Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

  • NAZIV PROJEKTA: UGRADNJA DIZALA NA POSTOJEĆOJ ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA

Procijenjena vrijednost projekta: 397.809,38 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Za potrebe investitora – Grad Krapina, izrađen je glavni projekt ugradnje dizala na postojećoj građevini Osnovne škole August Cesarec Krapina na k.č. 1420/1 k.o. Krapina – grad. Parcela na kojoj se nalazi zgrada osnovne škole nalazi se u obuhvatu GUP-a Grada Krapine, u građevinskom području zoni javne i društvene namjene D3. Građevina je postojeća te se ugradnjom dizala ne mijenjaju njeni gabariti, namjena ni površina, kao ni smještaj na parceli. Ugradnja dizala izvesti će se unutar postojeće građevine u prostoru sadašnje garderobe. Projektom je potrebno nivo prizemlja povezati s nivoom kata na način da se katu omogući pristup invalidnim osobama i osobama slabije pokretljivosti, budući da školu pohađaju učenici s invaliditetom i slabije pokretljivosti. U tu svrhu izrađen je ovaj glavni projekt za ugradnju dizala koji će povezati etažu prizemlja (kota ±0,00 m s etažom kata +4,50 m). Budući da je prostor sadašnje garderobe učenika izveden kao zračni prostor kroz dvije etaže i naslanja se na hodnike u nivou prizemlja i kata, a ugradnjom dizala u taj prostor ne narušava se uporaba postojeće garderobe projektom je predviđena ugradnja dizala unutar tog prostora. Nosiva konstrukcija voznog okna sastoji se od armirano betonskog šahta dizala te čelične okvirne konstrukcije montirane na AB šaht. Konstrukcija dizala neovisna je od nosive konstrukcije postojeće građevine OŠ. Postojeća građevina škole ima postojeći elektroenergetski priključak sa NN mreže koji zadovoljava potrebe za električnom energijom dizala.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija – Glavni projekt i sklopljen je Ugovor o nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Projekt je u fazi izvođenja radova.