Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 81/13, 153/13 i 78/15),
članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br.
64/08) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/9 i 3/13) gradonačelnik
Grada Krapine donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Krapine do 2020. godine.