Pročelnica: Andrea Cobović, dipl. iur.
Telefon: 049/382 – 415
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Unutarnji revizor:
Sandra Hršak, dipl. oec.
Telefon:049/382 - 408
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viša stručna suradnica za informiranje, protokol i međunarodnu suradnju:
Martina Varjačić, prof.
Telefon: 049 / 382 - 414
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti:
Ivana Ferk Pavić, dipl. oec.
Telefon: 049 / 382 – 416
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti i pripremu projekata
Mateja Komić, mag.geog.
Telefon: 049 / 382 – 409
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Administrativna tajnica gradonačelnika:
Branka Sirovec
Telefon: 049 / 382 – 405
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Referent za uredsko poslovanje
Josipa Poslončec
Telefon: 049 / 382 – 400
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Spremačica: Verica Bukvić
________________________________________

Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti Upravnog odjela:


- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 i 137/15)
- Statut Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/9, 3/13, 1/18 i 1/20)
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/09, 3/13 i 1/18)
- Odluka o priznanjima (Službeni glasnik Grada Krapine br. 6/15)
- Odluka o osnivanju, ustroju i djelovanju počasne postrojbe Grada Krapine "Krapinski Ilirci" (Službeni glasnik Grada Krapine br. 5/8 i 7/10)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o ustanovama
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o sportu
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o udrugama
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu

-Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Krapine“ br.2/14., 4/14., 1/20 i 8/20)
-Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br 2/20)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11.)
-Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15 )
-Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09.)
-Zakon o radu (NN br. 93/14.)
-Odluka o ustroju i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine" 1/20)

- Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ("Službeni glasnik Grada Krapine" 3/15)
________________________________________Popis zakona, podzakonskih propisa i općih akata Grada Krapine iz nadležnosti unutarnje revizije


- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN br. 78/15)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN br. 42/16)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Krapini
- Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN br. 42/16)
- Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (NN br. 35/16)
- Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (NN br. 108/15)
- Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (NN br. 24/16)