Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Vodoopskrba i odvodnja Šabac

  • NAZIV PROJEKTA: VODOOPSKRBA I ODVODNJA DIJELA NASELJA ŠABAC

VODOOPSKRBA

Procijenjena vrijednost projekta: 4.487.203,75 kn

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe, te komunalnih vodnih građevina za osiguranje dovoljne količine vode i tlaka u slučaju požara za dio naselja Šabac u Krapini. U blizini predmetnog područja nalaze se dvije vodospreme koje će opskrbljivati naselje, VS Tklaci (opskrbna cijev DN 90) opskrbljivat će gornji dio naselja, a VS Šabac (opskrbna cijev DN 125) opskrbljivat će donji dio naselja. Donji dio naselja po potrebi će se opskrbljivati i vodom iz postojećeg cjevovoda u ulici Rudolfa Lovreca. Zahvat se sastoji od izgradnje vodovoda i ostalih komunalnih vodnih građevina, zasunskih okana, betonskih uporišta za prihvat sila u horizontalnim krivinama, muljnih ispusta, odzračnih ventila, nadzemnih hidranata te redukcijskog ventila. Ukupna duljina cijevi vodoopskrbe iznosi 1.649,02 metara. Projektom je cilj povećati opskrbljenost stanovništva vodom za ljudsku potrošnju.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – izdana građevinska dozvola, sklopljen ugovor za radove na izgradnji projekta.

ODVODNJA

Procijenjena vrijednost projekta: 5.724.694,63 kn

Opis projekta: Planirana je izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Šabac. Sustav odvodnje se sastoji od 12 dionica koje su položene dijelom u cestovnom zemljištu nerazvrstane ceste, a dijelom u zelenoj površini. Niveleta cjevovoda određena je u odnosu na visinu postojećih prometnica te njena prosječna dubina iznosi 220 cm, čime će se cjevovod zaštititi od smrzavanja i mehaničkih oštećenja. Predviđena revizijska okna su od polipropilena, promjera DN 800 i DN 1000, njih ukupno 94 komada. Ukupna duljina cijevi odvodnje iznosi 1.748,9 metara i to u promjerima od DN 315 do DN 500. Projektom se želi zbrinuti otpadne vode, zaštiti zdravlje i okoliš. Važno je napomenuti da će se po završetku izvođenja radova na instalacijama cjevovodima za vodovod i odvodnju asfaltna površina sanirati s dva sloja asfalta, također će se sanirati i nogostup te će se postaviti novi rubnjaci. Cilj ovog projekta je smanjiti gubitke u vodoopskrbnom sustavu te povećati kvalitetu usluge javne odvodnje.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – izdana građevinska dozvola, sklopljen ugovor za radove na izgradnji projekta.

Status projekta: Projekt je u fazi pripreme radova.

Širokopojasni internet

  • NAZIV PROJEKTA: PARTNERSTVO U PROVEDBI PROJEKTA IZGRADNJE MREŽE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA S HRVATSKIM TELEKOMOM

Nositelj projekta: Hrvatski Telekom d.d.

Partner projekta: Grad Krapina, Općina Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj

Kategorija projekta: Istraživanje, znanost i inovacije

Opis projekta: Hrvatski Telekom je potpisao 13 Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekata izgradnje mreže širokopojasnog interneta s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, čime se obvezao da će u naredne tri godine izgraditi optičke mreže koje omogućuju brzine od minimalno 100 Mbit/s. S područja Krapinsko-zagorske županije to su Grad Krapina, općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj. Riječ je o Sporazumu koji je sastavni dio Javnog poziva za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije, ukupno vrijednog 1,1 milijardi kuna, kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u srpnju 2019. godine. Stoga, dostupnost brzog interneta na području Grada Krapine i navedenih općina osigurati će se do 2023. godine, a da to Grad kao jedinicu lokalne samouprave neće ništa koštati. Prema Projektu, na našem području bi se trebalo prikopčati 10.699 korisnika, što ukupno košta 59,5 milijuna kuna, od čega će HT financirati 22,25 milijuna kuna, dok će se ostatak od 26,88 milijuna kuna potraživati kao sredstva državne potpore iz EU fondova. U današnje vrijeme brzi Internet znači neopisivo mnogo za razvoj gospodarstva, ali i svim kućanstvima, jer nove tehnologije su sve zastupljenije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija.

Status projekta: Projekt će se u cjelosti provesti do 2023. godine. INFO LINK

Odvojeno skupljanje otpada

  • NAZIV PROJEKTA: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA

Procijenjena vrijednost projekta: 739.727,37 kn (prihvatljivi troškovi), 684.727,50 kn (utvrđeni iznos)

Nositelj projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Krapina se obvezuje sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 110.959,11 kuna. Fond će pod uvjetima i na način određen Ugovorom pozvati Grad Krapinu na podmirenje obveze putem Poziva na plaćanje. Prema Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike Grad Krapina uplatio je iznos od 99.904,75 kuna (15% sredstava) i 877,50 kuna za kante za odvojeno prikupljanje biootpada.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Sva potrebna dokumentacija pripremljena i predana Fondu kroz Zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Status projekta: Projekt je u provedbi.

Sanacija odlagališta neopasnog otpada

  • NAZIV PROJEKTA: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „GORJAK“

Procijenjena vrijednost projekta: 6.724.891,88 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Odlagalište otpada „Gorjak“ potrebno je obnoviti, potrebni su radovi na sanaciji. Izvodili su se radovi na postojećem dijelu odlagališta te pripremni radovi za proširenje. Izvedeni su dodatni istražni radovi na dijelu odlagališta planiranom za proširenje. Uslijed kontinuiranog odlaganja otpada na postojećem dijelu odlagališta uočene su nestabilnosti na pokosu prema dijelu predviđenom za proširenje. Za taj dio izrađena je nova geodetska snimka iz koje je vidljivo da je pokos, koje je formiran od odloženog otpada, značajno strmiji u odnosu na stanje koje je bilo kada su rađene geodetske podloge za postojeću projektnu dokumentaciju.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija i potpisan Ugovor o nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Proveden je postupak javne nabave, potpisan ugovor o javnoj nabavi radova sa izvođačem, a radovi su u tijeku.