Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i lovstva za 2022. godinu

Grad Krapina kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na poljoprivredu i lovstvo – promicanje i promociju pčelarstva i vinogradarstva, unapređivanje i zaštitu stočnog fonda, promidžbu lovstva (očuvanje i zaštita okoliša) i dr. na podnošenje prijava na Javni natječaj radi dobivanja financijske podrške programima/projektima.
Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga po ovom natječaju osigurana su u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 3.000,00 kuna.
Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 27. veljače 2022. godine.

Javni natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta (OBRAZAC P-1) word pdf
Obrazac proračuna programa/projekta (OBRAZAC P-2) word pdf
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OBRAZAC P-3) word pdf
Obrazac izjave o partnerstvu (OBRAZAC P-4) word pdf
Obrazac životopis voditelja programa ili projekta (OBRAZAC P-5) word pdf
Obrazac izjava izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je
upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi (OBRAZAC P-6) word pdf
Izjava prijavitelja (OBRAZAC P-7) word pdf
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta (OBRAZAC P-8) word pdf
Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC P-9) excel pdf
Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta pdf
Popis priloga koji se prilažu prijavi
Pravilnik

Odluka o dodjeli sredstava

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva

Grad Krapina raspisuje Javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja na Internet stranici Grada Krapine, a zaključno do 09.02.2022.


Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.


Upute za prijavitelje (word)
Upute za prijavitelje (pdf)
Obrazac prijave U-1 (word)
Obrazac prijave U-1 (pdf)
Obrazac U-2 (word)
Obrazac U-2 (pdf)
Obrazac U-3 (word)
Obrazac U-3 (pdf)
Obrazac U-4 (word)
Obrazac U-4 (pdf)

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu

Grad Krapina, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, socijali i zdravstvu te sportu/rekreaciji da se prijave za financijsku podršku projektima/programima. Ukupna planirana sredstva za financiranje projekata i programa udruga na području Grada Krapine osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2022. godinu, po ovom natječaju iznose do 550.000,00 kuna.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta/programa i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Grada Krapine u 2022. godini. Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na stranicama Grada Krapine www.krapina.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili predati osobno u pisarnici na adresu:
Grad Krapina
Magistratska 30
49000 Krapina
uz napomenu: "Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu – NE OTVARAJ" te u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja, a završava 24. veljače 2022. godine.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Krapine za 2022. godinu


Upute za prijavitelje (word)

Upute za prijavitelje (pdf)


U-1 Obrazac opisa programa (word)
U-1 Obrazac opisa programa (pdf)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (word)
U-2 Obrazac proračuna programa-projekta (pdf)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word)
U-3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (pdf)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (word)
U-4 Obrazac Izjave o partnerstvu (pdf)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (word)
U-5 Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (pdf)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (word)
U-6 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti (pdf)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (word)
U-7 Obrazac izjave prijavitelja (pdf)
U-8 Obrazac opisnog izvještaja (word)
U-8 Obrazac opisnog izvještaja (pdf)
U-9 Obrazac financijskog izvještaja (excel)
U-9 Obrazac financijskog izvještaja (pdf)


Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta (word)


Obrazac prijedloga ugovora o financiranju programa/projekta (pdf)


Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od interesa za Grad Krapinu

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstva

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja sporta i rekreacije

Odluka o dodjeli sredstava - udruge iz područja kulture i tehničke kulture

 

JAVNI NATJEČAJ – GRAĐEVINSKA PARCELA U VLASNIŠTVU GRADA KRAPINE

Grad Krapina prodaje nekretninu u vlasništvu Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, pod oznakom:
- kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad. U naravi je građevinska parcela u zoni mješovite namjene – pretežito stambena, oznake M1 i prodaje se za izgradnju stambeno-poslovne (višestambene) zgrade. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu i na službenoj internetskoj stranici Grada Krapine, te na oglasnoj ploči Grada Krapine, odnosno od 25. siječnja do 9. veljače 2022.

Pripadajući dokumenti vezani za natječaj – Javni natječaj word pdf

 

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA
Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju nekretnina Grada Krapine dana 24.02.2022. godine u 15.30 sati u prostorijama Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30, provest će javno otvaranje ponuda, a vezano za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krapine pod oznakom kč.br. - kč.br. 3973, površine 4880 m², upisana u z.k.ul. 329, PL 2467, k.o. Krapina-grad.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

  • 1