Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

1. Popis prostorno-planskih dokumenata koji su na snazi (stanje 10.12.2017.)

 


2. Prostorni planovi u izradi - trenutno nema Planova u izradi

 2.1. Izrada V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine - Usvojeno 28.11.2017.

2.1.1. Obavijest o izradi prostornog plana

2.1.2. Odluka o izradi V. Izmjena  i dopuna PPU Grada Krapine

2.1.3. Zahtjev za izmjenu PPUG 2016.

2.1.4. Poziv za dostavu podataka

2.1.5. Objava javne rasprave o prijedlogu V. izmjena i dopuna PPUGK

 2.1.6. Prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUGK-a

Tekstualni dio PPUGK

Tekstualni dio - Sažetak za javnost

Grafički dio 0. Oznake izmjena i dopuna

Grafički dio 1.1. Prostori za razvoj i uređenje

 

2.1.7. Izvješće o javnoj raspravi

 2.1.8. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

 

2.2. Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

  2.2.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine

2.2.2. Zahtjev za izdavanje mišljenja

2.2.3. Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ

2.2.4. Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine   -informacija za javnost

 3. Prostorni planovi i karte

Prostorni plan uređenja Grada Krapine
3.1. Grafički dio

Korištenje i namjena površina - razvoj i uređenje prostora

Korištenje i namjena površina - promet

Infrastrukturni sustavi: energetski sustav

Građevna područja:

4.1.R50   4.2.I 41   4.3.K10   4.4.Z1   4.5.K19
4.6.K20   4.7.Z11   4.8.K30   4.9.Z21   4.10.Z12
4.11.Z13   4.12.Z22   4.13.Z23    

 

 

 

3.2. Odredbe za provođenje plana

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPUG-a - radna verzija

Odluka o donošenju IV. ciljane izmjene i dopune PPUG-a (sl. glasnik Grada Krapine br. 05/15)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krapine (pročišćeni tekst  sl. glasnik Grada Krapine br. 03/11)


  Generalni urbanistički plan Grada Krapine

0_Oznaka izmjena grafičkog dijela plana_GUP KR_V izmjene

1.1._Korištenje i namjena prostora_GUP KR_V izmjene

1.2._ Korištenje i namjena prostora 5000_GUP KR_V izmjena

2.1._ Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti_GUP KR_V izmjene

3.1._Promet GUP KR_V izmjene

3.2._Pošta i telekomunikacije_GUP KR_V izmjene

3.3._Energetski sustav_GUP KR_V izmjene

3.4. A_Vodoopskrba_GUP KR_V izmjene

3.4. B_Odvodnja_GUP KR_V izmjene

4.1._Uvjeti korištenja_GUP KR_V izmjene

4.2._Oblici korištenja i način gradnje_GUP KR_V izmjene

4.3._Planske mjere zaštite_ GUP KR_V izmjene

Tekstualni dio Plana_GUP KR_V izmjene

 


Odluka o donošenju V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje GUP-a Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/17)


 Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - zapad"

Plan namjene
Odredbe za provođenje


  Urbanistički plan uređenja "Krapina Nova - jug"

Plan namjene
Tekst i odredbe za provođenje 4. Izvješće o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje od 2010. do 2013. godine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 03/14)