Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("N.N" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12., 152/14., 152/14.), čl.48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.), čl. 36. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ broj: 4/09., 3/13.), čl. 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Krapine (“Službeni glasnik“ KZŽ br. 2/98.,“Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/10.), gradonačelnik Grada Krapine raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine.

Rok za davanje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.

Natječaj možete vidjeti ovdje.

U Krapini, 4. srpnja 2017.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/CE UREDA GRADONAČELNIKA GRADA KRAPINE

Na temelju članka 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.86/08 i 61/11) i članka 3. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 6 /10. i 4/17.) gradonačelnik Grada Krapine raspisao je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika Grada Krapine.

Oglas je objavljen na stranicama Narodnih novina broj 57/17 od 14.06.2017. godine, a pisane prijave na natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Grad Krapina, Krapina, Magistratska 30, Ured gradonačelnika, s naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda gradonačelnika“ u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“.

Oglas za prijam u službu možete pogledati ovdje.

Obavijest i upute kandidatima

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Ureda gradonačelnika Grad Krapine

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA HRVATSKE CESTE d.o.o.

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo objavljuje Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija raskrižja dijela DC 206 u Krapini (Ul. F. Galovića i Ul. A. Starčevića) i Ul. Frana Galovića, na katastarskim česticama dio k.č.br. 5147, 3377/2, 2702/1 i druge k.o. Krapina - grad.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2017. godine u 11:00 sati, na lokaciji - Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, soba 14.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1