Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv za uvid u spis predmeta

I. Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine proizvodne namjene (industrija) - hale za proizvodnju praškastih materijala i nadstrešnice za natkrivanje sirovine i kalcinizaciju 2.b skupine na katastarskoj čestici kat.čest.br. 1240/1 k.o. Krapina Jug (formirana od kat.čest.br. 1240/1, 1239,1248, 1250, 1251, 1252, 1278, 1279, 1280, 1281 k.o. Krapina Jug (Pristava Krapinska, Pristava Krapinska bb).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2020. (utorak) u 09:00 sati, u prostorijama ovog Upravnog odjela, Grad Krapina, KRAPINA, Magistratska 30/II kat.
III. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj, uvid u spis može se dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do roka iz točke II. ovog Poziva (telefon 049/382-400 ili 049/382-410), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i pripremu projekata

Na temelju članka 19. stavka 1., a vezano uz članak 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine raspisala je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i pripremu projekata u Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine.

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Krapina, dana 01.10.2020.. godine, a pisane prijave na Oglas s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom„  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i pripremu projekata - NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

Obavijest o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti -novi termin

Javni natječaj za prodaju vatrenog oružja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika o prodaji vatrenog oružja u vlasništvu Grada Krapine, KLASA 947-03/20-01/0015, URBROJ: 2140/01-04-0401-20-4, od 22. 09. 2020., Grad Krapina dana 1. listopada 2020. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VATRENOG ORUŽJA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni poziv za uvid u spis predmeta

     Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene i utvrđivanje građevne čestice stambene namjene (pomoćna) – spremište i garaža na k.č. br. 144/3 k.o. Škarićevo (Krapina, Škarićevo 108) može se izvršiti dana 5. listopada 2020. u 9,00 sati na lokaciji- Grad Krapina, Magistratska 30, soba 14 (lll. kat).
     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Obzirom na trenutnu i promjenjivu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj uvid u proiekt se može dogovoriti pojedinačno putem telefona i dostavom dokumentacije iz spisa putem e-maila, zaključno do 5. listopada (tel: 049 382-418, e-maiI: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
     Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1