Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine

Na temelju članka 53. a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. i 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/18), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine - izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od tri (3) mjeseca.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina- -sekundarna kanalizacijska mreža- I etapa

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KRAPINE

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 21. Statuta ("Službeni glasnik“ Grada Krapine 4/09.,3/13 i 1/18) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni glasnik“ Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 7. sjednici održanoj 9.5.2018. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata “dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 25.5.2018. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje

Prijedlog kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krapine

Popis važećih kandidatura za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

Javni natječaj za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva, 16.04.2018. godine

Na temelju članka 1. i 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik Grada Krapine broj 02/16) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje 16.4.2018. Javni natječaj za dodjelu poslovnog prostora na adresi Trg Ljudevita Gaja 12 u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku:

Prijavni obrazac

Izjava o podmirenju svih dospjelih obveza prema trećima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o partnerstvu

Izjava o financiranju programa ili projekata iz javnih izvora

Obrazac da organizacija nema volontera, zaposlenih radnika

Obavijest

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 28.5.2018.

Prijedlog konačne liste reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 7.6.2018.

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 11.6.2018.

Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1