Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 29.2.2024.)


 

2. Prostorni planovi u izradi 

 

2.1. Izrada VIII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

1. Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine 

2. Obavijest o izradi VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

3. Poziv za dostavu podataka

 

2.2. Izrada Prostornog plana uređenja Grada Krapine


2.2.1. Postupak ocjene o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš


1. Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan uređenja Grada Krapine


1.1. Prijedlog Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Krapine


1.2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Prostorni plan uređenja Grada Krapine


1.3. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 2/24, od 09.02.2024. godine), stupio na snagu 17.02.2024. godine

 0. Oznake izmjena i dopuna

1.1. Prostori za razvoj i uredenje

2.1. Promet

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije

2.3. Energetski sustav

2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

3.1. Uvjeti koristenja

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

4.1. GP List Rogatec 50

4.2. GP List Ivanec 41

4.3. GP List Klanjec 10

4.4. GP List Zlatar 1

4.5. GP List Klanjec 19

4.6. GP List Klanjec 20

4.7. GP List Zlatar 11

4.8. GP List Klanjec 30

4.9. GP List Zlatar 21

4.10. GP List Zlatar 12

4.11. GP List Zlatar 13

4.12. GP List Zlatar 22

4.13. GP List Zlatar 23

Tekstualni dio Plana

Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KRAPINE - pročišćeni tekst odredbi 

 


Generalni urbanistički plan Grada Krapine - VII izmjene i dopune (Sl. glasnik Grada Krapine br. 4/22)

_Tekstualni dio _ GUP KR_VII ID

0_Oznaka izmjena i dopuna_GUP KR_VII ID

1_1_ Korištenje i namjena površina_1000_GUP KR_VII ID

1_2_ Korištenje i namjena površina_500_GUP KR_VII ID

2_1_ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti GUP_KR VII ID

3_1_ Promet_ GUP KR_VII ID

3_2_ Pošta i elektroničke komunikacije_GUP KR_VII ID

3_3_ Energetski sustav_GUP KR_VII ID

3_4_A Vodnogospodarski sustav_korištenje voda_GUP KR_VII ID

3_4_B Vodnogospodarski sustav_odvodnja_GUP KR_VII ID

4_1_ Uvjeti korištenja_GUP KR_VII ID

4_2_ Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_VII ID

4_3_ Područja primjene planskih mjera zaštite_GUP KR_VII ID

GUP - pročišćen tekst odredbi 

- Zaključak

- Tekst


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad" - 1. izmjene i dopune (Sl. glasnik Grada Krapine br 4/22)

Oznaka izmjena i dopuna

1. Korištenje i namjena prostora

2A Promet UPU KNZ

2B Elektroničke komunikacije UPU KNZ

2C Energetski sustav UPU KNZ

2D Vodnogospodarski sustav UPU KNZ

3A Oblici korištenja UPU KNZ

3B Način gradnje UPU KNZ

Tekstualni dio UPU KNZ

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU-a „Krapina Nova – Zapad“ (Sl. glasnik Grada Krapine br. 4/22)


UPU „Krapina Nova – Zapad“ – pročišćeni tekst (Sl. glasnik Grada Krapine br. 3/23)
-Zaključak
-Tekst


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova - jug (Službeni glasnik Grada Krapine 1/2009)

  Urbanistički plan uređenja turističko rekreacijskog predjela Šemničke Toplice

Tekst_UPU Šemničke toplice

1_ Korištenje i namjena površina_UPU Šemničke toplice

2 A_Promet_UPU Šemničke toplice

2 B_Ek i energetski sustav_UPU Šemničke toplice

2 C_Vodnogospodarski sustav_UPU Šemničke toplice

3_Uvijeti korištenja i zaštite površina_UPU Šemničke toplice

4_Oblici korištenja i način gradnje_UPU Šemničke toplice

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističko - rekreacijskog predjela Šemničke Toplice (Službeni glasnik Grada Krapine 5/2019)


4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2014.-2017. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

 5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KRAPINE