Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pročelnica - 

Viša stručna suradnica za upravljanje gradskom imovinom:
Lucija Kantolić, mag.iur.
Telefon: 049/301-210
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referentica za uredsko poslovanje:
Josipa Poslončec
Telefon: 049 / 382 – 400
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Spremačica:
Verica Bukvić


 

Zakoni, podzakonski propisi i opći akti Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove

-Statut Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09., 3/13.)
-Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 5/09., 3/13.)
-Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje stanova u najam ("Službeni glasnik Grada Krapine" br. 6/15.)
-Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Krapine“ br.2/14. i 4/14.)
-Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 3/13.)
-Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13.)
-Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Grada Krapine na korištenje organizacijama civilnog društva („Sl. glasnik Grada Krapine“ br. 2/16.)

-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 37/00., 114/01.,141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.)
-Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ br. 80/11.)
-Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/1.1, 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.)
-Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ br. 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.)
-Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br.125/11., 64/15.)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.)
-Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 )
-Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09.)

-Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14.)
-Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 1/13., 6/13.)
-Odluka o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Krapine („Službeni glasnik“ Grada Krapine br.4/09., 1/10., 6/10., 1/12., 6/13.- pročišćeni tekst)
-Zakon o općem upravnom postupku (N.N. br. 47/09.)