Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 15.06.2022.)

 


 

2. Prostorni planovi u izradi 

 

2.1. Izrada VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine (dovršeno)


2.1.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Krapine


1. Mišljenje Krapinsko-zagorske županije o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene
3. Zahtjev
4. Nacrt Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine
5. Obrazac Prilog II o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš GUP VII. ID Krapina

6. Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

7. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš za VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Krapine

 

2.1.2. Pripremne radnje za izradu VII. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine

1. Odluka o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapina

2. Obavijest o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

3. Poziv za dostavu podataka

 

2.1.3. Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Krapine

1. Obavijest o javnoj raspravi 

2. Posebna obavijest za javnu raspravu 

 

 2.1.4.  Prijedlog VII. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine

Tekstualni dio GUP-a

1.1. Korištenje i namjena površina - 10000

1.2. Korištenje i namjena površina - 5000

2.1. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.1. Promet

3.3. Energetski sustav

4.2. Oblici korištenja i način gradnje

4.3. Područja primjene planskih mjera zaštite

Sažetak za javnost

 

2.1.5. Izvješće o javnoj raspravi

2.1.6. Odluka o donosenju VII. Izmjena i dopuna GUP-a (sl. glasnik Grada Krapine 4/22)

  

2.2. Izrada I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad" - dovršeno

2.2.1 Pripremne radnje za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

1. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

2. Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

3. Poziv za dostavu podataka

 

2.2.2. Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune UPU-a "Krapina Nova - Zapad"

1. Obavijest o javnoj raspravi

2. Posebna obavijest za javnu raspravu

 

2.2.3. Prijedlog I. Izmjene i dopune UPU-a Krapina Nova- Zapad

Tekstualni dio UPU-a
1.1. Korištenje i namjena površina 
2 A Promet
2 B Elektroničke komunikacije
2 C Energetski sustav
2 D Vodnogospodarski sustav
3 A Oblici korištenja
3 B Način gradnje
Sažetak za javnost

2.2.4. Izvješće o javnoj raspravi za I. izmjene i dopune UPU-a "Krapina Nova - Zapad"
 

 1. Izvješće o javnoj raspravi

2.2.5. Odluka o donosenju I. Izmjena i dopuna UPU-a Kr. Nova-zapad (sl. glasnik Grada Krapine 4/22)

2.3. Izrada VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine


2.3.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Krapine


1. Nacrt prijedloga Odluke o izradi VI. izmjene i dopune PPUGK
2. Mišljenje Krapinsko zagorske županije o potrebi provedbe postupka ocjene
3. Odluka o započinjanju postupka ocjene
4. Zahtjev za davanje mišljenja

5. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

6. Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

7. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 

2.3.2. Pripremne radnje za izradu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Krapine  

1. ODLUKA o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine


2. OBAVIJEST o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine


3. DOPIS za dostavu podatak - VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine

 3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Sl. gl. GK 09/17. od 29.11.2017.)

 0. Oznake izmjena i dopuna_PPUG KR_V ID

1.1. Prostori za razvoj i uredenje_PPUG KR_V ID

2.1. Promet_PPUG KR_V ID

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije_PPUG KR_V ID

2.3. Energetski sustav_PPUG KR_V ID

2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada_PPUG KR_V ID

3.1. Uvjeti koristenja_PPUG KR_V ID

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_PPUG KR_V ID

3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite_PPUG KR_V ID

4.1. GP List Rogatec 50_PPUG KR_V ID

4.2. GP List Ivanec 41_PPUG KR_V ID

4.3. GP List Klanjec 10_PPUG KR_V ID

4.4. GP List Zlatar 1_PPUG KR_V ID

4.5. GP List Klanjec 19_PPUG KR_V ID

4.6. GP List Klanjec 20_PPUG KR_V ID

4.7. GP List Zlatar 11_PPUG KR_V ID

4.8. GP List Klanjec 30_PPUG KR_V ID

4.9. GP List Zlatar 21_PPUG KR_V ID

4.10. GP List Zlatar 12_PPUG KR_V ID

4.11. GP List Zlatar 13_PPUG KR_V ID

4.12. GP List Zlatar 22_PPUG KR_V ID

4.13. GP List Zlatar 23_PPUG KR_V ID

Tekstualni dio Plana_PPUG KR_V ID

Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Krapine - pročišćeni tekst 

 


  Generalni urbanistički plan Grada Krapine - VII izmjene i dopune (Sl. glasnik Grada Krapine br. 4/22)

_Tekstualni dio _ GUP KR_VII ID

0_Oznaka izmjena i dopuna_GUP KR_VII ID

1_1_ Korištenje i namjena površina_1000_GUP KR_VII ID

1_2_ Korištenje i namjena površina_500_GUP KR_VII ID

2_1_ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti GUP_KR VII ID

3_1_ Promet_ GUP KR_VII ID

3_2_ Pošta i elektroničke komunikacije_GUP KR_VII ID

3_3_ Energetski sustav_GUP KR_VII ID

3_4_A Vodnogospodarski sustav_korištenje voda_GUP KR_VII ID

3_4_B Vodnogospodarski sustav_odvodnja_GUP KR_VII ID

4_1_ Uvjeti korištenja_GUP KR_VII ID

4_2_ Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_VII ID

4_3_ Područja primjene planskih mjera zaštite_GUP KR_VII ID

GUP - pročišćen tekst odredbi

- Zaključak

- Tekst


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad" - 1. izmjene i dopune (Sl. glasnik Grada Krapine br 4/22)

Oznaka izmjena i dopuna

1. Korištenje i namjena prostora

2A Promet UPU KNZ

2B Elektroničke komunikacije UPU KNZ

2C Energetski sustav UPU KNZ

2D Vodnogospodarski sustav UPU KNZ

3A Oblici korištenja UPU KNZ

3B Način gradnje UPU KNZ

Tekstualni dio UPU KNZ

Odredbe za provedbu - označene izmjene UPU KNZ


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova - jug (Službeni glasnik Grada Krapine 1/2009)

  Urbanistički plan uređenja turističko rekreacijskog predjela Šemničke Toplice

Tekst_UPU Šemničke toplice

1_ Korištenje i namjena površina_UPU Šemničke toplice

2 A_Promet_UPU Šemničke toplice

2 B_Ek i energetski sustav_UPU Šemničke toplice

2 C_Vodnogospodarski sustav_UPU Šemničke toplice

3_Uvijeti korištenja i zaštite površina_UPU Šemničke toplice

4_Oblici korištenja i način gradnje_UPU Šemničke toplice

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističko - rekreacijskog predjela Šemničke Toplice (Službeni glasnik Grada Krapine 5/2019)


4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2014.-2017. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

 5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)