Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni poziv - CAPO MANAGEMENT, vl. Mladen Crljen, HR-49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3H

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2.b skupine sa slijedećim građevinama:
 restoran
 multifunkcionalna dvorana s pomoćnim prostorima
 bazen
 bar i bazenska tehnika
 smještajne jedinice tip 1 (6 komada)
 smještajne jedinice tip 2 (8 komada)
 smještajne jedinice tip 3 (4 komada)
 smještajne jedinice tip 4 (4 komada)
 sauna
 parkiralište i prometne površine
na novoformiranoj građevnoj čestici oznake kat.čest.br. 966/5 i kat.čest.br 966/3 k.o. Gornja Pačetina (od dijela postojeće kat.čest.br. 966 k.o. Gornja Pačetina), Grad Krapina, naselje Gornja Pačetina 25A. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.12.2022. u 09:30 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

 

 

 

 

 

Javni poziv – GRAD KRAPINA, HR-49000 Krapina, Magistratska 30

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru javne i društvene namjene, 2.b skupine, projekt „CRNA KRALJICA I“:
A) rekonstrukcija zgrade Palasa
B) uređenje glavne šetnice arheološke zone
C) uređenje pećine
D) uređenje šetnice i izgradnja promatračnice arheološke zone
na prostoru unutar kat.čest.br. 143, 148/4, 633/1, 633/4 i dio 148/1 sve k.o. Krapina, te kat.čest.br. 1602, 1661, dio 1569 i dio 1669 sve k.o. Krapina-grad (naselje Krapina, Starogradska ulica, lokalitet Stari grad Krapina). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022. u 11:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni poziv - MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, HR-49240 Gornja Stubica, Samci 64

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (kulturna ustanova), 2.b skupine nadogradanja Muzeja krapinskih neandertalaca - izmjena i dopuna projekta sa fotonaponskom elektranom na krovu na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 9830/3 k.o. Krapina (Krapina, Šetalište Ivana Trnskog). Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2022 u 09:00 sati na lokaciji Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 14/ll kat.
Javni poziv možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 19.12.2022. godine.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste reda prvenstva za dodjelu nekretnine u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak o dodjeli nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva

 

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1