Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI POZIV vlasnicima/suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2023. godini

Javni poziv upućen je vlasnicima/suvlasnicima građevina koje se nalaze unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina - zona A i pojedinačnih kulturnih dobara na području Grada Krapine u svrhu sufinanciranja radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina - zona A i pojedinačnih kulturnih dobara na području Grada Krapine (u daljnjem tekstu „Program zaštite i očuvanja građevina“) sredstvima osiguranim iz dijela spomeničke rente sukladno proračunskom programu Grada Krapine za 2023. godinu te odredbama Pravilnika o kriterijima za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/07, 6/17 i 9/23).

Po ovom Javnom pozivu sufinancirat će se provedba Programa zaštite i očuvanja građevina na vanjskim dijelovima građevina.
Sufinanciranje se odobrava u iznosu do najviše 50% vrijednosti radova izvedenih za odobrene Programe i u skladu sa Pravilnikom, a najviše po pojedinom zahvatu za:
1. sanaciju i obnovu pročelja građevina (fasada i limarija) u iznosu do 10.000,00 EURA
2. obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine u iznosu do 7.500,00 EURA
3. sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do 10.000,00 EURA
4. konzervatorsko-restauratorske radove i/ili istraživanja na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada u iznosu do 2.500,00 EURA.
Uvjet za sufinanciranje je uredno plaćanje spomeničke rente za građevinu za koju se traži sufinanciranje, ukoliko je u zgradi poslovni prostor sa utvrđenom obvezom plaćanja spomeničke rente te da podnositelj zahtjeva nema dospjelog dugovanja prema Gradu Krapini.

Tekst cijelog javnog poziva možete vidjeti ovdje, a zahtjev za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2023. godini ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Odsjek za komunalno gospodarstvo i promet, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, na radna mjesta:
1. REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica
2. REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 93/2023 od 11.08.2023., a možete ga vidjeti i ovdje.
Pisane prijave na ovaj Natječaj s obaveznim prilozima podnose se, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Magistratska 30, 49000 Krapina, s naznakom (ovisno na koje se radno mjesto prijavljuje):
1. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – KOMUNALNI REDAR“
2. „Javni natječaj za prijam u službu: REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR“

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - komunalni redar


Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - REFERENT – POLJOPRIVREDNI REDAR

 

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine (Bobovje)

Grad Krapina prodaje građevinsko zemljište sa izgrađenom građevinom stambene namjene u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. 128, ukupne površine 820 m², upisano u zk.ul.br. 211 k.o. Krapina Jug, opisano kao „BOBOVJE, DVORIŠTE, KUĆA, BOBOVJE, BOBOVJE 110, POMOĆNA ZGRADA, POMOĆNA ZGRADA“. Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja, u zoni stambene namjene.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u digitalnim novinama Sjever.hr. odnosno od 04.08.2023. do 21.08.2023. godine.
Natječaj možete vidjeti ovdje.

Poveznica na objavljeni natječaj u digitalnim novinama Sjever.hr:

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 05.09.2023. godine u 15.00 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezanu uz prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na području grada Krapine pod oznakom: kč.br. 128, k.o. Krapina Jug, ukupne površine 820 m², upisane u zk.ul.br. 211, opisane kao „BOBOVJE, DVORIŠTE, KUĆA, BOBOVJE, BOBOVJE 110, POMOĆNA ZGRADA, POMOĆNA ZGRADA“.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja biciklističko-pješačke staze i rekonstrukcija ceste

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), izgradnja biciklističko-pješačke staze i rekonstrukcija ceste, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.broj 739/1 i 739/2 k.o. Velika Ves Nova (Velika Ves).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.08.2023. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/II kat. Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1