Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Prijelaz Dolac

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I IZMJEŠTANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA I ULICE DOLAC KOD HUŠNJAKOVOG

Procijenjena vrijednost projekta: 3.403.978,63 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: HŽ Infrastruktura

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projekt uključuje novi željezničko-cestovni prijelaz na pruzi Krapina - Đurmanec kod Hušnjakova i odvojak za naselje Dolac u Krapini. Na navedenoj lokaciji nalazi se arheološki i muzejski kompleks nalazišta krapinskih neandertalaca u koji se prilazi preko željezničke pruge i cestom za stambeno naselje Dolac, što onemogućava potpunu zaštitu lokaliteta nalazišta te isto nije prometno sigurno za turiste i stanovnike grada. Realizacijom projekta zatvorit će se postojeći željezničko-cestovni prijelaza te postojeći promet kroz arheološki i muzejski kompleks, a dobit će se i kvalitetnija veza za stambeno naselje Dolac te kvalitetniji pristup za turiste i posjetioce nalazišta i muzeja.

Status projekta: Projekt je izvršen u cijelosti.

Pješački most

  • NAZIV PROJEKTA: PJEŠAČKI MOST KOD PEKOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 449.762,50 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Predmetna lokacija pješačkog mosta preko vodotoka Krapinice nalazi se u gradu Krapini na Šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda (kod Pekoma). Postojeći most je betonski most statičkog sistema na tri raspona sa dva stupišta i obostranih upornjaka. Na mostu se nalazi ograda od okruglih čeličnih profila koja je dotrajala, sidrenje stupova na konzolama je loše i opasno za stabilnost ograde. Postojeću ogradu potrebno je ukloniti i izvesti novu ogradu. Pojavila se korozija glavne nosive armature i otpadanje zaštitnog sloja betona. Postojeći beton nosača je vrlo dobre kvalitete pa se stoga može pristupiti sanaciji pješačkog mosta. Potrebno je iskolčiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a točan položaj instalacije treba odrediti ručnim prekopima. Svi radovi u zoni instalacija izvode se pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba od strane komunalnih tvrtki.

Status projekta: Projekt je izvršen.

Ulica Frana Galovića

https://www.krapina.hr/izgradnja-produzetka-ulice-frana-galovica

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE FRANA GALOVIĆA

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projektom se izgradilo 467,91 metar produžetka Ulice Frana Galovića, jedne od glavnih prometnica u gradu Krapini, čime su se povezali javni i poslovni objekti u centru Grada te zona „Krapina Nova“. Izgradila se rasvjeta, prometna signalizacija, oprema i pješačke staze s ciljem prometne i pješačke sigurnosti. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljene izvore energije i uštedu energije“, tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Ukupan iznos projekta: 3.621.056,84 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.028.995,26 kn

Sredstva Grada Krapine: 592.061,58 kn

Projektna dokumentacija za Crnu Kraljicu

  • NAZIV PROJEKTA: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT „CRNA KRALJICA“

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt se prijavio na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine KK.06.1.1.01 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ provedenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta bio je izrada projektne dokumentacije kako bi se provela revitalizacija kulturnih znamenitosti baštine – Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima, generirali novi turistički proizvodi (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluge (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinijelo održivom razvoju turizma u gradu Krapini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05. listopada 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava.

Ukupni trošak projekta: 2.479.019,62 kn

Iznos sufinanciranja iz EU: 1.827.423,20 kn

Sredstva Grada Krapine: 651.596,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.listopada 2017.-31. prosinca 2018. godine

Održivo gospodarenje otpadom

https://www.krapina.hr/odrzivo-gospodarenje-otpadom

https://zelena.krapina.hr/

  • NAZIV PROJEKTA: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GRADA KRAPINE TE OPĆINA ĐURMANEC, JESENJE, PETROVSKO, RADOBOJ I HUM NA SUTLI

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" provodio se na cjelokupnom području grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Provedbom sedam odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijelo se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Pravilno postupanje s otpadom bitno je zbog stvaranja stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanja uloge pojedinca i svih društvenih skupina te njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje za probleme otpada i okoliša. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oznaka projekta: KK. 06.3.1.07.0044

Ukupan iznos projekta: 523.997,29 kn

Iznos sufinanciranja iz EU (85%): 437.545,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. lipanja 2018.-15.veljače 2020. godine

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

OVAJ PROJEKT BITI ĆE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 hr100 Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste  eu100
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
uDIO u SUFINANCIRANOM DJELU: 85% eu, 15% rh
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV PROJEKTA

Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića u Krapini – građenje nerazvrstane ceste

KORISNIK PROJEKTA

Grad Krapina

Magistratska 30

49000 Krapina

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima;

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

UGOVOR

Ugovor o financiranju Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ ; Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“; Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta broj 776043/2018

OPIS PROJEKTA

Projektom Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića izgradit će se 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je osigurati kvalitetniju prometnu povezanost poslovnih i javnih objekata u centru Grada, preko planirane Servisne ceste i izmještene državne ceste D206, s poduzetničkom zonom ''Krapina Nova''. Zadaća ceste je preuzimanje cjelokupnog opterećenja Servisne ceste. Uz izgradnju produžetka Ulice i kvalitetniju prometnu povezanost, cilj projekta je i riješiti odvodnju oborinskih voda, izgraditi cestovnu rasvjetu, zaštiti srednjenaponske kabele 20 kV te osigurati stabilnost pokosa korita potoka Krapinice. Obzirom da DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija) poduzetničke zone nema fizičkog spoja s DTK Grada Krapine, cilj je povezivanje DTK poduzetničke zone s novim segmentom DTK uz dograđenu Ulicu te rekonstrukcija i supstitucija zračne TK linije HŽ-a.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektom će se izgraditi 467,908 m produžetka Ulice F. Galovića, jedne od glavnih prometnica u Gradu, čime će se povezati javni i poslovni objekti u centru Grada te zona ''Krapina Nova''. Očekivano prometno opterećenje ceste je 2.012 vozila dnevno. Izgradnja rasvjete, prometne signalizacije, opreme, pješačke staze te rampi za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti osigurat će prometnu i pješačku sigurnost. Izgradnja odvodnje oborinskih voda povećat će trajnost kolnika. Zahvat duljine 35 m osigurat će stabilnost ceste i pokosa korita potoka Krapinice, a radovi na srednjenaponskim kabelima zaštitit će postojeće vodove. Svrha supstitucije postojeće TK linije podzemnim kablom i bušenja ispod željezničke pruge je povezati postojeće i buduće segmente DTK u kontinuiranu cjelinu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA

Ukupan iznos projekta: 4.531.320,00 kn

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 3.083.362,25 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.083.362,25 kn

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

Projekt će biti sufinanciran u 100%-tnom iznosu od čega 85% sredstvima Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske.