Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kružni tok Lepajci

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA KOD tzv. „RUKE“ U NASELJU VELIKA VES

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Predmetno raskrižje predstavlja u ovom trenutku najkritičniju prometnu točku na području Grada Krapine. Riječ je o izuzetno nepreglednom i prometnom raskrižju državne ceste D1 sa dvjema preuzetim županijskim cestama koje vode prema Općini Radoboj i Gradu Krapini (centru grada). Navedeno raskrižje kritična je točka obzirom na veliki broj prometnih nezgoda koje se učestalo tamo događaju u toku dana i noći. Modernizacijom ovog raskrižja i preoblikovanjem u kružni tok, eliminirala bi se opasnost prometovanja svih vozila ovim glavnim prometnim čvorištem na južnom području Grada Krapine.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Napravljena je revizija cestovne sigurnosti te je izmijenjen idejni projekt. U tijeku je prikupljanje novih posebnih uvjeta, dok su glavni projekti u izradi.

Rekonstrukcija Žutnica - Gorjak

  • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D74 (ŽUTNICA-GORJAK)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Državnoj cesti D74 (Krapina-Lepoglava-Ivanec-Varaždina) za dionicu kroz naselje Žutnica do Kamenoloma Gorjak To je najfrekventnija dionica te državne ceste kojom svakodnevno prođe više stotina teških vozila koja idu do Kamenoloma Gorjak i odlagališta otpada Gorjak. Učestale prometne nesreće, neprilagođena brzina i nesigurnost za pješake predstavljaju svakodnevno izuzetno veliku opasnost za sve sudionike u prometu. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000.000,00 kuna sa PDV-om.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izdana je građevinska dozvola i riješeni su imovinsko pravni odnosi. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa.

Cesta Zabok - Krapina

  • NAZIV PROJEKTA: 2. FAZA SPOJNE CESTE ZABOK (DC24) – KRAPINA (DC1)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Izgradnja spojne ceste Zabok (DC24) – Krapina (DC1).

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Za dionicu od Velike Vesi do Krapine, duljine 2,36 km, izrađena je projektna dokumentacija – glavni projekt, izrađeni su i ovjereni parcelacijski elaborati te se vrši prikupljanje dokaza pravnog interesa za predaju zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole koje je u završnoj fazi. Predviđeno u Planu nabave Hrvatskih cesta za 2021. godinu.

Status projekta: Radovi na izgradnji 2. faze spojne ceste Zabok-Krapina su u zadovoljavajućem stanju dovršenosti i u skladu s planiranim dinamičkim planom, a ugovorni rok dovršetka radova na 2. fazi je kolovoz 2021. godine.

Pročišćavanje otpadnih voda

  • NAZIV PROJEKTA: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 155.209.853,75 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Predmet ovog projekta obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u sljedećem opsegu: izgradnja cca 26 km cjevovoda odvodnje, izgradnja retencijskog bazena, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) veličine 14.310 ES, nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost. Prema aplikacijskom paketu nabavlja se oprema za održavanje sustava javne odvodnje, i to: kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, komada 1, terensko vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi (4m3), komada 1, CCTV vozilo za inspekciju sustava, komada 1, nadzorno upravljački sustav (NUS) vodoopskrba i odvodnja, komada 1. Cilj projekta je zbrinjavanje otpadnih voda, zaštita zdravlja i zaštita okoliša u svrhu poboljšanja sustava javne odvodnje na svom području. Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže Krapina mješovitog tipa ima za cilj uspostavu cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja te unapređenje okolišnih standarda.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u visokoj fazi spremnosti pred aplikaciju za EU sredstva financiranja – riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, izdani su potrebni akti o građenju i to lokacijske i građevinske dozvole za sekundarne kanalizacijske mreže, faze I i II, lokacijska i građevinska dozvola za retencijski bazen Krapina, lokacijske i građevinske dozvole za Glavni kolektor 2.1., Glavni kolektor Radoboj – Krapina (2.3.), Glavni kolektor Gornja Pačetina – Krapina i Donja Šemnica – Krapina (2.2. i 2.4.). Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izdana je lokacijska dozvola, a građevinska se izdaje po modelu FIDIC žute knjige (nakon ugovaranja radova). Izrađena je dokumentacija o nabavi za sljedeće postupke nabave: usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge upravljanja projektom, usluge promidžbe i vidljivosti, a za sljedeće predmete nabave dokumentacija je u izradi: izgradnja sustava odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

DC 206 Tkalci

  • NAZIV PROJEKTA: IZMJEŠTANJE DRŽAVNE CESTE DC206, KRAPINA – TKALCI II

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Izmještanje državne ceste DC206, Krapina – Tkalci II.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt obuhvaća izmještanje državne ceste DC206, obilaznica Krapine-Tkalci II, u duljini od približno 2,6 km. Ono je potrebno realizirati kako bi se izbjeglo vođenje teškog prometa kroz Grad Krapinu i preko prijelaza željezničke pruge. Na taj način doprinijet će se sigurnosti prometa u Krapini i unaprjeđuje se mogućnost razvitka gospodarske zone. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je izrađena i ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. U tijeku je izrada projektnog zadatka, nakon čega će društvo Hrvatske ceste d.o.o. raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije.

Vodospremnik Strahinje, Podgora

  • NAZIV PROJEKTA: USPOSTAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU VODOSPREMNIKA VS STRAHINJE I CS PODGORA

Procijenjena vrijednost projekta: 3.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća uspostavu i stavljanje u funkciju vodospremnika VS Strahinje te izgradnja zaštitne građevine i komore zdenaca na lokaciji KB 2a, spojnog cjevovoda do CS Podgora, cjevovoda CS Podgora – Doliće i spojnog cjevovoda CS Podgora – Žutnica. Vodospremnik Strahinje ima ulogu krovne vodne građevine, kojom bi bila osigurana stalna količina pitke vode za Grad Krapinu. Cilj je unaprijediti vodne usluge javne vodoopskrbe i smanjiti gubitke vode na dionici vodozahvat-vodospremnik. Izvor financiranja iz Hrvatskih voda i sredstava iz EU fondova te proračuna JLS.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija.