Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 I 4/18) i članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 2/18) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za knjigovodstvene poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 61/2018 od 11.07.2018. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo-NE OTVARAJ“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine

Na temelju članka 53. a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08, 61/11 i 4/18) i članka 7. i 13. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 2/18), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine - izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od tri (3) mjeseca.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima možete pogledati ovdje.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati ovdje.

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapina- -sekundarna kanalizacijska mreža- I etapa

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Poziv možete preuzeti ovdje.

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KRAPINE

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 21. Statuta ("Službeni glasnik“ Grada Krapine 4/09.,3/13 i 1/18) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni glasnik“ Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 7. sjednici održanoj 9.5.2018. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata “dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 25.5.2018. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje

Prijedlog kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krapine

Popis važećih kandidatura za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1