Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Pozivaju se građani na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja II. Izmjene i dopune lokacijske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) - SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJA KRAPINA- UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV) KRAPINA (uređaj za pročišćavanje sa pratećim građevinama, postojenjima i cjevovodima, trafostanica, pristupni put i privremeni pristupni put), 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.10.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2019. godinu

Temeljem članka 14. stavka 2. i 3. Odluke o priznanjima Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15. i 5/16.), Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2019. godinu.

Pozivaju se građani, udruge građana, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe s područja Grada Krapine da dostave prijedloge/inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Krapine.

Prijedloge za dodjelu priznanja molimo dostaviti na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.

Rok za dostavu prijedloga je 20. listopada 2019. godine.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

AUTO CENTAR STOP d.o.o., HR-49000 Krapina, Ulica hrvatskih branitelja 4
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - izmjene i dopune građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambeno poslovne namjene-  nadogradnja i uređenje 10 novih stanova, 2 skupine - na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1225/1 k.o. Krapina-grad (Krapina, Ulica  hrvatskih branitelja 4).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019. (ponedjeljak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, soba 14/II kat.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Prilog: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u UO za imovinsko pravne poslove i opće poslove

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove Grada Krapine.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina, dana 22.7.2019. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za upravljanje gradskom imovinom i pripremu projekata u Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove- NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Oglas  za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1