Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Strategija razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18), članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), vezano uz točku 2.3.3. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.1 iz rujna 2023. i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 19. sjednici održanoj 08.02.2024. donijelo je Odluku o donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a nalazi se ovdje.

Donesena Strategija razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. nalazi se ovdje.

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.147/14, 123/17 i 118/18), vezano uz točku 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategijarazvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.1 iz rujna 2023. i članka 21. StatutaGrada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21), Gradsko vijeće GradaKrapine, na svojoj 19. sjednici održanoj 08.02.2024. donijelo je i Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a nalazi se ovdje.

Donesen Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. nalazi se ovdje.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Krapine dana 16.10.2023. godine donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. nalazi se ovdje

Mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nalazi se ovdje. 

 

Donesena Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan

Na temelju članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 147/14, 123/17 i 118/18), a vezano uz točku 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. od 12. srpnja 2021. Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je na 8. sjednici održanoj 25.05.2022. Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. možete vidjeti ovdje.

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan mehanizmi su pravodobnog i transparentnog komuniciranja razvojnih ciljeva i prioriteta strategije razvoja relevantnim dionicima i široj javnosti. Komunikacijskom strategijom utvrđeni su ciljevi, mjere i kanali koji imaju za svrhu unaprijediti informiranje javnosti o postupku izrade SRUP-a te njezinu značaju i ulozi u ravnomjernom regionalnom razvoju. Kako bi se ciljevi određeni komunikacijskom strategijom uspješno ostvarili, izrađen je i komunikacijski akcijski plan kojim su podrobnije razrađene mjere i aktivnosti informiranja na operativnoj razini.

Komunikacijsku strategiju i komunikacijski akcijski plan možete vidjeti ovdje.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17) i članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnika Grada Krapine 4/09, 3/13, 1/18, 1/20 i 1/21) gradonačelnik Grada Krapine donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021. - 2027., a predmetna Odluka je dostupna ovdje

Održane tematske radionice za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Krapina

U utorak 10.05.2022. godine, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina, održane su tematske radionice u okviru izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina. Urbano područje Krapina čine Grad Krapina kao središte urbanog područja te Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj. Nositelj izrade Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027. godina je Grad Krapina kao središte Urbanog područja Krapina. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja temeljni strateški dokument za urbano područje kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje, definiraju zajednički smjerovi razvoja urbanog područja, predlažu zajednički pravci djelovanja te olakšava provedba zajedničkih projekata. Strategija razvoja urbanog područja predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma - mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za financijsko razdoblje 2021.-2027. ITU mehanizam predstavlja instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih ulaganja koji omogućuje provedbu teritorijalnih strategija i integrirano korištenje sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa.

1.jpg

Održane su tri tematske radionice: društveni razvoj, urbani okoliš i infrastruktura te turizam i inovativno gospodarstvo. Radionice su obuhvatile sljedeće teme: demografsko stanje i trendove, odgoj i obrazovanje, mogućnosti podizanja istraživačkog i inovacijskog kapaciteta obrazovnih ustanova, razvoj društvene infrastrukture i usluga, razvoj sadržaja i aktivnosti lokalne zajednice (udruga civilnog društva), razvoj sektora sporta usmjerenog prema potrebama stanovnika urbanog područja, potrebe iz sektora socijalne skrbi i zdravstva, stanje stambenog fonda, održivo upravljanje urbanim prostorom (brownfield područjima, zgradama i resursima, kružno gospodarenje prostorom), zelenu infrastrukturu, gospodarenje okolišem, zelenu urbanizaciju, energetsku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, promet i mobilnost, održivu mobilnost, zelenu tranziciju prometa, zelenu tranziciju prostora, zaštitu, očuvanje i valorizaciju prirodne baštine u urbanom području (s posebnim naglaskom na ruralne dijelove urbanog područja), zaštitu okoliša, gospodarsko stanje i trendove, poduzetništvo i obrtništvo, potpornu infrastrukturu, inovacije, digitalizaciju ustanova u javnom sektoru i gospodarstvu, industriju, poljoprivredu, turizam, ponudu selektivnih oblika turizma i turističkih potencijala na urbanom području i drugo.

2.jpg

Radionice su uključile dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora sa prostornog obuhvata Urbanog područja Krapina. Prisutne je pozdravio zamjenik gradonačelnika Ivica Hršak.

3.jpg