Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Naziv projekta: Vodoopskrba i odvodnja dijela naselja Šabac

VODOOPSKRBA

Procijenjena vrijednost projekta: 4.487.203,75 kn

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe, te komunalnih vodnih građevina za osiguranje dovoljne količine vode i tlaka u slučaju požara za dio naselja Šabac u Krapini. U blizini predmetnog područja nalaze se dvije vodospreme koje će opskrbljivati naselje, VS Tklaci (opskrbna cijev DN 90) opskrbljivat će gornji dio naselja, a VS Šabac (opskrbna cijev DN 125) opskrbljivat će donji dio naselja. Donji dio naselja po potrebi će se opskrbljivati i vodom iz postojećeg cjevovoda u ulici Rudolfa Lovreca. Zahvat se sastoji od izgradnje vodovoda i ostalih komunalnih vodnih građevina, zasunskih okana, betonskih uporišta za prihvat sila u horizontalnim krivinama, muljnih ispusta, odzračnih ventila, nadzemnih hidranata te redukcijskog ventila. Ukupna duljina cijevi vodoopskrbe iznosi 1.649,02 metara. Projektom je cilj povećati opskrbljenost stanovništva vodom za ljudsku potrošnju.

ODVODNJA

Procijenjena vrijednost projekta: 5.724.694,63 kn

Opis projekta: Planirana je izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Šabac. Sustav odvodnje se sastoji od 12 dionica koje su položene dijelom u cestovnom zemljištu nerazvrstane ceste, a dijelom u zelenoj površini. Niveleta cjevovoda određena je u odnosu na visinu postojećih prometnica te njena prosječna dubina iznosi 220 cm, čime će se cjevovod zaštititi od smrzavanja i mehaničkih oštećenja. Predviđena revizijska okna su od polipropilena, promjera DN 800 i DN 1000, njih ukupno 94 komada. Ukupna duljina cijevi odvodnje iznosi 1.748,9 metara i to u promjerima od DN 315 do DN 500. Projektom se želi zbrinuti otpadne vode, zaštiti zdravlje i okoliš. Važno je napomenuti da će se po završetku izvođenja radova na instalacijama cjevovodima za vodovod i odvodnju asfaltna površina sanirati s dva sloja asfalta, također će se sanirati i nogostup te će se postaviti novi rubnjaci. Cilj ovog projekta je smanjiti gubitke u vodoopskrbnom sustavu te povećati kvalitetu usluge javne odvodnje.

Status projekta: Projekt je u fazi izvođenja radova.