Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Prijelaz Dolac

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA I IZMJEŠTANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA I ULICE DOLAC KOD HUŠNJAKOVOG

Procijenjena vrijednost projekta: 3.403.978,63 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Partner projekta: HŽ Infrastruktura

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projekt uključuje novi željezničko-cestovni prijelaz na pruzi Krapina - Đurmanec kod Hušnjakova i odvojak za naselje Dolac u Krapini. Na navedenoj lokaciji nalazi se arheološki i muzejski kompleks nalazišta krapinskih neandertalaca u koji se prilazi preko željezničke pruge i cestom za stambeno naselje Dolac, što onemogućava potpunu zaštitu lokaliteta nalazišta te isto nije prometno sigurno za turiste i stanovnike grada. Realizacijom projekta zatvorit će se postojeći željezničko-cestovni prijelaza te postojeći promet kroz arheološki i muzejski kompleks, a dobit će se i kvalitetnija veza za stambeno naselje Dolac te kvalitetniji pristup za turiste i posjetioce nalazišta i muzeja.

Status projekta: Projekt je izvršen u cijelosti.

Pješački most

  • NAZIV PROJEKTA: PJEŠAČKI MOST KOD PEKOMA

Procijenjena vrijednost projekta: 449.762,50 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Predmetna lokacija pješačkog mosta preko vodotoka Krapinice nalazi se u gradu Krapini na Šetalištu Hrvatskog narodnog preporoda (kod Pekoma). Postojeći most je betonski most statičkog sistema na tri raspona sa dva stupišta i obostranih upornjaka. Na mostu se nalazi ograda od okruglih čeličnih profila koja je dotrajala, sidrenje stupova na konzolama je loše i opasno za stabilnost ograde. Postojeću ogradu potrebno je ukloniti i izvesti novu ogradu. Pojavila se korozija glavne nosive armature i otpadanje zaštitnog sloja betona. Postojeći beton nosača je vrlo dobre kvalitete pa se stoga može pristupiti sanaciji pješačkog mosta. Potrebno je iskolčiti sve podzemne instalacije u zoni zahvata, a točan položaj instalacije treba odrediti ručnim prekopima. Svi radovi u zoni instalacija izvode se pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba od strane komunalnih tvrtki.

Status projekta: Projekt je izvršen.

Ulica Frana Galovića

https://www.krapina.hr/izgradnja-produzetka-ulice-frana-galovica

  • NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE FRANA GALOVIĆA

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Promet, mobilnost i infrastruktura

Opis projekta: Projektom se izgradilo 467,91 metar produžetka Ulice Frana Galovića, jedne od glavnih prometnica u gradu Krapini, čime su se povezali javni i poslovni objekti u centru Grada te zona „Krapina Nova“. Izgradila se rasvjeta, prometna signalizacija, oprema i pješačke staze s ciljem prometne i pješačke sigurnosti. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima; podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljene izvore energije i uštedu energije“, tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Ukupan iznos projekta: 3.621.056,84 kn

Iznos potpore za dodjelu: 3.028.995,26 kn

Sredstva Grada Krapine: 592.061,58 kn

Projektna dokumentacija za Crnu Kraljicu

  • NAZIV PROJEKTA: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT „CRNA KRALJICA“

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Opis projekta: Projekt se prijavio na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Pripremu i provedbu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine KK.06.1.1.01 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ provedenog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta bio je izrada projektne dokumentacije kako bi se provela revitalizacija kulturnih znamenitosti baštine – Stari grad Krapina, Park skulptura Forma prima, generirali novi turistički proizvodi (pješački most, suvenirnica, muzejski postav Crna kraljica, muzejski postav pećine, multimedijska dvorana) i usluge (ugostiteljska usluga, edukacija, informiranje) te doprinijelo održivom razvoju turizma u gradu Krapini. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 05. listopada 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (UT), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) te Grada Krapine kao korisnika sredstava.

Ukupni trošak projekta: 2.479.019,62 kn

Iznos sufinanciranja iz EU: 1.827.423,20 kn

Sredstva Grada Krapine: 651.596,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.listopada 2017.-31. prosinca 2018. godine

Održivo gospodarenje otpadom

https://www.krapina.hr/odrzivo-gospodarenje-otpadom

https://zelena.krapina.hr/

  • NAZIV PROJEKTA: IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GRADA KRAPINE TE OPĆINA ĐURMANEC, JESENJE, PETROVSKO, RADOBOJ I HUM NA SUTLI

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture

Opis projekta: Projekt "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli" provodio se na cjelokupnom području grada Krapine te općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum na Sutli. Provedbom sedam odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijelo se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Pravilno postupanje s otpadom bitno je zbog stvaranja stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanja uloge pojedinca i svih društvenih skupina te njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje za probleme otpada i okoliša. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oznaka projekta: KK. 06.3.1.07.0044

Ukupan iznos projekta: 523.997,29 kn

Iznos sufinanciranja iz EU (85%): 437.545,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. lipanja 2018.-15.veljače 2020. godine

Dizalo u OŠ A. Cesarca

  • NAZIV PROJEKTA: UGRADNJA DIZALA NA POSTOJEĆOJ ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE AUGUSTA CESARCA

Procijenjena vrijednost projekta: 397.809,38 kn sa PDV-om

Nositelj projekta: Grad Krapina

Kategorija projekta: Razvoj i unapređenje kulturno-obrazovne infrastrukture

Opis projekta: Za potrebe investitora – Grad Krapina, izrađen je glavni projekt ugradnje dizala na postojećoj građevini Osnovne škole August Cesarec Krapina na k.č. 1420/1 k.o. Krapina – grad. Parcela na kojoj se nalazi zgrada osnovne škole nalazi se u obuhvatu GUP-a Grada Krapine, u građevinskom području zoni javne i društvene namjene D3. Građevina je postojeća te se ugradnjom dizala ne mijenjaju njeni gabariti, namjena ni površina, kao ni smještaj na parceli. Ugradnja dizala izvesti će se unutar postojeće građevine u prostoru sadašnje garderobe. Projektom je potrebno nivo prizemlja povezati s nivoom kata na način da se katu omogući pristup invalidnim osobama i osobama slabije pokretljivosti, budući da školu pohađaju učenici s invaliditetom i slabije pokretljivosti. U tu svrhu izrađen je ovaj glavni projekt za ugradnju dizala koji će povezati etažu prizemlja (kota ±0,00 m s etažom kata +4,50 m). Budući da je prostor sadašnje garderobe učenika izveden kao zračni prostor kroz dvije etaže i naslanja se na hodnike u nivou prizemlja i kata, a ugradnjom dizala u taj prostor ne narušava se uporaba postojeće garderobe projektom je predviđena ugradnja dizala unutar tog prostora. Nosiva konstrukcija voznog okna sastoji se od armirano betonskog šahta dizala te čelične okvirne konstrukcije montirane na AB šaht. Konstrukcija dizala neovisna je od nosive konstrukcije postojeće građevine OŠ. Postojeća građevina škole ima postojeći elektroenergetski priključak sa NN mreže koji zadovoljava potrebe za električnom energijom dizala.

Dokumentacija za provedbu projekta (razina pripremljenosti): Izrađena projektna dokumentacija – Glavni projekt i sklopljen je Ugovor o nabavi radova sa izvođačem.

Status projekta: Projekt je u fazi izvođenja radova.