Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja u vlasništvu Grada Krapine

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("NN" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/1, 151/14, 81/15, 94/17), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09, 3/13, 1/18), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta putem javnog natječaja  u vlasništvu Grada Krapine - kat.čest.br. 5125/3 ul., k.o. Krapina-grad, Ulica hrvatskih branitelja, Krapina, površine 332 m², upisana u zk.ul.br. 4031, k.o. Krapina-grad, u naravi „usko i izduženo zemljište uz cestu“.

Početni iznos kupoprodajne cijene je 42.000,00 kuna.

Rok za podnošenje pisane ponude je 15 dana od dana objave obavijesti o prodaji građevinskog zemljišta u Glasu zagorja, natječaja na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine te na oglasnoj ploči Grada Krapine. U obzir će se uzeti samo cjelovite pravovremene ponude.
Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
“NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA",  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA,  na adresu: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

        Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 13. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović donosi Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu.

       Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu

        Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu te sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2020. godinu, po ovom natječaju iznose do 550.000,00 kuna.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2020. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:
Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
uz napomenu: "Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2020. godinu – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 21. veljače 2020. godine.
Obrasci i upute:
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2020. godini

Upute za prijavitelje

U-1 Obrazac opisa programa (word)

U-1 Obrazac opisa programa (pdf)

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (word)

U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (pdf)

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)

U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (word)

U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (pdf)

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (word)

U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (pdf)

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (word)

U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (pdf)

U-7 Obrazac izjave prijavitelja (word)

U-7 Obrazac izjave prijavitelja (pdf)

U-9 Obrazac opisnog izvještaja (word)

U-9 Obrazac opisnog izvještaja (pdf)

U-10 Obrazac financijskog izvještaja

Obrazac prijedloga Ugovora o financiranju programa - projekta (word)

Obrazac prijedloga Ugovora o financiranju programa - projekta (pdf)

 Pravilnik

Izmjena Pravilnika

 

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u području sporta i rekreacije za 2020. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu

Javni poziv za uvid u spis predmeta

      Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - izgradnja sportskog igrališta, nogometni teren i poligon za trening s umjetnom travom na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 510/4 k.o. Krapina-grad (Podgora Krapinska).
      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.01.2020. godine (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30, soba 14/II kat.
      Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1