Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

PROJEKTI U PRIPREMI

 

 

 

KULTURA I TURIZAM

 

 

Rekonstrukcija i prenamjena dijela zgrade POUK u „Multifunkcionalni centar za mlade Krapina“

 

Procijenjena vrijednost projekta: 8.000.000,00 kn s PDV-om

 

Nositelj projekta/partneri u projektu: Grad Krapina – nositelj, Pučko otvoreno učilište Krapina, Općina Đurmanec, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Općina Jesenje – partneri

Opis projekta:Dugogodišnje iskustvo u europskim zemljama i svijetu pokazalo je da rad s mladima u okviru centara za mlade daje ključan doprinos samorazvoju mlade osobe u samoinicijativnog i aktivnog člana zajednice. Projekt obuhvaća osiguranje prostora za djelovanje Multifunkcionalnog centra za mlade Krapina u cilju unapređenja institucionalnog okvira za bolji položaj mladih u društvu kroz okupljanje udruga i inicijativa mladih i za mlade na jednome mjestu, podizanja razine informiranosti mladih, stvaranja uvjeta za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz neformalne oblike obrazovanja u cilju promicanja cjeloživotnog učenja te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u svim sferama društvenog života kao i u cilju poticanja kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Provedbom projekta poboljšat će se društveni status mladih, a potencijali mladih kao najinovativnijeg i najkreativnijeg segmenta društva bit će više iskorišteni u korist razvitka cijele lokalne zajednice.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija.

Status projekta: Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje za fondove EU. Izrada projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je od strane Krapinsko-zagorske županije dobivanjem bespovratnih sredstava u sklopu "Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016."

Obnova i revitalizacija kulturnog dobra - povijesne cjeline "Stari grad Krapina"

Nositelj projekta/partneri u projektu: Grad Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina

Sektor projekta: Turističko investicijski projekt

Opis projekta: Projekt obuhvaća uređenje cjelokupnog kompleksa unutar kojeg bi se omogućila prezentacija arheoloških istraživanja te nastavila daljnja obnova zidina i objekata kompleksa. U prvoj fazi realizacije projekta planira se obnoviti i privesti namjeni zgrada palasa, koja bi trebala postati središnji muzejsko–informacijski centar, s muzejskom prezentacijom rezultata istraživanja te pratećim turističko-ugostiteljskim sadržajima. Paralelno s realizacijom navedene faze projekta planira se odgovarajuće hortikulturno urediti prostor lokaliteta, šumska šetnica od lokaliteta do Perivoja Janka Draškovića te obnoviti postojeći prilazni put do centralne zgrade lokaliteta (prometni pristup s pripadajućom infrastrukturom nužnom za privođenje namjeni).Ulaganjem u lokalitet Stari grad Krapina, značajnu kulturnu „atrakciju“ kao i prepoznatljiv motiv grada, pružit će se prilika turistima za stjecanje novih znanja o krapinskoj povijesti i kulturi, čime će se povećati njihova zainteresiranost za posjet Krapini te produljiti boravak istih u gradu, posebno posjetitelja Muzeja krapinskih neandertalaca. Projekt će ujedno, kroz povećanje gospodarske aktivnosti i razvoj poduzetništva utemeljenog na kulturnoj baštini, doprinijeti gospodarskom razvoju grada.

Dokumentacija za provedbu projekta: izrađena idejna studija, za dio cjelokupnog projekta (konstruktivnu i građevinsku sanaciju zgrade palasa i padine ispod Starog grada Krapina) izrađena i od strane nadležnog Konzervatorskog odjela odobrena projektna dokumentacija, vrše se pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade palasa te odgovarajuće hortikulturno uređenje prostora lokaliteta sa šumskum šetnicom od lokaliteta do Perivoja Janka Draškovića te za obnovu postojećeg prilaznog puta do zgrade palasa (prometni pristup s pripadajućom infrastrukturom nužnom za privođenje lokaliteta namjeni).

Status projekta: Ministarstvo kulture RH odobrilo je trogodišnji program obnove i revitalizacije zaštićenog kulturnog dobra - lokaliteta Starog grada Krapina, kojeg podržava i Grad Krapina čime su se stekli uvjeti za realizaciju konstruktivne i građevinske sanacije zgrade palasa i padine koja obuhvaća statičku sanaciju temelja i zidova zgrade palasa, sanaciju pročelja, rekonstrukciju krovišta te sanaciju padine i stijene na kojoj se lokalitet nalazi. Radovi u okviru odobrenog programa započeli su 01. srpnja 2014. godine te će se izvoditi u ovoj i sljedećoj godini. Investitor navedene faze projekta je Pučko otvoreno učilište Krapina. Realizacijom navedene faze projekta stvorit će se preduvjeti za obnovu cjelokupnog kompleksa u cilju njegovog sadržajnog i fizičkog povezivanja s naseljem, od čega je najvažnija obnova i privođenje namjeni centralne zgrade palasa - prepoznatljivog motiva grada. Cjelokupni projekt prijavljen je u bazu projekata Ministarstva kulture, bazu projekata Hrvatske gospodarske komore, bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 680 te bazu razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije pod rednim brojem 10/2011.

„Sjeverozapadna Hrvatska - Regija digitalnih muzeja“ (Grad Krapina je partner)

Procijenjena vrijednost projekta: 12.594.985 kn bez PDV-a (za dio projekta na lokaciji kod Muzeja krapinskih neandertalaca)

Nositelj projekta/partneri u projektu: Grad Zagreb – vodeći partner i prijavitelj, Grad Krapina – partner i nositelj projekta na lokaciji u Krapini, ostali projektni partneri iz šest županija

Opis projekta: Projekt „Sjeverozapadna Hrvatska – Regija digitalnih muzeja“ je zajednički osmišljen projekt na devet lokacija u šest županija Sjeverozapadne Hrvatske. Osnovni cilj projekta je poboljšati konkurentnost turističke djelatnosti i doprinijeti ekonomskom razvoju područja sjeverozapadne Hrvatske. Nadahnuti uspjehom upravo projekta Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini, projektni partneri iz šest županija odabrali su lokacije na kojima će predstaviti jedinstveni priču o povijesti i tradiciji, ljudima i događajima ovog dijela Hrvatske, prezentirajući ih uz korištenje novih tehnologija. Vodeći partner i prijavitelj projekta je Grad Zagreb. U projektni prijedlog je uključeno devet lokacija (Zagreb – Muzej osjeta u tunelu ispod Griča, Šćitarjevo – Rimski grad Andautonija, Dvor Veliki Tabor, Krapina - dodatni sadržaji Muzeja krapinskih neandertalaca, Stari grad Kalnik, Varaždinske toplice, Stari grad Čakovec, Koprivnica – Muzej Grada Koprivnice, Stari grad Đurđevac). Projekt na lokaciji u Krapini obuhvaća rekonstrukciju zgrade Kneippovog lječilišta i uređenje okoliša s parkom te ugradnju multimedijalne digitalne tehnologije koja će omogućiti posjetiteljima niz virtualnih doživljaja, čime bi Muzej krapinskih neandertalaca dobio dodatne sadržaje koji mu nedostaju.

Dokumentacija za provedbu projekta:Izrađena je Idejna studija te ishođeno mišljenje Konzervatorskog odjela u Krapini za projekt na lokaciji u Krapini

Status projekta: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je tehničku pomoć u pripremi i razradi cjelokupnog projekta, radi sufinanciranja iz fondova EU u razdoblju 2014.-2020. te omogućilo razvoj projektne ideje. Projekt na lokaciji u Krapini (rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta) prijavljen je za dobivanje financijske pomoći za izradu projektne dokumentacije javne i poslovne turističke infrastrukture od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU u 2012. godini, potprogram: „Priprema regionalnih razvojnih projekata“. Nositelj projekta na lokaciji u Krapini je Grad Krapina.

Centar baštine „Krapinska vremena“

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 19.650.330,00 kn s PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Turistička zajednica Grada Krapine

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt uključuje uređenje odnosno rekonstrukciju građevine u Magistratskoj ulici br. 13, zgrade „stare Elektre“, u sklopu kulturnog dobra – povijesne urbanističke cjeline Krapina te opremanje iste za smještaj turističko-informativnog centra, izložbenog prostora, prostora za edukativne radionice o krapinskoj kamenini, ambijentalnog prostora za usluživanje s promocijom lokalnih gastronomskih i enoloških specifičnosti te audio-vizualno-senzorno-hologramsku dvoranu u kojoj će se na moderan način prikazati povijesna priča Grada Krapine. Realizacijom projekta povećat će se turistička atraktivnost Krapine što će utjecati na povećanje broja posjetitelja, čime će se ujedno stvoriti povoljniji uvjeti za gospodarski razvoj Grada.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena potrebna projektna dokumentacija te izdana potvrda glavnog projekta, izrađena studija izvedivosti i analiza troškova i koristi.

Status projekta: Izrađena je sva potrebna dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje za fondove EU. Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva kulture, bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 652 te bazu razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije.

 

Izgradnja i uređenje turističke zone na lokaciji Dolac – Hušnjakovo

Sektor projekta: Turistički investicijski projekt

Opis projekta: Turistička infrastruktura i ponuda na predjelu Dolac - Hušnjakovo u Krapini, na lokaciji u neposrednoj blizini svjetski poznatog novoizgrađenog Muzeja krapinskih neandertalaca i Nalazišta pračovjeka Hušnjakovo. Osnovu turističko investicijskog projekta čini blizina navedenog nalazišta, očuvani okoliš te tradicija „Kneippovog“ lječilišta koje je početkom prošlog stoljeća djelovalo na navedenoj lokaciji kao i ostala bogata kulturna i povijesna baština grada. Prema uvjetima Generalnog urbanističkog plana, na toj lokaciji površine 8350 m2 planirana je ugostiteljsko-turistička namjena, odn. hotel, visine P+4 sa potkrovljem, i mogućnošću dvije podrumske etaže.

Dokumentacija za provedbu projekta: Projekt je na razini prijedloga, prostorno-planskom dokumentacijom osiguran prostor za realizaciju projekta.

Status projekta: Realizacija projekta ovisi o budućem investitoru/partneru, njegovim potrebama i mogućnostima financiranja odnosno o modelu realizacije istog. Zemljište za realizaciju projekta u vlasništvu je Grada Krapine. Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva kulture, bazu projekata Hrvatske gospodarske komore, bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 679 kao i bazu razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije pod referentnim brojem 10/2011.

Prapovijesni park krapinskih neandertalaca

Procijenjena vrijednost projekta: 4.200.000,00 EUR

Sektor projekta: Turistički investicijski projekt

Opis projekta: Na početku izrade projekta Muzeja krapinskih neandertalaca autori arhitekt Željko Kovačić i paleontolog Jakov Radovčićproširili su zahvat na kompleks Prapovijesnog parka krapinskih neandertalaca (tematski park) u kojem bi se kroz opuštenu zabavu i na direktan i neposredan način dopunjavala znanstvena saznanja o temama koje su stručno prezentirane u Muzeju. Slijedom toga, otvorila bi se mogućnost široke turističko-kulturološke ponude za potrebe i zahtjeve najšireg kruga brojnih posjetioca i turista.

Dokumentacija za provedbu projekta: Idejna studija

Status projekta: Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva kulture, bazu projekata Hrvatske gospodarske komore, bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 660 kao i bazu razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije pod referentnim brojem 10/2011.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 

Revitalizacija i obnova javnih površina unutar povijesne cjeline Krapina

Procijenjena vrijednost projekta: 9.500.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Projekt održivog urbanog razvoja

Opis projekta: Revitalizacija i obnova javnih površina unutar povijesne gradske jezgre Grada Krapine uključuje rekonstrukciju i uređenje Trga Ljudevita Gaja i pristupnih ulica, čime bi se zadovoljile potrebe za većim javnim otvorenim gradskim prostorom unutar kojeg je moguće organizirati i provoditi različita urbana događanja i aktivnosti, a istovremeno dobiti visokovrijedan te kvalitetno uređen središnji gradski prostor dostupan i namijenjen svima. Realizacijom projekta osigurali bi se uvjeti za revitalizaciju postojećih objekata te razvoj trgovine i obrtništva unutar zaštićene gradske jezgre.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena je projektna dokumentacija, izdana je potvrda glavnog projekta.

Status projekta: Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva kulture, bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 683 te bazu razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije po referentnim brojem 10/2011.

Izgradnja i izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza i Ulice Dolac kod Hušnjakovog

Procijenjena vrijednost projekta: 320.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Prometna i komunalna infrastruktura

Opis projekta: Projekt uključuje novi željezničko-cestovni prijelaz na pruzi Krapina - Đurmanec kod Hušnjakova i odvojak za naselje Dolac u Krapini. Na navedenoj lokaciji nalazi se arheološki i muzejski kompleks nalazišta krapinskih neandertalaca u koji se prilazi preko željezničke pruge i cestom za stambeno naselje Dolac, što onemogućava potpunu zaštitu lokaliteta nalazišta te isto nije prometno sigurno za turiste i stanovnike grada. Realizacijom projekta zatvorit će se postojeći željezničko-cestovni prijelaza te postojeći promet kroz arheološki i muzejski kompleks, a dobit će se i kvalitetnija veza za stambeno naselje Dolac te kvalitetniji pristup za turiste i posjetioce nalazišta i muzeja.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena projektna dokumentacija, u tijeku je izmjena iste sukladno uvjetima od HŽ-a, koja će se izraditi do kraja 2014. godine.

Status projekta: Projekt je planiran Proračunom Grada Krapina za 2014. godinu te predviđen projekcijom za 2015. godinu.

Pješački most preko vodotoka Krapinice kod FINE

Procijenjena vrijednost projekta: 135.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Prometna i komunalna infrastruktura

Opis projekta: Mostom će se spojiti Ulica D. Domjanića i Ulica F. Galovića u Krapini čime se omogućuje spoj na šetnicu uz Krapinicu te kraća veza pješacima od željezničkog i autobusnog kolodvora na lijevu obalu Krapinice. Izgradnja mosta predviđa se na način da omogući pristup invalidima i osobama teže pokretljivosti, što je posebno važno za pristup Centru za socijalnu skrb KZŽ-e.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena projektna dokumentacija, izdana potvrda glavnog projekta.

ŠKOLSTVO

 

Izgradnja i opremanje školske športske dvorane Područne škole Donja Šemnica pri Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ Krapina

Procijenjena vrijednost projekta: 1.200.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Projekt socijalne infrastrukture - školstvo

Opis projekta: Postojeća područna škola nema športsku dvoranu ni zatvoreni prostor za održavanje nastave zdravstveno–tjelesne kulture, kao ni za športske aktivnosti u ruralnoj sredini. Izgradnjom i opremanjem jednodijelne športske dvorane s pratećim prostorima i uređenjem vanjskih športskih terena riješio bi se navedeni problem, a dvorana bi osim za potrebe škole služila i za vannastavne športske aktivnosti za potrebe lokalnog stanovništva i udruga, čime bi se pridonijelo boljoj kvaliteti života mještana te smanjenju neravnomjernosti razvoja za ostalim dijelovima grada.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena projektna dokumentacija, izdana potvrda glavnog projekta.

Status projekta: Projekt prijavljen u bazu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te bazu projekta Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 650.

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina

Opis projekta: Dogradnjom i opremanjem novog krila sa 12 učionica i dvodijelnom športskom dvoranom, uz rekonstrukciju postojećih prostora Osnovne škole Augusta Cesarca Krapina te uređenjem vanjskih terena osigurao bi se prostor za održavanje nastave u jednoj smjeni kao i uvjeti za kvalitetniju nastavu zdravstveno-tjelesne kulture te vannastavne športske aktivnosti za učenike i gradske športske udruge.

Procijenjena vrijednost projekta: 4.000.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Projekt socijalne infrastrukture - školstvo

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađena projektna dokumentacija, potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Status projekta: Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod referentnim brojem 651.

Izgradnja i opremanje nove zgrade Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina

Procijenjena vrijednost projekta: 14.380.000,00 EUR

Nositelj projekta: Grad Krapina

Sektor projekta: Projekt socijalne infrastrukture - školstvo

Opis projekta: Postojeća zgrada Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina (matična škola) djeluje u Krapini na adresi Trg Stjepana Radića 1. Danas navedenu školu pohađa 46 učenika, nastava je organizirana u 20 razrednih odjela u dvije smjene. Postojeća zgrada je površine 2550m2 s 15 učionica i jednodijelnom športskom dvoranom. Zgrada je izgrađena 1911. godine te ima status zaštićenog kulturnog dobra. Razvojem i širenjem grada, postojeća zgrada ostaje u samom centru Grada Krapine, u neograđenom dijelu parka uz Šetalište hrvatskog narodnog preporoda i vodotok Krapinica te glavnu gradsku vrlo opterećenu prometnicu uz Trg Stjepana Radića, koja je u sastavu državne ceste D-206. Navedena prostorno-prometna situacija onemogućuje dogradnju škole, opremanje i uređenje zgrade i okoliša te bi se relizacijom navedenog projekta odnosno izgradnjom novog objekta stekli uvjeti za prelazak škole na rad u jednoj smjeni te smanjenje broja učenika u razrednim odjelima.

Dokumentacija za provedbu projekta: Izrađen idejni projekt.

Status projekta: Projekt je prijavljen u bazu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoj i fondova Europske unije pod referentnim brojem 678.

Izgradnja prostora za Veleučilište Hrvatsko zagorje

Sektor projekta: Projekt socijalne infrastrukture - školstvo

Opis projekta: Realizacijom projekta omogućila bi se kvalitetna provedba stručnih studija, čime se omogućava nastavak školovanja, a što rezultira povećanim brojem stručnih školovanih ljudi u gradu i županiji.

Status projekta: Projekt je na razini prijedloga te je prijavljen u bazu projekata Ministarstva regionalnog razvoj i fondova Europske unije pod referentnim brojem 649.