Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnika Grada Krapine 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21) gradonačelnik Grada Krapine donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021. - 2027., a predmetna Odluka je dostupna ovdje

Donesena Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18), a vezano uz točku 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. od 12. srpnja 2021. Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na 8. sjednici održanoj 25.05.2022. Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje.

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan mehanizmi su pravodobnog i transparentnog komuniciranja razvojnih ciljeva i prioriteta strategije razvoja relevantnim dionicima i široj javnosti. Komunikacijskom strategijom utvrđeni su ciljevi, mjere i kanali koji imaju za svrhu unaprijediti informiranje javnosti o postupku izrade SRUP-a te njezinu značaju i ulozi u ravnomjernom regionalnom razvoju. Kako bi se ciljevi određeni komunikacijskom strategijom uspješno ostvarili, izrađen je i komunikacijski akcijski plan kojim su podrobnije razrađene mjere i aktivnosti informiranja na operativnoj razini.

Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan možete vidjeti ovdje.

Obavijest o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na sjednici održanoj dana 22. veljače 2022. godine Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine od 21. prosinca 2021. pokrenut je postupak izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. (u nastavku teksta: SRUP), temeljnog strateškog dokumenta za urbano područje kojim se definiraju zajednički smjerovi razvoja urbanog područja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšava provedba zajedničkih projekata te koji predstavlja preduvjet za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Istovremeno s izradom SRUP-a izrađuju se provedbeni akti SRUP-a; Akcijski plan za provedbu SRUP-a, Komunikacijska strategija te komunikacijski akcijski plan SRUP-a. Navedene provedbene akte donosi Gradsko vijeće Grada Krapine nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Koordinacijskog vijeća, mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanog područja te mišljenja Partnerskog vijeća.

Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji izrađuje grad središte urbanog područja u pravilu za razdoblje 2-3 godine, a kojeg je moguće povezati s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe te procjenom fiskalnog učinka.

Komunikacijska strategija SRUP-a je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte urbanog područja kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale.

Komunikacijski akcijski plan SRUP-a je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.         

Nositelj izrade provedbenih akata SRUP-a je Grad Krapina, središte Urbanog područja Krapina.

Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdobolje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje.

Održane tematske radionice za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina

U utorak 10.05.2022. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, održane su tematske radionice u okviru izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina. Urbano područje Krapina čine Grad Krapina kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Nositelj izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina je Grad Krapina kao središte Urbanog područja Krapina. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja temeljni strateški dokument za urbano područje kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje, definiraju zajednički smjerovi razvoja urbanog područja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšava provedba zajedničkih projekata. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma - mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za financijsko razdoblje 2021.-2027. ITU mehanizam predstavlja instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih ulaganja koji omogućuje provedbu teritorijalnih strategija i integrirano korištenje sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa.

1.jpg

Održane su tri tematske radionice: društveni razvoj, urbani okoliš i infrastruktura te turizam i inovativno gospodarstvo. Radionice su obuhvatile sljedeće teme: demografsko stanje i trendove, odgoj i obrazovanje, mogućnosti podizanja istraživačkog i inovacijskog kapaciteta obrazovnih ustanova, razvoj društvene infrastrukture i usluga, razvoj sadržaja i aktivnosti lokalne zajednice (udruga civilnog društva), razvoj sektora sporta usmjerenog prema potrebama stanovnika urbanog područja, potrebe iz sektora socijalne skrbi i zdravstva, stanje stambenog fonda, održivo upravljanje urbanim prostorom (brownfield područjima, zgradama i resursima, kružno gospodarenje prostorom), zelenu infrastrukturu, gospodarenje okolišem, zelenu urbanizaciju, energetsku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, promet i mobilnost, održivu mobilnost, zelenu tranziciju prometa, zelenu tranziciju prostora, zaštitu, očuvanje i valorizaciju prirodne baštine u urbanom području (s posebnim naglaskom na ruralne dijelove urbanog područja), zaštitu okoliša, gospodarsko stanje i trendove, poduzetništvo i obrtništvo, potpornu infrastrukturu, inovacije, digitalizaciju ustanova u javnom sektoru i gospodarstvu, industriju, poljoprivredu, turizam, ponudu selektivnih oblika turizma i turističkih potencijala na urbanom području i drugo.

2.jpg

Radionice su uključile dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora sa prostornog obuhvata Urbanog područja Krapina. Prisutne je pozdravio zamjenik gradonačelnika Ivica Hršak.

3.jpg

 

Obavijest o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Strategija razvoja urbanog područja akt je strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU. Za financijsko razdoblje 2021.-2027. planirano je korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada, među kojima je i Grad Krapina.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine od 30.11.2021. godine ustrojeno je Urbano područje Krapina u čiji obuhvat ulaze Grad Krapina, kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Petrovsko, Jesenje i Radoboj, nakon čega su gradonačelnik Zoran Gregurović i načelnici općina koje ulaze u obuhvat sklopili Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Nositelj izrade Strategije je Grad Krapina kao središte urbanog područja. Izrada i provedba Strategije uključuje širok krug dionika s područja obuhvata urbanog područja te vezano uz navedeno slijedi osnivanje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća. Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe Strategije, a čine ga gradonačelnik Grada Krapine i načelnici jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu te se osniva radi sudjelovanja u donošenju Strategije, utvrđivanju prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. U radu Partnerskog vijeća sudjeluju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave koje su u obuhvatu urbanog područja, županije i regionalnog koordinatora, drugih javnih tijela čije je sudjelovanje značajno za razvoj urbanog područja, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva iz svih jedinica koje čine urbano područje.

Nakon izrade Nacrta Strategije provest će se postupak savjetovanja s javnošću u skladu s odredbama propisa koji uređuju postupak savjetovanja s javnošću. Strategiju donosi Gradsko vijeće Grada Krapine, nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Koordinacijskog vijeća, mišljenja predstavničkih tijela svih JLS-ova koji ulaze u sastav urbanog područja te mišljenja Partnerskog vijeća. Nakon donošenja Strategije, ista će se javno objaviti na internetskim stranicama Grada Krapine.

Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje