Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

PROJEKTI U PROVEDBI

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA – NOGOMETNOG TERENA S UMJETNOM TRAVOM I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTOVNE INFRASTRUKTURE U OKVIRU SRC PODGORA

Procijenjena vrijednost projekta: 5.608.012,50 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom novog nogometnog igrališta s umjetnom travom stvoriti će se adekvatni uvjeti za rad kluba i šire zajednice koja svoje sportske aktivnosti provodi na SRC Podgora, što će imati opći društveno koristan utjecaj ne samo na građane Krapine, već i cijele Krapinsko-zagorske županije. Izgradnjom ovog igrališta, rekonstrukcijom ceste i uređenjem okoliša cilj je doprinijeti kvaliteti života svih građana, a posebno onih najmlađih koji svoje slobodno vrijeme provode na području SRC Podgora. Projekt se odvija u dvije faze, faza izgradnje sportskog igrališta – nogometnog terena i fazi rekonstrukcije postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora. Uz sve navedeno, izgradit će se i rasvjeta sportskog igrališta – nogometnog terena sa umjetnom travom te javna rasvjeta u ulici 103. brigade Hrvatske vojske. 

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u fazi izvođenja radova.

Status projekta: Planirani završetak svih projektnih aktivnosti je do kraja 2021. godine.

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA NA TRGU STJEPANA RADIĆA U KRAPINI (RASKRIŽJE KOD VATROGASNOG DOMA D206 – ZAGREBAČKA CESTA – ULICA ANTE STARČEVIĆA)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste            

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Postojeće trokutasto križanje u uzdužnom nagibu predstavlja također jednu od brojnih kritičnih prometnih točaka na području Grada Krapine. Uspostavom novom uređenja prometa izgradnjom kružnog toka, povećala bi se protočnost i sigurnost odvijanja prometa predmetnim križanjem, koje predstavlja glavni smjer prometovanja državnom cestom D206 kroz sam centar Grada. Također, obzirom da je predmetno raskrižje od iznimnog značaja i za sigurnost kretanja pješaka, naročito malodobne djece na putu do OŠ Ljudevit Gaj koja se nalazi neposrednu uz navedeno križanje, modernizacijom ove kritične točke eliminirala bi se prometna ugroženost državne ceste u centru grada radi povećanja prometne sigurnosti i protoka prometa kroz centar grada. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000,00 kuna.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija, izdana lokacijska dozvola, a izdana je i građevinska dozvola.

Status projekta: Projekt je u fazi završnih radova.

 

 • NAZIV PROJEKTA: UGRADNJA DIZALA NA POSTOJEĆOJ ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA

Procijenjena vrijednost projekta: 397.809,38 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Za potrebe investitora – Grad Krapina, izrađen je glavni projekt ugradnje dizala na postojećoj građevini Osnovne škole August Cesarec Krapina na k.č. 1420/1 k.o. Krapina – grad. Parcela na kojoj se nalazi zgrada osnovne škole nalazi se u obuhvatu GUP-a Grada Krapine, u građevinskom području zoni javne i društvene namjene D3. Građevina je postojeća te se ugradnjom dizala ne mijenjaju njeni gabariti, namjena ni površina, kao ni smještaj na parceli. Ugradnja dizala izvesti će se unutar postojeće građevine u prostoru sadašnje garderobe. Projektom je potrebno nivo prizemlja povezati s nivoom kata na način da se katu omogući pristup invalidnim osobama i osobama slabije pokretljivosti, budući da školu pohađaju učenici s invaliditetom i slabije pokretljivosti. U tu svrhu izrađen je ovaj glavni projekt za ugradnju dizala koji će povezati etažu prizemlja (kota ±0,00 m s etažom kata +4,50 m). Budući da je prostor sadašnje garderobe učenika izveden kao zračni prostor kroz dvije etaže i naslanja se na hodnike u nivou prizemlja i kata, a ugradnjom dizala u taj prostor ne narušava se uporaba postojeće garderobe projektom je predviđena ugradnja dizala unutar tog prostora. Nosiva konstrukcija voznog okna sastoji se od armirano betonskog šahta dizala te čelične okvirne konstrukcije montirane na AB šaht. Konstrukcija dizala neovisna je od nosive konstrukcije postojeće građevine OŠ. Postojeća građevina škole ima postojeći elektroenergetski priključak sa NN mreže koji zadovoljava potrebe za električnom energijom dizala.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija – Glavni projekt i sklopljen je Ugovor o nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Projekt je u fazi izvođenja radova.

 

 • NAZIV PROJEKTA: PROJEKT IZGRADNJE I UREĐENJA SPOMEN OBILJEŽJA U KRAPINI SMRTNO STRADALIM I UMRLIM BRANITELJIMA U DOMOVINSKOM RATU

Procijenjena vrijednost projekta: 1.212.499,99 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Udruga veterana 2. gardijske brigade Gromovi

Kategorija projekta: Stanovništvo, migracije i socijalna politika

Opis projekta: Projekt obuhvaća izgradnju i uređenje spomen obilježja u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije što će biti glavno i centralno spomen obilježje i tu će se moći odvijati sva događanja, okupljanja, komemoracije povodom blagdana i drugih značajnih događanja.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Po provedenom natječaju preko Hrvatskog društva arhitekata odabrano je idejno rješenje, izrađen glavni projekt, izdana građevinska dozvola, proveden postupak nabave i sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Početak radova na ovom projektu očekuje se tijekom kolovoza 2021. godine.

 

 • NAZIV PROJEKTA: SANACIJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „GORJAK“

Procijenjena vrijednost projekta: 6.724.891,88 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Odlagalište otpada „Gorjak“ potrebno je obnoviti, potrebni su radovi na sanaciji. Izvodili su se radovi na postojećem dijelu odlagališta te pripremni radovi za proširenje. Izvedeni su dodatni istražni radovi na dijelu odlagališta planiranom za proširenje. Uslijed kontinuiranog odlaganja otpada na postojećem dijelu odlagališta uočene su nestabilnosti na pokosu prema dijelu predviđenom za proširenje. Za taj dio izrađena je nova geodetska snimka iz koje je vidljivo da je pokos, koje je formiran od odloženog otpada, značajno strmiji u odnosu na stanje koje je bilo kada su rađene geodetske podloge za postojeću projektnu dokumentaciju.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija i potpisan Ugovor o nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Proveden je postupak javne nabave, potpisan ugovor o javnoj nabavi radova sa izvođačem, a radovi su u tijeku.

 

 • NAZIV PROJEKTA: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA

Procijenjena vrijednost projekta: 739.727,37 kn (prihvatljivi troškovi), 684.727,50 kn (utvrđeni iznos)

Nositelj projekta: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora, Grad Krapina se obvezuje sudjelovati u prihvatljivim troškovima u visini od 15% sredstava, najviše do 110.959,11 kuna. Fond će pod uvjetima i na način određen Ugovorom pozvati Grad Krapinu na podmirenje obveze putem Poziva na plaćanje. Prema Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike Grad Krapina uplatio je iznos od 99.904,75 kuna (15% sredstava) i 877,50 kuna za kante za odvojeno prikupljanje biootpada.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Sva potrebna dokumentacija pripremljena i predana Fondu kroz Zahtjev za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Status projekta: Projekt je u provedbi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: PARTNERSTVO U PROVEDBI PROJEKTA IZGRADNJE MREŽE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA S HRVATSKIM TELEKOMOM

Nositelj projekta: Hrvatski Telekom d.d.

Partner projekta: Grad Krapina, Općina Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj

Kategorija projekta: Istraživanje, znanost i inovacije

Opis projekta: Hrvatski Telekom je potpisao 13 Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekata izgradnje mreže širokopojasnog interneta s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, čime se obvezao da će u naredne tri godine izgraditi optičke mreže koje omogućuju brzine od minimalno 100 Mbit/s. S područja Krapinsko-zagorske županije to su Grad Krapina, općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj. Riječ je o Sporazumu koji je sastavni dio Javnog poziva za izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije, ukupno vrijednog 1,1 milijardi kuna, kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u srpnju 2019. godine. Stoga, dostupnost brzog interneta na području Grada Krapine i navedenih općina osigurati će se do 2023. godine, a da to Grad kao jedinicu lokalne samouprave neće ništa koštati. Prema Projektu, na našem području bi se trebalo prikopčati 10.699 korisnika, što ukupno košta 59,5 milijuna kuna, od čega će HT financirati 22,25 milijuna kuna, dok će se ostatak od 26,88 milijuna kuna potraživati kao sredstva državne potpore iz EU fondova. U današnje vrijeme brzi Internet znači neopisivo mnogo za razvoj gospodarstva, ali i svim kućanstvima, jer nove tehnologije su sve zastupljenije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija.

Status projekta: Projekt će se u cjelosti provesti do 2023. godine. INFO LINK

 

 • NAZIV PROJEKTA: VODOOPSKRBA I ODVODNJA DIJELA NASELJA ŠABAC

VODOOPSKRBA

Procijenjena vrijednost projekta: 4.487.203,75 kn

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe, te komunalnih vodnih građevina za osiguranje dovoljne količine vode i tlaka u slučaju požara za dio naselja Šabac u Krapini. U blizini predmetnog područja nalaze se dvije vodospreme koje će opskrbljivati naselje, VS Tklaci (opskrbna cijev DN 90) opskrbljivat će gornji dio naselja, a VS Šabac (opskrbna cijev DN 125) opskrbljivat će donji dio naselja. Donji dio naselja po potrebi će se opskrbljivati i vodom iz postojećeg cjevovoda u ulici Rudolfa Lovreca. Zahvat se sastoji od izgradnje vodovoda i ostalih komunalnih vodnih građevina, zasunskih okana, betonskih uporišta za prihvat sila u horizontalnim krivinama, muljnih ispusta, odzračnih ventila, nadzemnih hidranata te redukcijskog ventila. Ukupna duljina cijevi vodoopskrbe iznosi 1.649,02 metara. Projektom je cilj povećati opskrbljenost stanovništva vodom za ljudsku potrošnju.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – izdana građevinska dozvola, sklopljen ugovor za radove na izgradnji projekta.

ODVODNJA

Procijenjena vrijednost projekta: 5.724.694,63 kn

Opis projekta: Planirana je izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Šabac. Sustav odvodnje se sastoji od 12 dionica koje su položene dijelom u cestovnom zemljištu nerazvrstane ceste, a dijelom u zelenoj površini. Niveleta cjevovoda određena je u odnosu na visinu postojećih prometnica te njena prosječna dubina iznosi 220 cm, čime će se cjevovod zaštititi od smrzavanja i mehaničkih oštećenja. Predviđena revizijska okna su od polipropilena, promjera DN 800 i DN 1000, njih ukupno 94 komada. Ukupna duljina cijevi odvodnje iznosi 1.748,9 metara i to u promjerima od DN 315 do DN 500. Projektom se želi zbrinuti otpadne vode, zaštiti zdravlje i okoliš. Važno je napomenuti da će se po završetku izvođenja radova na instalacijama cjevovodima za vodovod i odvodnju asfaltna površina sanirati s dva sloja asfalta, također će se sanirati i nogostup te će se postaviti novi rubnjaci. Cilj ovog projekta je smanjiti gubitke u vodoopskrbnom sustavu te povećati kvalitetu usluge javne odvodnje.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – izdana građevinska dozvola, sklopljen ugovor za radove na izgradnji projekta.

Status projekta: Projekt je u fazi pripreme radova.

 

PROJEKTI U PRIPREMI

 • NAZIV PROJEKTA: CRNA KRALJICA

Procijenjena vrijednost projekta: 74.223.081,99 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt uključuje obnovu nepokretnog kulturnog dobra „Arheološka zona Stari grad Krapina“, obnovu pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac“ te izgradnju pješačkog mosta koji povezuje ta dva kulturna dobra. Cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Krapine unapređenjem upravljanja kulturnim dobrima "Arheološka zona Stari grad" i "Park skulptura Forma prima", obnovom tih dobara, izradom interpretacijskih sadržaja, promidžbom, gradnjom mosta i unapređenjem ostale infrastrukture. Na dobru „Arheološka zona Stari grad Krapina“ u zgradu „Palasa“ bit će uvedena infrastruktura, uređena stalna izložba posvećena povijesti i legendama destinacije te s arheološkim izlošcima sa samog kulturnog dobra. Isto tako, projektom je predviđeno uređenje suvenirnice i bistroa, infrastruktura okoliša (vodovod, odvodnja, rasvjeta), izgradnja vidikovca, vanjske pozornice s gledalištem za održavanje manifestacija te uređenje spilje neposredno uz „Palas“. Na dobru "Park skulptura Forma Prima u šumi Josipovac" izvršit će se krajobrazno uređenje, obilježit će se i osvijetliti skulpture te izraditi aplikacija proširene stvarnosti s informacijama o destinaciji i dobrima. Znatnom unapređenju destinacije doprinijet će izgradnja pješačkog mosta između tih dvaju kulturnih dobara koji će zbog svojih karakteristika postati prvorazredna atrakcija. Planira se izgradnja i uređenje 960 m pješačkih staza.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen glavni i izvedbeni projekt - dokumentacija potrebna za ishođenje građevinske dozvole.

Status projekta: U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, nakon čega će se moći ishoditi građevinska dozvola. Pokretanje projektnih aktivnosti ostvarilo bi se po osiguranju sredstava iz fondova Europske unije.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA KNEIPPOVE ZGRADE

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju zgrade „Kneippovog lječilišta“ (Stara zgrada muzeja na Hušnjakovom, u blizini novoga Muzeja krapinskih neandertalaca) i vraćanje u njenu prvotnu fazu te dogradnju suvremenog aneksa koji će povezati dva dijela građevine. Rekonstruirana građevina sastojat će se od tri etaže, podruma, prizemlja i kata, a dogradnja od dvije etaže, podruma i prizemlja. Rekonstrukcijom će se vratiti sva stilska obilježja iz vremena iz kojih je građevina nastala dok se dogradnja planira u suvremenom izričaju. Zadržava se postojeća pomoćna gospodarska građevina (spremište), park istočno od objekta koji će se urediti na način kako je ranije u povijesti izgledao. Tamo će se također urediti i postojeće pješačke staze, a nove se planiraju zapadno od objekta čime će se nadopuniti pješački sustav. Cjelokupan kompleks obuhvaćat će ugostiteljski objekt. Južni dio zgrade se koristi za potrebe muzeja i to po etažama kao što su tehničke prostorije i muzejska čuvaonica, uredi, spremišta i sanitarije za zaposlene, a na prvom katu bit će muzejska učionica, prostor za izložbe, spremište i sanitarije. Sve etaže su povezane zatvorenom vertikalnom komunikacijom uključujući i dizalo za osobe s invaliditetom. Vraćanje građevine u prvotno stanje nudi još jedan turistički proizvod u gradu ali i županiji. Očuvati će se još jedan vrijedan kulturno povijesni spomenik, a kroz njegovu revitalizaciju doprinijet će se povećanju dolazaka turista u Krapini. Također, kroz ugostiteljski objekt planirana je suradnja sa domaćim OPG-ovima čime će objekt dobiti dodanu vrijednost.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt ima izrađen idejni arhitektonski projekt, geodetski elaborat, geotehnički elaborat, elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara.

Status projekta: U tijeku je izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije na osnovu izrađenog idejnog projekta (izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole).

 

 • NAZIV PROJEKTA: ŠEMNIČKE TOPLICE

Procijenjena vrijednost projekta: 116.546.240,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Krapinsko zagorska županija

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Predmet projekta je izgradnja bazenskog kompleksa sa popratnim sadržajima koji je od regionalnog i nacionalnog značaja, a obuhvaća izgradnju sljedećih sadržaja: unutarnji bazen veličine 50 x 25 metara, vanjski bazen dimenzija 30 x 25 metara, kapaciteta za 500 kupača, dječji vanjski bazen veličine 5 x 10 metara, parkiralište za 3 autobusa i 120 automobila, krajobrazno uređenje okoliša te ugostiteljski objekt s terasom za 25 stolova uz manje trgovačko uslužne lokale. Projekt bi imao utjecaj na podizanje kvalitete života zajednice, otvorila bi se nova radna mjesta, potaknulo bi se stanovništvo na redovito bavljenje sportom čime bi se također pozitivno utjecalo na zdravlje svih korisnika. Cjelokupno slabije razvijeno područje bi oživjelo kako turistički, tako i gospodarski. Projektom bi predmetno područje dobilo na važnosti, a novi turistički proizvod bi uvelike donio višestruke koristi. Isto tako, realizacija projekta imala bi širok utjecaj na zadovoljavanje potreba ciljane skupine. Stvorio bi se inovativni turistički proizvod koji upotpunjuje turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije. Formira se dodatno tržište za poljoprivredne proizvode regije te se doprinosi cjelokupnom gospodarskom i društvenom razvoju regije. Područje obuhvata projekta je u vlasništvu Grada Krapine, a sveukupna bruto površina zgrade jest 13.076 metara kvadratnih.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Za novi turistički proizvod izrađena je prostorno-programska studija, izrađen je urbanistički plan uređenja, pripremna dokumentacija za bazenski kompleks, glavni projekt u kojem su sadržane sve mape, a vezane su za arhitektonski projekt, građevinski projekt-projekt konstrukcije, strojarski projekt hidrotehničkih instalacija, projekt bazenske tehnike, elektrotehnički projekt, projekt sustava za dojavu požara, projekt transformatorske stanice, projekt strojarskih termotehničkih instalacija, strojarski projekt instalacije plina, projekt dizala, projekt sprinkler instalacije i projekt zaštite građevinske jame i projekt temeljenja pilotima. Ishođena je građevinska dozvola. Svi projekti i elaborati opisani su u glavnom projektu.

Status projekta: Za daljnju provedbu projekta potrebno je izraditi izvedbeni projekt i natječajni troškovnik.

 

 • NAZIV PROJEKTA: SANACIJA KLIZIŠTA U CRKVENOJ ULICI

Procijenjena vrijednost projekta: 2.400.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Riječ je o klizištu na nerazvrstanoj cesti u samom centru Grada Krapine - u Crkvenoj ulici na kat. čest. br. 1702 k.o. Krapina-Grad. Klizište se proteže na duljini od cca 120 metara, uz napomenu da je aktivna klizna ploha iznimno strmog poprečnog nagiba. Na nerazvrstanoj cesti vide se široke dužinske paralelne pukotine te su prisutna lokalna slijeganja tla, a klizište predstavlja neposrednu opasnost za život svih ljudi koji žive i borave u stambenim i poslovnim  objektima smještenim neposredno ispod i iznad predmetne dionice ceste na kojoj je utvrđena aktivna klizna ploha. Predmetna ulica predstavlja jedini pristup do stambenih objekata smještenih na toj lokaciji te nema alternativnog pristupa. S obzirom na kompleksnost zahvata zbog iznimno strme klizne plohe i položaj stambenih i poslovnih objekata, za predmetnu sanaciju klizišta potrebno je provesti opsežne istražne radove kao pripremne radnje za projektiranje same sanacije klizišta (istražna bušenja, inženjersko-geološki radovi, laboratorijska ispitivanja svojstava tla). Dimenzije klizišta iznose približno 15x30 metara. Projektnom dokumentacijom obuhvaćena je sanacija oštećenja u zoni klizišta izvedbom potpornih konstrukcija od gabiona i pilota. Tehničko rješenje sanacije predmetnog klizišta u Crkvenoj ulici (Grad Krapina) podrazumijeva izvedbu dviju zasebnih potpornih konstrukcija u etapama (potporna konstrukcija u zoni parkirališta te potporna konstrukcija u zoni ceste).

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i projekt je spreman za provedbu, a sufinanciran je od strane Hrvatskih voda.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA RASVJETE U NASELJU ŠABAC

Procijenjena vrijednost projekta: 625.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Naselje Šabac vrlo je važan dio grada koji je od velike prometne važnosti jer spaja grad sa drugim okolnim općinama i rekonstrukcija rasvjete doprinijela bi unaprjeđenju uvjeta života u naselju, ali i kvalitetnijoj vidljivosti na prometnicama koje onuda prolaze. Postojeća javna rasvjeta sa kompletnom instalacijom je stara i u lošem stanju zbog čega dolazi do čestih prekida kompletne trase. Stoga je potrebna rekonstrukcija i postavljanje nove podzemne naponske mreže, novi stupovi i svjetiljke. Javna rasvjeta predstavlja vrlo važan dio svakodnevnog života svih građana grada Krapine i bitnu komunalnu infrastrukturu u gradu. Od velike je važnosti ulagati i modernizirati ovakvu vrstu infrastrukture bez koje grad ne bi mogao funkcionirati u normalnim uvjetima.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektno-tehnička dokumentacija i projekt je spreman za realizaciju.

 

 • NAZIV PROJEKTA: SPOJNA CESTA NASELJA STRAHINJE – ULICA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

Procijenjena vrijednost projekta: 875.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Kroz naselje Strahinje prolazi cesta promjenjive širine cca 3 metra po kojoj se odvija dvosmjerni promet. Obzirom da se neposredno uz cestu nalaze obiteljske kuće, prostorne mogućnosti ne dozvoljavaju proširenje ceste niti izvedbu nogostupa. Predmetna izuzetno prometna cesta predstavlja jedini cestovni prilaz naseljima Strahinje Krapinsko, Strahinje Radobojsko i Lazi Krapinski. Svakodnevno na putu prema Osnovnoj školi Augusta Cesarca prolazi mnogo malodobne djece, svakodnevno je ugrožena sigurnost kretanja pješaka, kao i mimoilaženja vozila. Izgradnjom spojne ceste od naselja Strahinje prema Ulici 103. brigade Hrvatske vojske stvorili bi se preduvjeti za uspostavljanje jednosmjernog prometa kroz naselje Strahinje te bi se u konačnici mogao izgraditi i nogostup čime bi se problematika u potpunosti eliminirala. Zbog nepreglednosti ceste i opasnosti zbog prometovanja vozila zbog toga što ide direktno kroz ŠRC gdje se nalaze teniski tereni, nogometni tereni, otvoreni rukometni teren, fitness na otvorenom, svlačionice, atletska staza, slijetalište za paraglidere te Područna škola u Podgori, a gdje se svakodnevno nalazi i kreće više stotina djece napravljena je projektna dokumentacija za izmještanje navedene ceste kako bi se povećala sigurnost korisnika sportskog centra, naročito djece, a i prometovanja vozila obilaznim pravcem.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA ULICE MIROSLAVA KRLEŽE – HODOČASNIČKI PUT

Procijenjena vrijednost projekta: 875.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Rekonstrukcija predmetne ulice odnosi se na obnovu komunalne infrastrukture – oborinske odvodnje i prometnice, izgradnju nastavka nogostupa i uređenje završnog kolničkog zastora. Predmetna ulica povezuje centar Grada sa spomenikom kulture u naselju Trški Vrh – svetištem Majke Božje Jeruzalemske, koje posjećuju brojni turisti i gdje se tokom godine odvijaju brojna vjerska slavlja i katolička događanja. Postojeće stanje prometnice je u izuzetno lošem stanju te nema nogostupa.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija.

 

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA TRŽNICE U KRAPINI

Nositelj projekta: Krakom d.o.o.

Kategorija projekta: Građenje građevine poslovno-uslužne namjene

Procijenjena vrijednost projekta: 7.500.000,00 kuna

Opis projekta: Projektom je planirana izgradnja prostora tržnice u ulici Frana Galovića u Krapini kojim bi se omogućila prodaja sviježih proizvoda s polja domaćih proizvođača s područja grada Krapine i okolice. Planirana građevina je prozračna nadstrešnica ispod koje se smješta raster modularnih jedinica od čelične konstrukcije i ispune od sendvič panela. Građevina se sastoji od čelične konstrukcije stupova koja nosi krovnu konstrukciju – djelomično puni krov, a djelomično module tzv. Bio-klimatske pergole koji imaju mogućnost regulacije i pri tome mogu predstavljati nepropusni krov u slučaju oborina kao sklopljene letvice. Prostori za direktnu prodaju i potrebne sadržaje za upravu, održavanje i sanitarije smještaju se unutar modularne konstrukcije kontejnerskog tipa, koje se po potrebi spajaju ili dijele, ovisno o potrebnoj veličini. Otvoreni dio natkrivenih prostora tržnice planira se za postavu stolova za direktnu prodaju. Stvorili bi se adekvatni uvjeti u smislu pripadajućih otvorenih prostora tržnice, poput parkirališta za potrebe korisnika/posjetitelja tržnice, pješački i kolni pristup predmetnoj lokaciji postoji, kao i pristup za osobe s invaliditetom, a samim projektom uredio bi se i okolni okoliš. Realizacijom ovog projekta stvorili bi se adekvatniji uvjete za male proizvođače, lakše bi se probijali na tržište sa promocijom i prodajom svojih proizvoda, a građani grada Krapine i okolice samim time imali bi veći izbor sviježih namirnica direktno sa domaćih polja lokalnih OPG-ova.

Status projekta: Izrađeno je idejno rješenje, a u tijeku je izrada ostatka projektno-tehničke dokumentacije.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA MOSTA PREKO RIJEKE KRAPINICE U NASELJU LEPAJCI

Procijenjena vrijednost projekta: 3.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Most preko rijeke Krapinčice u naselju Lepajci je u izuzetno lošem stanju. Most se nalazi na preuzetoj županijskoj cesti - glavnoj cesti koja u neposrednoj blizini autoceste Zagreb-Macelj koja spaja Grad Krapinu i susjednu Općinu Krapinske Toplice u kojoj su smještene brojne zdravstvene ustanove, te je predmetnim mostom svakodnevno prisutan veliki intenzitet cestovnog prometa. Osim lošeg postojećeg stanja u smislu statičke nosivosti i stabilnosti konstrukcije, a što su potvrdili prethodni istražni radovi sa pratećim laboratorijskim ispitivanjima, postojeći most nema dostatnu širinu na odvijanje dvosmjernog prometa, te nema pješačkih hodnika. Rekonstrukcijom ovog mosta predviđena je statička sanacija, proširenje mosta za normalno odvijanje dvosmjernog hodnika te uspostava pješačkih hodnika kako bi se omogućilo i sigurno kretanje pješaka.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija je izrađena i projekt je spreman za provedbu.

 

 • NAZIV PROJEKTA: UREĐENJE ATLETSKE REKREACIJSKE STAZE ZA TRČANJE U SKLOPU SRC PODGORA I IZGRADNJA TRIM STAZA ZA REKREACIJU

Procijenjena vrijednost projekta: 1.400.812,50 kn sa PDV-om za uređenje atletske staze za trčanje

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Cilj projekta je površinsko uređenje postojeće makadamske rekreacijske staze za trčanje u sklopu SRC Podgora. Završni sloj postojeće staze je makadam pomiješan sa tenisitom i u lošem je stanju pa se stoga vrlo često ista ne može koristiti. Predviđeno je uređenje završnog sloja izvedbom sportske podloge - tzv. "tartan" podloge. Potrebno je stvoriti kvalitetnije uvjete na stazi i omogućiti svakodnevno korištenje iste neovisno o vremenskim utjecajima. Staza je otvorenog tipa, a namijenjena je svim građanima grada Krapine za rekreativno trčanje.

Isto tako, rekreacijski centar formira se kroz grupiranje različitih sportskih sadržaja, a po obodu cijelog rekreacijskog centra predviđa se izgradnja  trim staze koja bi povezivala sve sportske sadržaje u skladnu cjelinu. Ona formira tri kruga različitih duljina koji omogućuju različite režime korištenja. Postojeća prometnica prenamjenjuje se u glavnu pješačku stazu s proširenjima koja na jugu i sjeveru formiraju prostore trgova. Na taj bi se način cijeli obuhvat SRC Podgore objedinio i pretvorio u smislenu sportsku cjelinu koja bi svim građanima omogućavala kvalitetne uvjete za bavljenje sportom, rekreaciju i šetnju. Stvorili bi se uvjeti i za proširenje sportskih terena u smislu raznolikosti sportskih aktivnosti poput bacanja kugle, skoka u vis, skoka u dalj, skoka s motkom te bi se uz postojeće teniske terene izgradio višenamjenski natkriveni objekt i manji ugostiteljski objekt. Parkirališna mjesta bi se također povećala kako bi sportski centar mogao primati veći broj gostiju, autobusa i automobila.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen troškovnik radova temeljem važećih Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama za atletsku stazu, a za ostatak projekta izrađen je idejni projekt.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U ŠETALIŠTU I UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG PARKA

Procijenjena vrijednost projekta: 11.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Korištenje modernih tehnologija za poboljšanje javne rasvjete. U središenjem gradskom parku - Šetalištu hrvatskog narodnog preporoda, Parku Matice hrvatske, Trgu D. M. Grmeka i Trgu S. Radića) nalaze se OŠ Ljudevita Gaja, Srednja škola Krapina, Veleučilište hrvatsko zagorje Krapina, Pučko otvoreno učilište Krapina s Festivalskom dvoranom i Gradska knjižnica Krapina, općinski i prekršajni sud, te najveće dječje igralište na području Grada Krapine. Postojeća javna rasvjeta sa kompletnom instalacijom je stara i u lošem stanju (dolazi do čestih prekida kompletne trase), te zahtijeva kompletnu rekonstrukciju - novu podzemnu naponsku mrežu, nove stupove i svjetiljke. Predmetni centralni dio grada nedavno je opremljen novom urbanom opremom, a obzirom da predstavlja većim dijelom pješačku zonu i parkovne površine namijenjene korištenju građana za odmor, rekreaciju, dječje igre i sl., javna rasvjeta ovdje predstavlja bitnu komunalnu infrastrukturu za život građana u centru Grada Krapine. U središnjem gradskom parku postojeća asfaltna podloga je dotrajala, planira se urediti park i omogućiti primjeren izgled kroz postavljanje kamenih kocki i okolišno uređenje.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija u izradi.

 

PROVEDENI PROJEKTI

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I IZMJEŠTANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA I ULICE DOLAC KOD HUŠNJAKOVOG

Procijenjena vrijednost projekta: 3.403.978,63 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: HŽ Infrastruktura

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projekt uključuje novi željezničko-cestovni prijelaz na pruzi Krapina - Đurmanec kod Hušnjakova i odvojak za naselje Dolac u Krapini. Na navedenoj lokaciji nalazi se arheološki i muzejski kompleks nalazišta krapinskih neandertalaca u koji se prilazi preko željezničke pruge i cestom za stambeno naselje Dolac, što onemogućava potpunu zaštitu lokaliteta nalazišta te isto nije prometno sigurno za turiste i stanovnike grada. Realizacijom projekta zatvorit će se postojeći željezničko-cestovni prijelaza te postojeći promet kroz arheološki i muzejski kompleks, a dobit će se i kvalitetnija veza za stambeno naselje Dolac te kvalitetniji pristup za turiste i posjetioce nalazišta i muzeja.

Status projekta: Projekt je izvršen u cijelosti.

 

 • NAZIV PROJEKTA: PJEŠAČKI MOST KOD PEKOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 449.762,50 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Predmetna lokacija pješačkog mosta preko vodotoka Krapinice nalazi se u gradu Krapini na Šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda (kod Pekoma). Postojeći most je betonski most statičkog sistema na tri raspona sa dva stupišta i obostranih upornjaka. Na mostu se nalazi ograda od okruglih čeličnih profila koja je dotrajala, sidrenje stupova na konzolama je loše i opasno za stabilnost ograde. Postojeću ogradu potrebno je ukloniti i izvesti novu ogradu. Pojavila se korozija glavne nosive armature i otpadanje zaštitnog sloja betona. Postojeći beton nosača je vrlo dobre kvalitete pa se stoga može pristupiti sanaciji pješačkog mosta. Potrebno je iskolčiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a točan položaj instalacije treba odrediti ručnim prekopima. Svi radovi u zoni instalacija izvode se pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba od strane komunalnih tvrtki.

Status projekta: Projekt je izvršen.

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE FRANA GALOVIĆA

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projektom se izgradilo 467,91 metar produžetka Ulice Frana Galovića, jedne od glavnih prometnica u gradu Krapini, čime su se povezali javni i poslovni objekti u centru Grada te zona „Krapina Nova“. Izgradila se rasvjeta, prometna signalizacija, oprema i pješačke staze s ciljem prometne i pješačke sigurnosti. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljene izvore energije i uštedu energije“, tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Ukupan iznos projekta: 3.621.056,84 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.028.995,26 kn

Sredstva Grada Krapine: 592.061,58 kn

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GRADA KRAPINE TE OPĆINA ĐURMANEC, JESENJE, PETROVSKO, RADOBOJ I HUM NA SUTLI

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" provodio se na cjelokupnom području grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Provedbom sedam odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijelo se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Pravilno postupanje s otpadom bitno je zbog stvaranja stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanja uloge pojedinca i svih društvenih skupina te njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje za probleme otpada i okoliša. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oznaka projekta: KK. 06.3.1.07.0044

Ukupan iznos projekta: 523.997,29 kn

Iznos sufinanciranja iz EU (85%): 437.545,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. lipanja 2018.-15.veljače 2020. godine

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT „CRNA KRALJICA“

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt se prijavio na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine KK.06.1.1.01 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ provedenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta bio je izrada projektne dokumentacije kako bi se provela revitalizacija kulturnih znamenitosti baštine – Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima, generirali novi turistički proizvodi (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluge (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinijelo održivom razvoju turizma u gradu Krapini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05. listopada 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava.

Ukupni trošak projekta: 2.479.019,62 kn

Iznos sufinanciranja iz EU: 1.827.423,20 kn

Sredstva Grada Krapine: 651.596,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.listopada 2017.-31. prosinca 2018. godine

 

 

PROJEKTNE IDEJE

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE I UREĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE

Procijenjena vrijednost projekta: 26.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Turistička zajednica Grada Krapine

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Infrastrukturni projekt s ciljem unapređenja turističke ponude, ostvarivanja većeg broja noćenja i posjetitelja kao i što bolje marketinške pozicije na tržištu. Radi se o investiciji u infrastrukturu, u centar u kojem bi se nalazila sjedišta Turističke zajednice Grada Krapine i Turističkog informativnog centra Krapine, a u čijem prostoru bi postojala mogućnost opremanja s različitim radionicama i suvenirnicom. Isto tako, ovdje bi se nalazila i recepcija difuznog hotela. Prostor bi se iskoristio i za prezentaciju bogate zavičajne povijesti kroz modernu tehnologiju. Izgradnja centra unutar kojeg će se prezentirati krapinska kamenina, organizirati radionice i edukacije, izgradnja izložbenog prostora te izgradnja prostora s audio-vizualno-hologramskim projekcijama lokalne povijesti. Cilj projekta je očuvanje kulturne baštine i nasljeđa kroz izgradnju za potrebe cjelogodišnjih lokalnih događanja.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: BICIKLISTIČKA STAZA UZ SPOJNU CESTU KRAPINA – ZABOK

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom biciklističke staze koja će pratiti spojnu cestu od Zaboka prema Krapini omogućilo bi se putovanje biciklom, biciklistički izleti, dodatna sportsko rekreativna ponuda vožnje biciklom uređenim stazama, sportsku manifestaciju, sportski trening te povremenu vožnju. Projektom bi se doprinijelo i turističkoj povezanosti grada Krapine sa okolnim mjestima sve do grada Zaboka.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: VAU-VAU PARK

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje javnog prostora

Opis projekta: Park za pse u kontroliranom okruženju pod nadzorom svojih vlasnika. Projektom bi se omogućili nesmetani uvjeti za boravak pasa sa područja grada uz prisutsvo svojih vlasnika. Takva vrsta parka za pse sadržavala bi svu potrebnu opremu kako bi se zadovoljile potrebe svih pasa, i velikih i malih.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I OPREMANJE NOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE „LJUDEVIT GAJ“ KRAPINA

Procijenjena vrijednost projekta: 109.288.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Postojeća zgrada Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina (matična škola) djeluje u Krapini na adresi Trg Stjepana Radića 1. Danas navedenu školu pohađa 46 učenika, nastava je organizirana u 20 razrednih odjela u dvije smjene. Postojeća zgrada je površine 2550m2 s 15 učionica i jednodijelnom športskom dvoranom. Zgrada je izgrađena 1911. godine te ima status zaštićenog kulturnog dobra. Razvojem i širenjem grada, postojeća zgrada ostaje u samom centru Grada Krapine, u neograđenom dijelu parka uz Šetalište hrvatskog narodnog preporoda i vodotok Krapinice te glavnu gradsku vrlo opterećenu prometnicu uz Trg Stjepana Radića, koja je u sastavu državne ceste D-206. Navedena prostorno-prometna situacija onemogućuje dogradnju škole, opremanje i uređenje zgrade i okoliša te bi se realizacijom navedenog projekta odnosno izgradnjom novog objekta stekli uvjeti za prelazak škole na rad u jednoj smjeni te smanjenje broja učenika u razrednim odjelima što bi uvelike doprinijelo razvoju osnovnoškolskog obrazovanja i kvalitetniji uvjeti za odvijanje nastave.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađen je idejni projekt.

 

 • NAZIV PROJEKTA: OPREMANJE PAMETNE UČIONICE

Procijenjena vrijednost projekta: 300.000,00 kn

Nositelj projekta: Osnovna škola Ljudevita Gaja Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Podizanje razine digitalnih kompetencija svih učenika i učitelja na višu razinu; neovisna i potpuna digitalizacija odgojno-obrazovnog procesa; jednaki uvjeti uza sve učenike (u smislu opremljenosti i dostupnosti potrebnih resursa). Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina je druga škola u Krapinsko-zagorskoj županiji s obzirom na broj učenika. Ukupno školu pohađa 582 učenika koji nastavu pohađaju u zgradi centralne škole i dvije područne škole: Područna škola Lepajci i Područna škola Donja Šemnica. U školi je zaposleno 70 djelatnika (16 učitelja razredne nastave, 39 učitelja predmetne nastave, ravnatelj i stručni suradnici- 4, 11 ostalih djelatnika). Budući da je škola vrlo stara (škola je građena 1911. godine) i prostorno je ograničena, želimo ulagati u opremanje postojećih prostora suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima kako bismo bili ukorak s vremenom. Nastojimo kontinuirano ulagati u opremanje škole, u svakoj učionici je instaliran stropni projektor i računalo, a u dvije učionice je pametna ploča.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: NADSVOĐENJE DIJELA KORITA KRAPINICE U KRAPINI ZA POTREBE PROŠIRENJA PARKIRALIŠNIH MJESTA

Procijenjena vrijednost projekta: 7.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: Hrvatske vode

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnja parkirališta u centru Grada ima za cilj očuvanje kvalitete života građana, smanjenje onečišćenja u strogoj gradskoj jezgri i unapređenje okolišnih standarda. Nadsvođenjem dijela korita Krapinčice u centru grada Krapine na dijelu od Trga Ljudevita Gaja uz Ul. K.Š. Đalskog (cca 80m) oživjelo bi središte grada koje  polako odumire, a poslovni prostori u centru se zatvaraju zbog nedostatka parkirališnog prostora. Obzirom da se neposredno uz taj dio nalazi i ispostava Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i Krapinsko-zagorska županija, Vatrogasna zajednica KZŽ, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, Srednja škola Krapina i Državni inspektorat stvorila bi se potrebna parkirališna mjesta za potrebe tih ustanova kao i njihovih korisnika.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): U fazi izrade idejnog projekta.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA I ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLE

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Ugradnjom sve potrebne opreme za regulaciju sistema grijanja moguće je ostvariti uštedu na potrošnju energenata (zemni plin) u količinskoj vrijednosti od cca. 20% u odnosu na sadašnju potrošnju. Zamjenom postojećeg kotlovskog postrojenja sa niskotemperaturnim kotlom toplinskog učina 440kW moguća je dodatna ušteda u količinskoj vrijednosti energenata od cca. 20%. Zbrojem vrijednosti dolazi se do rezultata uštede od cca. 40%. Investicija se vraća tijekom eksploatacije od 6 godina (6 sezona grijanja).

Energetskom obnovom škole smanjili bi se troškovi potrošnje energenata, napravila bi se nova fasada i povećanje toplinske izolacije čime bi se dugoročno stvorile nove uštede.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija u izradi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I OPREMANJE OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA KRAPINA

Procijenjena vrijednost projekta: 30.400.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća dogradnju i opremanje novog krila s 12 učionica i dvodijelnom športskom dvoranom, uz rekonstrukciju postojećih prostora škole te uređenjem vanjskih terena. Cilj je osiguranje prostora za održavanje nastave u jednoj smjeni, kao i uvjeti za kvalitetniju nastavu zdravstveno tjelesne kulture te izvannastavnih aktivnosti za učenike i gradske športske udruge.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija.

 

 • NAZIV PROJEKTA: VIŠENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA SRC PODGORA

Procijenjena vrijednost projekta: 7.500.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Izgradnjom sportske dvorane SRC Podgora doprinijelo bi se razvoju ostalih sportskih aktivnosti na području grada Krapine, a posebno onih koji se odvijaju u zatvorenim prostorima. Cilj je omogućiti što kvalitetnije bavljenje sportskim aktivnostima za svu djecu i mlađe uzraste, a i svim drugim sportskim entuzijastima i zaljubljenicima u sport. SRC Podgora predstavlja idealnu lokaciju za ovakvu vrstu infrastrukture kojom bi se taj dio grada pretvorio u glavno sportsko središte grada Krapine.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija u izradi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: STUDENTSKI DOM

Procijenjena vrijednost projekta: 20.000.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Izgradnja studentskog doma u Krapini predstavlja vrlo važan segment u daljnjem razvoju grada i fakultetskog obrazovanja čime bi se omogućilo studentima kvalitetan boravak u gradu Krapini za vrijeme svog studiranja. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina orijentirano je modernom pristupu razvoja gospodarstva koji se temelji na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju. Vrlo je važno stalno usavršavanje na svim područjima, a posebno u području inovacija i unapređenja usluga u obrazovanju s ciljem povećanja učinkovitosti, što bi se postiglo izgradnjom studentskog doma. Omogućavanjem kvalitetnijih uvjeta u sektoru obrazovanja, bilo u korist učenika ili studenata stvara se pozitivno okruženje i veći interes zainteresiranih skupina čime se direktno utječe na njihovu produktivnost i želju za realizacijom svojih ideja i primjenu stečenih znanja kasnije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: UREĐENJE GRADSKOG TRGA LJUDEVITA GAJA

Procijenjena vrijednost projekta: 72.200.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Središnji gradski trg predstavlja vrlo važan dio stare gradske jezgre i povijesti. Projektom se planira revitalizirati i obnoviti javne površine unutar povijesne gradske jezgre grada Krapine, što uključuje rekonstrukciju i uređenje Trga Ljudevita Gaja i pristupnih ulica.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: KOMUNALNO OPREMANJE INDUSTRIJSKE ZONE POTREBNOM INFRASTRUKTUROM

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Proširenjem industrijske zone i izgradnjom ceste kroz istu stvorili bi se vrlo kvalitetni uvjete za razvitak gospodarstva na ovom području. Stoga je potrebno opremiti industrijsku zonu svom potrebnom infrastrukturom poput vode, odvodnje i plina koji bi pratili novu dionicu ceste koja je u procesu izgradnje, od Zaboka prema Krapini kroz industrijsku zonu.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projektno-tehnička dokumentacija u izradi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 12.000.000,00 kn

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje sportske infrastrukture

Opis projekta: Potrebno je omogućiti adekvatan prostor za djelovanje DVD-a kako bi svu novu postojeću opremu i nova vozna vatrogasna sredstva mogli adekvatno održavati i skladištiti. Od velike je važnosti poticati razvoj vatrogasne djelatnosti kako bi se uvjeti za rad i redovno odvijanje svakodnevnih aktivnosti djelatnika unaprijedili, a povećale bi se mogućnosti i sposobnosti za suzbijanje požara na području obuhvata grada Krapine. Smanjili bi se troškovi održavanja vatrogasnog doma, povećala bi se brzina odaziva na dojave o požarima i ostalim opasnostima. Izgradnjom vatrogasnog doma omogućilo bi se i dovoljno mjesta za pravilno skladištenje sve potrebne opreme i svih novonabavljenih prijevoznih vatrogasnih vozila koja su od velike važnosti.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u idejnoj fazi.

 

PROJEKTI USTANOVA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE

 • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA KRUŽNOG TOKA KOD tzv. „RUKE“ U NASELJU VELIKA VES

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: U tijeku je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Predmetno raskrižje predstavlja u ovom trenutku najkritičniju prometnu točku na području Grada Krapine. Riječ je o izuzetno nepreglednom i prometnom raskrižju državne ceste D1 sa dvjema preuzetim županijskim cestama koje vode prema Općini Radoboj i Gradu Krapini (centru grada). Navedeno raskrižje kritična je točka obzirom na veliki broj prometnih nezgoda koje se učestalo tamo događaju u toku dana i noći. Modernizacijom ovog raskrižja i preoblikovanjem u kružni tok, eliminirala bi se opasnost prometovanja svih vozila ovim glavnim prometnim čvorištem na južnom području Grada Krapine.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Napravljena je revizija cestovne sigurnosti te je izmijenjen idejni projekt. U tijeku je prikupljanje novih posebnih uvjeta, dok su glavni projekti u izradi.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D74 (ŽUTNICA-GORJAK)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Državnoj cesti D74 (Krapina-Lepoglava-Ivanec-Varaždina) za dionicu kroz naselje Žutnica do Kamenoloma Gorjak To je najfrekventnija dionica te državne ceste kojom svakodnevno prođe više stotina teških vozila koja idu do Kamenoloma Gorjak i odlagališta otpada Gorjak. Učestale prometne nesreće, neprilagođena brzina i nesigurnost za pješake predstavljaju svakodnevno izuzetno veliku opasnost za sve sudionike u prometu. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000.000,00 kuna sa PDV-om.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izdana je građevinska dozvola i riješeni su imovinsko pravni odnosi. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa.

 

 • NAZIV PROJEKTA: 2. FAZA SPOJNE CESTE ZABOK (DC24) – KRAPINA (DC1)

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Izgradnja spojne ceste Zabok (DC24) – Krapina (DC1).

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Za dionicu od Velike Vesi do Krapine, duljine 2,36 km, izrađena je projektna dokumentacija – glavni projekt, izrađeni su i ovjereni parcelacijski elaborati te se vrši prikupljanje dokaza pravnog interesa za predaju zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole koje je u završnoj fazi. Predviđeno u Planu nabave Hrvatskih cesta za 2021. godinu.

Status projekta: Radovi na izgradnji 2. faze spojne ceste Zabok-Krapina su u zadovoljavajućem stanju dovršenosti i u skladu s planiranim dinamičkim planom, a ugovorni rok dovršetka radova na 2. fazi je kolovoz 2021. godine.

 

 • NAZIV PROJEKTA: IZMJEŠTANJE DRŽAVNE CESTE DC206, KRAPINA – TKALCI II

Nositelj projekta: Hrvatske ceste

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Izmještanje državne ceste DC206, Krapina – Tkalci II.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt obuhvaća izmještanje državne ceste DC206, obilaznica Krapine-Tkalci II, u duljini od približno 2,6 km. Ono je potrebno realizirati kako bi se izbjeglo vođenje teškog prometa kroz Grad Krapinu i preko prijelaza željezničke pruge. Na taj način doprinijet će se sigurnosti prometa u Krapini i unaprjeđuje se mogućnost razvitka gospodarske zone. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je izrađena i ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. U tijeku je izrada projektnog zadatka, nakon čega će društvo Hrvatske ceste d.o.o. raspisati natječaj za izradu projektne dokumentacije.

 

 • NAZIV PROJEKTA: SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE KRAPINA

Procijenjena ukupna vrijednost projekta: 155.209.853,75 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Kategorija projekta: Razvoj i unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Predmet ovog projekta obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u sljedećem opsegu: izgradnja cca 26 km cjevovoda odvodnje, izgradnja retencijskog bazena, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) veličine 14.310 ES, nadzor nad izvođenjem radova, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost. Prema aplikacijskom paketu nabavlja se oprema za održavanje sustava javne odvodnje, i to: kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi, komada 1, terensko vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi (4m3), komada 1, CCTV vozilo za inspekciju sustava, komada 1, nadzorno upravljački sustav (NUS) vodoopskrba i odvodnja, komada 1. Cilj projekta je zbrinjavanje otpadnih voda, zaštita zdravlja i zaštita okoliša u svrhu poboljšanja sustava javne odvodnje na svom području. Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže Krapina mješovitog tipa ima za cilj uspostavu cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja te unapređenje okolišnih standarda.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Projekt je u visokoj fazi spremnosti pred aplikaciju za EU sredstva financiranja – riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, izdani su potrebni akti o građenju i to lokacijske i građevinske dozvole za sekundarne kanalizacijske mreže, faze I i II, lokacijska i građevinska dozvola za retencijski bazen Krapina, lokacijske i građevinske dozvole za Glavni kolektor 2.1., Glavni kolektor Radoboj – Krapina (2.3.), Glavni kolektor Gornja Pačetina – Krapina i Donja Šemnica – Krapina (2.2. i 2.4.). Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izdana je lokacijska dozvola, a građevinska se izdaje po modelu FIDIC žute knjige (nakon ugovaranja radova). Izrađena je dokumentacija o nabavi za sljedeće postupke nabave: usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluge upravljanja projektom, usluge promidžbe i vidljivosti, a za sljedeće predmete nabave dokumentacija je u izradi: izgradnja sustava odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i oprema za održavanje sustava javne odvodnje.

 

 • NAZIV PROJEKTA: USPOSTAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU VODOSPREMNIKA VS STRAHINJE I CS PODGORA

Procijenjena vrijednost projekta: 3.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća uspostavu i stavljanje u funkciju vodospremnika VS Strahinje te izgradnja zaštitne građevine i komore zdenaca na lokaciji KB 2a, spojnog cjevovoda do CS Podgora, cjevovoda CS Podgora – Doliće i spojnog cjevovoda CS Podgora – Žutnica. Vodospremnik Strahinje ima ulogu krovne vodne građevine, kojom bi bila osigurana stalna količina pitke vode za Grad Krapinu. Cilj je unaprijediti vodne usluge javne vodoopskrbe i smanjiti gubitke vode na dionici vodozahvat-vodospremnik. Izvor financiranja iz Hrvatskih voda i sredstava iz EU fondova te proračuna JLS.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena je projektna dokumentacija.

 

 • NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DIJELA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRAPINA U KULTURNI-OBRAZOVNI CENTAR

Procijenjena vrijednost projekta: 18.750.000,00 kn s PDV-om

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Krapina

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Projekt obuhvaća rekonstrukciju nedovršenog dijela zgrade POU Krapina koji je sada u roh bau fazi te je potrebno izvesti građevinske radove i opremiti prostor kako bi isti dobio svoju namjenu kulturno-obrazovnog centra. Najnovija digitalna oprema za prikazivanje filmova preduvjet je za kvalitetno medijsko opismenjivanje gledatelja, prikazivanje art filmova renomiranih europskih autora. Isto tako, planirano je opremanje za snimanje audio i video materijala koji bi bili dostupni široj publici. Stvorili bi se uvjeti za stjecanje novih znanja i vještina te usavršavanje postojećih kroz neformalne oblike obrazovanja u cilju promicanja cjeloživotnog učenja te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u svim sferama društvenog života kao i u cilju poticanja kvalitetnog korištenja slobodnog vremena. Rekonstrukcijom i opremanjem dijela zgrade POU Krapina poboljšat će se infrastruktura za pružanje usluga na području kulture i obrazovanja te poboljšani kapaciteti za djelovanje udruga, pojedinaca i institucija s područja kulture i obrazovanja u gradu Krapini i šireg područja Krapinsko-zagorske županije.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrada projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je od strane Krapinsko-zagorske županije dobivanjem bespovratnih sredstava u sklopu "Programa poticanja lokalnog razvoja 2014.-2016.“. Projektno-tehnička dokumentacija s troškovnikom opreme je izrađena i ishođena je građevinska dozvola.

 

 • NAZIV PROJEKTA: NADOGRADNJA ŠKOLE „LJUDEVIT GAJ“ KRAPINA – IZGRADNJA MULTIMEDIJALNOG CENTRA

Procijenjena vrijednost projekta: 5.000.000,00 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina

Partner projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina je druga škola u Krapinsko-zagorskoj županiji s obzirom na broj učenika. Ukupno školu pohađa 582 učenika koji nastavu pohađaju u zgradi centralne škole i dvije područne škole: Područna škola Lepajci i Donja Šemnica. Budući da je škola vrlo stara (građena 1911. godine) i prostorno je ograničena, želi se ulagati u nadogradnju prostora koji će biti u skladu s potrebama učenika. Postojeća knjižnica sve manje zadovoljava potrebe suvremene nastave. Izgradnja multimedijalnog centra doprinijelo bi kvaliteti obrazovanja u Krapini.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija i izdana građevinska dozvola.