01-05-0502-16-1 od 02.02.2016. godine, Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine za 2016. godinu.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine za 2016. godinu
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Obrazac životopisa
Obrazac proračuna

Obrazac izvješća o potrošnji proračunskih sredstava

 

Javni natječaj – udruge u sportu za 2016. godinu

 


Sve informacije o javnom natječaju za financiranje udruga u sportu u 2016. godini objavljene su na službenim web stranicama Krapinskog sportskog saveza (http://krapinski-sportski-savez.hr/).

 


 

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br.125/11., 64/15.), čl. 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Krapine" br. 3/13., 7/15.) i zaključka gradonačelnika Grada Krapine Klasa: 372-01/15-01/0008 Urbroj: 2140/01-02-0201-16-5 od 18.01.2016. godine, objavljuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Krapini, na adresi: Šetalište Vilibalda Sluge 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br. 1495/3 kuća i dvorište površine 1408 m2 k.o. Krapina-grad, koji se nalazi u prizemlju zgrade, ukupne površine 350,55 m2, a sastoji se od ulaza i sanitarija, prostora caffe bara, restorana, hala, kuhinje, skladišta, terase ispred zgrade gdje se treba omogućiti prolaz korisnicima starog muzeja na prvom katu te se koristi prilazni put sa istočne strane (lokacija Hušnjakovo). Sve detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

 

NATJEČAJ ZA DAVANJE GRADSKIH STANOVA U NAJAM

Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 6/15), Povjerenstvo za davanje stanova u najam utvrdilo je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam te je donijelo Odluku .

 Odluku možete preuzeti ovdje.

Listu stanova možete preuzeti ovdje.

 


 

 

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

BARBARA BRNA HR-49000 KRAPINA, MAGISTRATSKA ULICA 11                                                        

I.  Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća, na katastarskim česticama k.č.br. 621/1 i 621/3 k.o. Krapina-grad (Podgora Krapinska).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.01.2016. ( petak) u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Detalje možete pogledati ovdje.

 

 

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1