Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv - MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, HR-49240 Gornja Stubica, Samci 64

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine nadogradanja Muzeja krapinskih neandertalaca - izmjena i dopuna projekta sa fotonaponskom elektranom na krovu na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022 u 09:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 19.12.2022. godine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak o dodjeli nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (telekomunikacijski kabel), 2.b skupine FTTH_DT_03_ Krapina_DČ_04, DČ_06 (Doliće, Krapina, Tkalci i Pretkovec) na katastarskim česticama kat.čest.br. 37/3, 5124, 5143, 2911/1, 2879, 5124, 2879, 2801, 5144 sve k.o. Krapina-grad (Krapina, Doliće), te kat.čest.br. 15407, 8902/1, 15403/1, 8904/3, 15403/2 sve k.o. Krapina (Tkalci, Pretkovec) Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv za uvid u spis predmeta PD "STRAHINJČICA"

 Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene - PLANINARSKI DOM, 2.b skupine  na katastarskoj čestici k.č.br. 14488/9 k.o. Krapina (Grad Krapina, Strahinje).  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.12.2022. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – KRAPINA, Magistratska 30/II kat.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1