Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 09.02.2022.


Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.


Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu te sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 550.000,00 kuna.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2022. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:
Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
uz napomenu: "Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 24. veljače 2022. godine.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu


Upute za prijavitelje (word)

Upute za prijavitelje (pdf)


U-1 Obrazac opisa programa (word)
U-1 Obrazac opisa programa (pdf)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (word)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (pdf)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (word)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (pdf)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (word)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (pdf)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (word)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (pdf)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (word)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (pdf)
U-8 Obrazac opisnog izvještaja (word)
U-8 Obrazac opisnog izvještaja (pdf)
U-9 Obrazac financijskog izvještaja (excel)
U-9 Obrazac financijskog izvještaja (pdf)


Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta (word)


Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta (pdf)


Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja sporta i rekreacije

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja kulture i tehničke kulture

 

JAVNI NATJEČAJ – GRAĐEVINSKA PARCELA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad. U naravi je građevinska parcela u zoni mješovite namjene – pretežito stambena, oznake M1 i prodaje se za izgradnju stambeno-poslovne (višestambene) zgrade. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu i na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 25. siječnja do 9. veljače 2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj – Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA
Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezano za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. - kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 13. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13,1/18 i 1/20) Grad Krapina objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu kojeg možete vidjeti ovdje.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1