Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziv - javni uvid - MARTINA MATIJEVIĆ, HR-10000 Zagreb, ULICA CRVENOG KRIŽA 6

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine poljoprivredne namjene - voćarska kućica, 2.b skupine, na katastarskoj čestici kat.čest.br. 1079 k.o. Krapina (Krapina, Ulica Miška Pavića 13A). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.11.2022. godine u 09:30 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat.


Javni poziv možete vidjeti ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine - „KUĆA, DVORIŠTE, ŠTALA I VOĆNJAK U NOŽICI“

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 5, k.o. Škarićevo, ukupne površine 1.791 m², upisanu u zk.ul.br. 1601, opisanu kao „KUĆA, DVORIŠTE, ŠTALA I VOĆNJAK U NOŽICI“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, unutar područja zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti te dijelom u koridoru lokalne ceste (prešle u nerazvrstane ceste prema NN 44/12).
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu, odnosno od 4.10.2022. do 19.10.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

Odbor za priznanja Grada Krapine objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2022. godinu

Javna priznanja Grada Krapine su:

1. Nagrada za životno djelo Grada Krapine
2. Priznanje počasni građanin Grada Krapine
3. Povelja Grada Krapine
4. Plaketa Grada Krapine
5. Grb Grada Krapine
6. Mala plaketa Grada Krapine.
Nagrada za životno djelo Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa te unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života značajnih za Grad Krapinu, kada se ocijeni da su te osobe sve svoje objektivne mogućnosti unijele u odnosno djelo i u tome postigle svoj neponovljiv rezultat koji predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Krapine.
Počasnim građaninom Grada Krapine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Krapine, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Grada Krapine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Krapine.
Povelja Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe postignute u području razvoja društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života od posebnog značaja za Grad Krapinu.
Plaketa Grada Krapine dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugih oblika društvenog života od značaja za Grad Krapinu.
Grb Grada Krapine dodjeljuje se građanima Grada Krapine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge u općem razvoju demokracije i napretka čovječanstva te razvoju međunarodne suradnje.
Mala plaketa Grada Krapine dodjeljuje se učenicima i studentima koji svojim postignućima, ostvarenjima u radu i stvaralaštvu na poseban način promiču Grad Krapinu.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
- osobno ime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
- naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela priznanja,
- odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (dosadašnje nagrade, objavljeni radovi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i slično).

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i posmrtno. Pozivaju se svi građani, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, trgovačka društva, ustanove te druge pravne osobe na dostavu svojih prijedloga, a posebno za Malu plaketu koja se dodjeljuje učenicima i studentima koji svojim postignućima i ostvarenjima u radu i stvaralaštvu na poseban način promiču Grad Krapinu.

Prijedloge za dodjelu priznanja molimo dostaviti osobno ili poštom na adresu: Grad Krapina, Odbor za priznanja Grada Krapine, Magistratska 30, Krapina.
Rok za dostavu prijedloga je 30. listopada 2022. godine.

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Grada Krapine za 2022. godinu

 

JAVNI NATJEČAJ

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 560/1, ukupne površine 114 m², upisano u z.k.ul.br. 4140, k.o. Krapina – grad, opisano kao „Podgora Krapinska, LIVADA“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni postojeće stambene namjene, oznake S1.
Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Glasu Zagorja, odnosno od 1.9.2022. do 16.9.2022. godine.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj:

Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 23.09.2022. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine na području Grada Krapine pod oznakom: kč.br. 560/1, k.o. Krapina-grad, ukupne površine 114 m², upisanog u zk.ul.br. 4140, opisanog kao „Podgora Krapinska, LIVADA“.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1