Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DRUGIH GRADSKIH PRIHODA

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 4. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/13, 6/13, 1/17 i 4/17) pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine raspisala je Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda .

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 73/2017 od 26.07.2017. godine, a pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta u Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu referenta za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih gradskih prihoda“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju javnog natječaja

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA RADI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12, 143/13 i 65/17) Grad Krapina, objavljuje Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:
GRAD KRAPINA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Krapina, Magistratska 30
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju dostavlja se dokumentacija navedena u čl. 11., 12., 13., 14. i 15. gore navedenog Zakona.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju ,zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju , zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Krapina, Magistratska 30 i na web stranici www. krapina.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - manje zahtjevnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - jednostavnu zgradu)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (za nezakonito izgrađenu zgradu - pomoćnu zgradu)

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - Javna rasvjeta šetnice uz korito vodotoka Krapinice od km 18+237 do km 19+151, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.5106/1,5106/11 i 5106/12 k.o. Krapina-grad (šetnica uz korito vodotoka Krapinice ).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.7.2017 u 9:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, soba 14.

Javni poziv možete vidjeti ovdje.

NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("N.N" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 152/14.), čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09., 3/13.), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98.,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine.

Rok za davanje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 4. srpnja 2017.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1