Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 01.01.2020.)

 


 

2. Prostorni planovi u izradi 

 

2.1. Izrada VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine


2.1.1. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Krapine


1. Mišljenje Krapinsko-zagorske županije o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
2. Odluka o započinjanju postupka ocjene
3. Zahtjev
4. Nacrt Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine
5. Obrazac Prilog II o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš GUP VII. ID Krapina

6. Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

7. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš za VII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Krapine

 

2.1.2. Pripremne radnje za izradu VII. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine

1. Odluka o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapina

2. Obavijest o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

3. Poziv za dostavu podataka

 

2.2. Izrada I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

2.2.1 Pripremne radnje za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

1. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

2. Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova - Zapad"

3. Poziv za dostavu podataka

 3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine (Sl. gl. GK 09/17. od 29.11.2017.)

 0. Oznake izmjena i dopuna_PPUG KR_V ID

1.1. Prostori za razvoj i uredenje_PPUG KR_V ID

2.1. Promet_PPUG KR_V ID

2.2. Pošta i elektroničke komunikacije_PPUG KR_V ID

2.3. Energetski sustav_PPUG KR_V ID

2.4. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada_PPUG KR_V ID

3.1. Uvjeti koristenja_PPUG KR_V ID

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju_PPUG KR_V ID

3.3. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite_PPUG KR_V ID

4.1. GP List Rogatec 50_PPUG KR_V ID

4.2. GP List Ivanec 41_PPUG KR_V ID

4.3. GP List Klanjec 10_PPUG KR_V ID

4.4. GP List Zlatar 1_PPUG KR_V ID

4.5. GP List Klanjec 19_PPUG KR_V ID

4.6. GP List Klanjec 20_PPUG KR_V ID

4.7. GP List Zlatar 11_PPUG KR_V ID

4.8. GP List Klanjec 30_PPUG KR_V ID

4.9. GP List Zlatar 21_PPUG KR_V ID

4.10. GP List Zlatar 12_PPUG KR_V ID

4.11. GP List Zlatar 13_PPUG KR_V ID

4.12. GP List Zlatar 22_PPUG KR_V ID

4.13. GP List Zlatar 23_PPUG KR_V ID

Tekstualni dio Plana_PPUG KR_V ID

Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Odredbe za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Krapine - pročišćeni tekst 

 


  Generalni urbanistički plan Grada Krapine 

 _Tekstualni dio _ GUP KR_VI ID

0_Oznaka izmjena i dopuna_GUP KR_VI ID

1_1_ Korištenje i namjena površina_1000_GUP KR_VI ID

1_2_ Korištenje i namjena površina_500_GUP KR_VI ID

2_1_ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti GUP_KR VI ID

3_1_ Promet_ GUP KR_VI ID

3_2_ Pošta i elektroničke komunikacije_GUP KR_VI ID

3_3_ Energetski sustav_GUP KR_VI ID

3_4_A Vodnogospodarski sustav_korištenje voda_GUP KR_VI ID

3_4_B Vodnogospodarski sustav_odvodnja_GUP KR_VI ID

4_1_ Uvijeti korištenja_GUP KR_VI ID

4_2_ Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_VI ID

4_3_ Područja primjene planskih mjera zaštite_GUP KR_VI ID

Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Krapine (Sl. glasnik Grada Krapine 5/19)

Odredbe za provedbu GUP-a - pročišćeni tekst (Sl. glasnik 7/19 )


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad"

Plan namjene
Odredbe za provođenje

Odluka o donošenju Urbanističkog plana "Krapina Nova - zapad" (Službeni glasnik Grada Krapine 2/2005)


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela Krapina Nova - jug (Službeni glasnik Grada Krapine 1/2009)

  Urbanistički plan uređenja turističko rekreacijskog predjela Šemničke Toplice

Tekst_UPU Šemničke toplice

1_ Korištenje i namjena površina_UPU Šemničke toplice

2 A_Promet_UPU Šemničke toplice

2 B_Ek i energetski sustav_UPU Šemničke toplice

2 C_Vodnogospodarski sustav_UPU Šemničke toplice

3_Uvijeti korištenja i zaštite površina_UPU Šemničke toplice

4_Oblici korištenja i način gradnje_UPU Šemničke toplice

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističko - rekreacijskog predjela Šemničke Toplice (Službeni glasnik Grada Krapine 5/2019)


4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2014.-2017. godine ( Sl. glasnik Grada Krapine br. 2/18)

 5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)