Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KRAPINE

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14.), članka 21. Statuta ("Službeni glasnik“ Grada Krapine 4/09.,3/13 i 1/18) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krapine („Službeni glasnik“ Grada Krapine 6/14.) Gradsko vijeće Grada Krapine na 7. sjednici održanoj 9.5.2018. godine, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Krapine.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja zajedno sa „Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i zamjenika kandidata “dostavljaju se na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Magistratska 30, Krapina, najkasnije do 25.5.2018. godine.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina tel: 382 404 ili 382 407.

Tekst Javnog poziva možete vidjeti ovdje

Prijedlog kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izjava o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Krapine

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Krapine

Popis važećih kandidatura za izbor članova / članica Savjeta mladih Grada Krapine i njihovih zamjenika

Javni natječaj za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva, 16.04.2018. godine

Na temelju članka 1. i 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva (Službeni glasnik Grada Krapine broj 02/16) gradonačelnik Grada Krapine raspisuje 16.4.2018. Javni natječaj za dodjelu poslovnog prostora na adresi Trg Ljudevita Gaja 12 u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva.

Detalje natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku:

Prijavni obrazac

Izjava o podmirenju svih dospjelih obveza prema trećima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o partnerstvu

Izjava o financiranju programa ili projekata iz javnih izvora

Obrazac da organizacija nema volontera, zaposlenih radnika

Obavijest

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 28.5.2018.

Prijedlog konačne liste reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 7.6.2018.

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva od 11.6.2018.

Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

JAVNI POZIV VLASNICIMA/SUVLASNICIMA GRAĐEVINA ZA SUFINANCIRANJE RADOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU GRAĐEVINA UNUTAR ZAŠTIĆENE POVIJESNE URBANISTIČKE CJELINE KRAPINA IZ SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2018. GODINI

Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine br. 04/09. i 3113.), te na temelju članka 6. Pravilnika o kriterijima za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente (Sl. glasnik Grada Krapine br. 01/07. i 06/17.), Gradonačelnik Grada Krapine objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini.

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na web stranici www.krapina.hr ili se može podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, radnim danom od 08,00 - 14.00 sati za čitavo vrijeme trajanja ovog Poziva.

Uredno ispunjeni Zahtjev s propisanim prilozima predaju se neposredno, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina s naznakom „Povjerenstvu za predlaganje programa sufinanciranja radova zaštite i obnove kulturnih dobara“. Rok za dostavu zahtjeva na prethodno navedenu adresu, bez obzira na način dostave je 13. travnja 2018. godine (petak) do 14,00 sati,.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za prijavu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva o provedenom Pozivu za sufinanciranje programa na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2018. godini

 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o Javni poziv za uvid u spis predmeta

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža Grada Krapine.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji Krapina, Magistratska 30, soba 14 lll kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1